Kva er EMDR?

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) er en evidensbasert metode for behandling av traumesymptomar og post-traumatisk stressliding (PTSD). Derfor ønsker vi å undersøke korleis denne terapimetoden verker for menneskjer med psykose.

Siluett av to mennesker hvor en av dem hjelper den andre opp.

EMDR er effektivt for å redusere traumesymptom, og forsking har vist at denne terapimetoden er betre enn terapiar som ikkje involverer å snakke om traumet, og han er like effektiv som andre evidensbaserte terapiar traume som TF-CBT.

Av og til klarer ikkje hjernen å behandle traume på ein formålstenleg måte og når minna dukkar opp blir det nesten som ein gjenopplever opplevinga. Personen kan hugse nøyaktig kva dei så, høyrde, lukta, smakte eller kjende, og opplevinga blir overveldande og skremmande. I EMDR bruker teknikkar for å halde merksemda «her-og-nå» samtidig som ein omarbeider minna.

Den vanlegast teknikken er å bruke handrørsler frå side-til-side eller lys som bevegar seg som ein skal følgje med blikket (visuell teknikk). Av og til kan ein bruke andre teknikkar som vekslande lydar i kvart øre (auditiv teknikk) eller trykk («tapping»; taktil teknikk) som du kan kjenne.

Som eit resultat synest dei traumatiske minna å miste intensiteten sin; dei blir mindre urovekkjande og verkar meir som "vanlege" minne. Merk at EMDR ikkje er hypnose. Sjølv om du bevegar auga under EMDR så er du medviten og har kontroll til kvar tid.

EMDR er ein terapi der samarbeid er viktig. Du og terapeuten din må danne ein relasjon basert på tillit, og det er viktig at du kjenner deg trygg og føler at du har fått svar på alle spørsmåla du måtte ha. De bestemmer dykk for vegval i terapien saman, også for kva traume du vil jobbe med.

Følgjande komponentar er ofte ein del av EMDR:

  • I EMDR er det ei vektlegging av å lære teknikkar for å takle ubehag og overveldande traumeminne, til dømes avslappingsøvingar som rettleidde visualisering, djup muskelavslapping og pustetrening. Visualisering av ein trygg stad er ein viktig del av EMDR.

  • Når du og terapeuten din føler at du er tilstrekkeleg førebudd, vil du bli beden om å velje eit bilete som representerer den plagsame hendinga. Du vil då bli beden om å tenkje på negative og positive tankar, kjenslene dine, kor mykje ubehag du kjenner og kvar du kjenner det i kroppen.

  • Terapeuten din vil deretter starte den visuelle, auditive eller taktile teknikk medan du held biletet i tankane (bilateral stimulering). Du kan oppleve det traumatiske minnet intens og ubehageleg i starten, men ubehaget blir vanlegvis etter kvart redusert som minnet blir behandla. Terapeuten din vil halde fram til plagene er redusert så mykje som mogleg.

EMDR kan bringe fram mange minne, Viss desse minna er plagsame, kan du kjenne kortvarig uro, og det blir tilrådd at du bruker avspenningsteknikkar som terapien har lært deg for å roe deg sjølv. Det er best å ikkje gjere noko for stressande rett etter EMDR-økta di, til dømes ta ein eksamen.

Ettersom plagene minkar med EMDR, rapporterer folk ei kjensle av lette. På slutten av EMDR-terapi er mange som seier at dei ikkje lenger blir forstyrra av minna.

Sist oppdatert 02.07.2024