Kven er forskarane i KIT?

I KIT har vi mange samarbeidande forskarar som alle bidrar med nasjonal og ofte internasjonal ekspertise på sine felt.

Logo for KIT trials

Else-Marie Løberg  (professor, psykologspesialist) er fagsjef ved Divisjon Psykisk Helsevern, med-leiar av Bergen Psychosis Research Group (BPRG), Helse Bergen HF, og Professor II ved Universitetet i Bergen. Ho er PI (leiar) KIT nasjonalt, og dessutan lokal PI i Helse Bergen, og leiar arbeidspakke 0/1 i KIT på studieleiing og kliniske utfall.

Ho har omfattande erfaring med leiing og klinisk arbeid frå psykisk helsevern (inkludert psykose) og frå forsking med kliniske studiar og translasjonelle tilnærmingar til psykose, traume og rus- og avhengnad. Ho er arbeidspakkeleiar i Mohn forskingssenter for psykoselidingar, PI i Bergen psykoseprosjekt 2: Betydning av traume, og i leiargruppa for Bergen Addiction Research group (BAR). Ho deltek i eit internasjonalt forskarnettverk for EMDR ved psykose (EPIC) og leier (1 av 2) eit nasjonalt nettverk for traume og psykose. Kompetanseområde (Ekspertområde): Kliniske studiar, nevrokognisjon, psykosesymptom og -behandling, ruslidingar.

Nina Mørkved (førsteamanuensis, PhD, psykologspesialist) leier forskingsgruppe og jobbar som psykologspesialist ved Helgelandssykehuset HF, og er førsteamanuensis ved Institutt for Psykologi, UIT Noregs arktiske universitet. Ho er nasjonal med-leiar (co-PI) i KIT studien, lokal PI ved Helse nord KIT lokasjonar, og leier arbeidspakke 3 på traumesærdrag.

Ho er ein nasjonal ekspert på traume og psykose, og hovudvegleiar for PhD kandidat, med midlar frå Helse nord. Ho er med i eit internasjonalt forskarnettverk for EMDR ved psykose (EPIC). Ekspertområde: Traumebehandling, traumesærdrag, traume og inflammasjon.

Akiah Ottesen (PhD, psykologspesialist) er seniorforskar ved Seksjon for Klinisk Psykoseforskning, Divisjon psykisk helse og rus, Oslo universitetssjukehus (OUS) og leiar for Traumesenteret, Psykologvirke.

Ho er ein nasjonal ekspert på traumebehandling ved psykose, leiar (1 av 2) eit nasjonalt nettverk på traume og psykose, og har omfattande erfaring med forsking på psykose og traume. Ho er lokal PI i KIT for studielokasjonar i Helse sør-aust. Ekspertområde: Traumatisk stress, traumebehandling, traume og psykose, krysskulturell psykologi.

Wenche ten Velden Hegelstad  (førsteamanuensis, PhD, psykologspesialist) leier TIPS senter for klinisk psykoseforsking, Stavanger universitetssjukehus, og er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Ho leier fleire longitudinelle kliniske studiar på psykose, og er lokal PI i KIT for studielokasjonar i Stavanger. PI for oppfølgingsstudien TIPS 20 år (tidleg oppdaging ved psykose) og Prevention of Psychosis (Pop) studien. Ekspertområde: Tidleg psykose, kliniske langtidsstudiar på psykose, fungering.

Filippo Varese (professor, PhD, psykolog) er professor ved University of Manchester (UK) og internasjonal ekspert og samarbeidspartnar i KIT. Han har leidd ein feasibility-studie på EMDR for psykose (EASE), som EMDR protokollen og terapeutopplæringa i KIT byggjer på og er avgjerande for kvaliteten på studieimplementering og design.

Han er ein internasjonalt anerkjend ekspert på forsking og klinisk arbeid med traume og psykose, leier Manchester Complex Trauma and Resilience Research og eit internasjonalt EMDR forskarnettverk (EPIC). PI/co-PI i fleire igangverande internasjonale studiar på traume og psykose. Ekspertområde: traumebehandling, kliniske studiar, EMDR, tidleg intervensjon.

Erik Johnsen (professor, PhD, psykiater, MD) er overlege ved Psykiatrisk klinikk, Divisjon Psykisk helsevern, og leier Bergen Psychosis Research Group og Mohn forskingssenter for psykoselidingar, Helse Bergen HF, og professor ved Universitetet i Bergen. Han leier (1 av 2) KIT arbeidspakke 2 som er avgjerande for kartlegging og analysar på biomarkørar og fysisk helse.

Han har omfattande erfaring frå klinisk arbeid ved psykosar og har leidd fleire nasjonale og internasjonale studiar på psykose. Han er co-PI i den europeiske EULAST studien, PI ved Personalisert Medisin i Psykoseforskning prosjektet, den norske Prednisolon i Tidleg Psykose studien, og Non-farmakologisk behandling av psykosestudien. Han var hovudforskar i tidlegare NORMENT senter for framifrå forsking. Ekspertområde: Klinisk psykiatri, farmakologi, kliniske studiar.

Christian Moltu (professor, PhD, psykologspesialist) er professor II ved Høyskolen på Vestlandet, seniorforskar og forskingssjef ved Psykiatrisk Klinikk, Helse Førde HF.

Han leier internasjonale og nasjonale prosjekt på klinisk feedback og forbetring av behandlingsutfall i standard klinisk praksis, og er ein nasjonal ekspert på digital pasientfeedback som er avgjerande for kvaliteten på og analyse av digitale feedback-data i KIT. PI ved nasjonalt innovasjonsprosjekt Norse Impact: Kontinuerleg digital behandling i psykisk helse. Med-gründer og utviklar av helseteknologien Norse Feedback. Ekspertområde: Innovasjon, digital feedback, sjølv-rapport, kvalitative metodar.

Anne Alnes Blindheim  (MA) er brukarrepresentant med erfaring frå psykose i Divisjon Psykisk Helsevern, Helse Bergen HF, og leier brukarutvalet på psykoseforsking i Helse Bergen (PEK; Psykoseforsking med Erfaringskompetanse).

Ho er medforskar i KIT og leiar KIT brukarutval med brukarrepresentantar frå alle lokasjonar i studien, med avgjerande betydning for kvaliteten på KIT studiedesign og kartleggingar, og at KIT er designa i tråd med ønska og behova til pasientane. Ho er i leiargruppa for Mohn forskingssenter for psykoselidingar. Ekspertområde: Ekspert på brukarperspektiv i psykoseforsking.

Rolf Gjestad (førsteamanuensis, PhD, psykologspesialist) er seniorrådgivar på statistikk ved Forskningsenheten og Senter for forsking og utdanning i rettspsykiatri, og leier forskingsgruppa for Selvmord ved Psykiatriske akuttinnleggingar, Divisjon Psykisk Helsevern, Helse Bergen HF, og er førsteamanuensis ved Senter for Krisepsykologi, Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen.

Han har omfattande erfaring med statistiske analysar i kliniske studiar og er leiar for statistiske analysar i KIT. Hovudstatistikar i flertallige randomiserte studiar på psykosebehandling i BPRG. Ekspertområde: Helsestatistikk, traumebehandling.

Karina Ester Myhren Egeland (PhD, M.Sc.) er seniorforskar ved Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) og leier nasjonal implementering av evidens-basert behandling for PTSD, initiert av Helsedirektoratet.

Ho er også leiar for eit nasjonalt nettverk for implementeringsforsking, og leiar KIT arbeidspakke 5 med fokus på kvalitet på studieimplementering i standard klinisk praksis. Ekspertområde: implementering, evidens-basert behandling, traumebehandling.

Amy Hardy (PhD, psykolog, senior foreles) er psykolog og forskar ved Department of Psychology, Institute of Psychiatry, Present Psychology & Neuroscience, King's College London, traume-informert behandlingsleiar ved Psychological Interventions Clinic for Outpatients with Present Psychosis (PICUP), South London & Maudsley NHS Foundation Trust, og leiar av Post-traumatic Stress in Psychosis, Psychosis Clinical Academic Present Group, South London & Maudsley NHS Foundation Trust.

Ho har leidd og vore med-leiar for flertallige nasjonale og internasjonale kliniske studiar, inkludert på traumebehandling, kognitiv åtferdsterapi og berbar teknologi. Ho er ein internasjonalt anerkjend ekspert på forsking og klinisk arbeid på traume og psykose, og avgjerande for kvaliteten på overordna design for KIT studien. Ekspertområde: Traumebehandling, kliniske studiar, CBT for psykose, implementering av traumeinformert praksis.

Jone Ravndal Bjørnestad (professor, PhD, psykolog) er professor ved Universitetet i Stavanger, og seniorforskar ved TIPS senter for klinisk psykoseforsking, Stavanger universitetssjukehus.

Han har omfattande erfaring frå forsking på recovery og pasienttilfredsheit og leier arbeidspakke 4 med avgjerande betydning for kvalitet og analysar på terapiallianse og brukarperspektivet. Ekspertområde: Tidleg psykose, recovery, fungering, metodar for brukarperspektiv, kliniske langtidsstudiar på psykose.

Sjur Skjørshammer Sætren (PhD kandidat, psykolog) er psykolog ved Gausel, ​Avdeling for det psykiske helsevernet til barn og unge og rusbehandling, og forskar ved TIPS senter for klinisk psykoseforsking, Stavanger universitetssjukehus.

Han er PhD kandidat ved NKVTS med fokus på traume som ein multidimensjonell risikofaktor. Han har ekspertise på psykometri og traumekartlegging, og rådgivar for kartlegging og analysar av traume i KIT. Ekspertområde: Traumeforsking, psykometrikk, psykosebehandling.

Malgorzata Solowiej-Czaban (psykiater, MD) er PhD kandidat med fokus på betydninga av traumesærdrag for effekten av traumefokusert terapi for psykose, knytt til arbeidspakke 3 og finansierte av Helse nord.

Ho er psykiater og overlege ved Helgelandssykehuset HF. Ho har omfattande klinisk erfaring med behandling av alvorlege psykiske lidingar som psykose. Ekspertområde: Psykosebehandling, traumesærdrag.

Annelin I. Festervoll (BSc) er brukarrepresentant med psykoseerfaring ved Helse Stavanger HF. Ho er tidlegare leiar av brukarutval (ungdomsråd) ved Stavanger universitetssjukehus og har bidrege til Helsedirektoratets prosjekt som brukarrepresentant. Ekspertområde: Ekspert på brukarperspektivet i psykoseforsking.

Petter Jakobsen (MSc) er PhD kandidat ved Intromat (INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology) og seniorrådgivar ved Forskningsenheten, Divisjon Psykisk Helsevern, Helse Bergen HF.

Han er ein nasjonal ekspert på digitale biosensorar og berbar teknologi, og rådgivar for KIT på kartlegging og analysar. Leiar studie på digitale biosensorar for å predikere stemningssvingingar i bipolar liding. Ekspertområde: Innovasjon, digital biosensor, psykose, affektiv labilitet.

Rune Andreas Kroken (førsteamanuensis, PhD, psykiater, MD) er seniorforskar ved Forskningsenheten og med-leiar i BPRG, Helse Bergen HF, og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Han leier (1 av 2) KIT arbeidspakke 2 av viktigheit for kvaliteten og analysar av biomarkørar og somatisk helse.

Han har omfattande erfaring med psykose, både frå klinisk arbeid og som leiar, og han har leidd fleire nasjonale studiar på psykose. PI på randomisert studium på semaglutidebehandling ved SSDs, Prosjekt om Nevroinflammasjon hos ungdommar med psykose, og europeisk studium på Omega 3 og UHR for psykose. Arbeidspakkeleiar ved Mohn forskingssenter for psykoselidingar. Ekspertområde: Klinisk psykiatri, inflammasjon, farmakologi.

Kjell Arne Johansson (professor, MD, PhD, spesialist i rus- og avhengnadsmedisin) er professor ved Bergen Center for Ethics and Priority (BCEPS) ved Universitetet i Bergen, i tillegg til sjefslege og seniorforskar ved forskingsseksjon ved Avdeling for Rusmedisin (AFR).

Han leier nasjonale og internasjonale forskingsprosjekt på prioritering og implementering, i tillegg til kliniske studiar på rus- og avhengnad. Han leier arbeidspakke 6 i KIT, er ein anerkjend internasjonal ekspert på helseprioritering og helseøknomiske anlayser, med avgjerande betydning for kost-nytte analysar i KIT. PI for prosjektet “equity and financial househald impact in RCTs, implementation research and cohort studies in India” (EQUIFINANCE). Medlem av BCEPS senter for framifrå forsking, President ved International Society for Priority Setting in Health. Ekspertområde: Prioritering i helse, helsetenester i utviklingsland, kost-nytte analysar.

Miriam Hartveit (førsteamanuensis II, MSc, PhD) er seniorforskar ved Avdeling for Forsking og Innovasjon i Helse Fonna HF, og Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Ho er ekspert på implementering som ein faktor som påverkar utfall, og viktig for KIT studieimplementering og implementering etter studieslutt.

Ho har over 20 års erfaring med kvalitetsforbetring og implementeringsforsking, hadde ansvar for mastergradskurset «Kvalitetsforbetring i helsetenesta» ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Ho har leidd fokusområde knytt til implementeringsfaktorar i nasjonal multisenter RCT på psykose (Betre PsykoseBehandlig) og er ein av tre PI i «Implement it» studien på implementering av pasienttryggingstiltak. Ekspertområde: Implementeringskartlegging, endringsklarheit hos leiing og grupper, evidens-basert behandling for psykose.

Ulysse Teller Masao Côté-Allard (førsteamanuensis, PhD) er førsteamanuensis ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo. Han er ein nasjonal ekspert på digitale biosensorar og innovasjon, med avgjerande betydning for kartlegging og analysar med digitale biosensorar i KIT. Direktør og grunnlegg SiFi Labs (bioteknologi, forsking). Ekspertområde: Teknologisk innovasjon, digitale biosensorar, deep learning, digital terapi.

Marit Haram (førsteamanuensis, PhD, psykiater, MD) er seksjonsleiar for seksjon for klinisk psykoseforsking på Oslo universitetssjukehus og førsteamanuensis på Universitetet i Oslo. Ho har viktig erfaring med klinisk arbeid med psykose og klinisk orientert translasjonsforsking innan psykose, av betydning for fokuset på biomarkærer i KIT. Ekspertområde: Klinisk psykoseforsking, genetiske biomarkørar og immunologi ved psykose.

Ingrid Melle (professor, PhD, psykiater) er professor ved Klinikk psykisk helse og avhengnad, Universitetet i Oslo. Ho er ein anerkjend internasjonal ekspert på psykoseforsking, med omfattande erfaring i å leie nasjonale og internasjonale longitudinelle studiar på psykose, og har særleg kompetanse innan translasjonsforsking og klinisk kartlegging i forsking.

Ho er nasjonal ekspertrådsiver for KIT, og bidreg til overordna kvalitet på studiedesign og dessutan formidling av resultat. Med-leiar av Mohn forskingssenter for psykoselidingar, medleiar av tidlegare NORMENT senter for framifrå forsking, leiar av forskingsgruppe med fokus på sjukdomsforløp og behandlingsutfall. Ekspertområde: Kliniske studiar, kliniske utfallsmål, risikofaktorar for psykose.  

Guro Øverland Sandstad  (psykologspesialist) er psykologspesialist ved Avdeling for psykose og rehabilitering, St. Olav Universitetssjukehus og klinisk rettleiar ved NTNU, Trondheim.

Ho har omfattande klinisk erfaring frå psykose, inkludert kurs og rettleiing i tilknyting til psykosebehandling, svært verdifullt for EMDR opplæringsprogrammet i KIT studien. Ho er lokal PI for Helse Midt lokasjonar i KIT. Ekspertområde: Tidleg psykose, rettleiing, opplæring i psykosebehandling.

Kristine Innvær Hovland (psykiatrisk sjukepleiar) er forskingssjukepleiar i KIT. Ho har omfattande klinisk erfaring med psykose, har drive kvalitetsforbetrande prosjekt innan psykose og har trening som studiesjukepleiar. Ho har ein koordinerande funksjon og kartleggingsansvar knytt til Bergens-området.

Sist oppdatert 26.06.2024