Jente med ipad. foto

INTROMAT

Persontilpassa og teknologibasert behandling for psykisk helse.

​I løpet av livet vil 20-25% av befolkninga oppleve angst og/eller depresjon. Blant unge opplever 8% dette. I prosjektet INTROMAT vil vi gjennom forsking og innovasjon integrere psykologi og IKT, for å skape eit betre helsetilbod til pasientar med psykiske lidingar.

INTROMAT skal betre folkehelsa ved å utvikle persontilpassa teknologibasert psykologisk behandling for menneske i og utanfor helsetenesta. Dette oppnår vi gjennom samarbeid mellom IT-forskarar, IT-industri, helsesektoren, helseforskarar og brukarane. Prosjektet bidrar til utvikling av IT-industri relevant for helsesektoren. I INTROMAT jobbar fagmiljøa innan IKT og helse saman for å utvikle digitale helsetilbod til unge og eldre.

INTROMAT består av fem delprosjekt:

 1. Tilbakefallsførebygging ved bipolar liding
 2. Kognitiv og emosjonell kontroll: Trenings- og støttetiltak for vaksne med ADHD
 3. Jobbfokusert behandling ved depresjon hos vaksne
 4. Tidleg intervensjon og behandling ved sosial angst
 5. Psykososial støtte for kvinner etter gynekologisk kreft

All utvikling i INTROMAT-prosjektet startar med prototyping og held fram med kliniske testar. Deretter følgjer implementering og /eller kommersialisering.

INTROMAT blei i 2016 tildelt 48 millionar kronar frå Norges forskningsråd (NFR) for perioden 2016-2020, som eitt av tre IKT-fyrtårn-prosjekt i Noreg innan helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Les meir på www.intromat.no

INTROMAT - INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology

Divisjon Psykisk helsevern

Koordinerende institusjon

 • Modum Bad
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • IBM
 • ATTENSI
 • Bryggen Research
 • Explorable
 • CheckWare
 • Imatis
 • Psyktools
 • Telenor
 • VIS (tidligere Bergen Teknologioverføring)
 • Helse Vest IKT (HVIKT)

Psykologspesialist/førsteamanuensis

Tine Nordgreen

E-post

tine.nordgreen@helse-bergen.no

 • Prof Jim Tørresen, UiO
 • Prof Frode Guribye, UiB
 • Prof Yngve Lamo, HVL
 • PhD Tine Nordgreen, HUS
 • Yngvar Skar, HVIKT

Prof. Kjetil Ødegård (1), prof. Astri Lundervold (2), prof. Åsa Hammer (3), prof. Asle Hoffart (4), overlege Henrica Werner (5)

Norges Forskningsråd – (IKTPLUSS - IKT-FYRTÅRN)

Forsking ved Haukeland universitetssjukehus

Forsking er ei av dei fire hovudoppgåvene til sjukehuset, saman med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande. Forskingsmiljøet ved Haukeland universitetssjukehus publiserer fleire hundre vitskapelege artiklar, og mellom 50 og 100 doktorgradar blir gjennomført årleg. Berre Oslo universitetssykehus har større forskingsaktivitet innan medisin- og helsefag.
Les meir om forsking ved sjukehuset
Forsker henter opp nedfryste prøver. Foto

Delta i kliniske studiar?

Kliniske studiar med menneske blir også kalla utprøvande behandling for nye metodar og legemiddel. Når du deltar i studiar som pasient, får du tett oppfølging. Dette inneber fleire kontrollar, testar og prøvar enn vanleg behandling.
Meir informasjon om ulike kliniske studiar
Prøveglass og pipette. Foto
Sist oppdatert 19.09.2021