Kronstad Seksjon for gruppebehandling

Kronstad Seksjon for gruppebehandling er ein seksjon i Kronstad DPS, under fagområdet allmennpsykiatri. Pasientar som kjem til oss er over 18 år, har oftast hatt langvarig angst og depresjon - eller dei har store vanskar med eigne kjensler, vanskar med å fungere i jobb, på skule eller saman med andre menneske.

Behandling

Seksjonen tilbyr både dagbehandlingstilbod (tre dagar i veka), og poliklinisk behandling (mindre hyppig, men oftast over lengre tid).
Behandlingstilboda går hovudsakleg føre seg i grupper, og har noko ulikt fokus og intensitet. 
Alle har ein individuell behandlingskontakt som tilbyr ulik grad av individuell oppfølging og samtalar. Avhengig av problemstilling kan samtalane vere støttande og sporadiske, eller meir systematiske og intensive.

Gruppetilbod

Gjennom ulike gruppetilbod kan pasienten få hjelp til å forstå seg sjølv betre, få hjelp til å finne nye måtar å meistre eigne kjensler og meistre forholdet til andre menneske.
Behandlingsprogrammet tar sikte på å auke livskvalitet, styrke og oppretthalde nettverk, redusere symptom, lære meistringsstrategiar og fremje eigne ressursar.

Gruppene tek utgangspunkt i fire ulike innfallsvinklar; samtale, kropp, kreativitet og kunnskap.

Vi har korttidsgrupper (angst – depresjon) og grupper som varer over noe lengre tid (for personlighetsproblematikk)

Korttidstilbud

Dette er kortsiktige gruppetilbud som har fokus på stabilisering, struktur, samtale, trening, mestring og gjenopptaking av aktivitet. Viktige element i behandling er gruppeterapi, fokus på forståelse av relasjonelle utfordringer, struktur, trening, mestring, kroppskontakt, støttende behandlingstilnærming og nettverksfokus. Fokus er rettet mot pasientens muligheter og ressurser, og man har stor fleksibilitet i metodebruk og terapeutisk holdning. Man oppfordrer pasientene til å eksponere og utfordre seg selv. Man har oftest en til 2 grupper i uka.

Målgruppe

Pasienter med angst, depresjon og sammensatte problemstillinger der det å komme i gang med å mestre tilværelsen anses som viktigere enn inngående psykoterapi. Vi kan tilby en sammensatt intensiv meny i et kort tidsrom. «Å komme i gang» er et bærende prinsipp. Endring av atferd fører ofte til endring av følelser og funksjon. Pasienten må se meningen i å jobbe med avgrensede målsettinger.


Om tilbudet

Behandlingen tilbyr mulighet for fokus på egne problemstillinger i møte med andre. I gruppebehandling kan en hjelpe både seg selv og hverandre ved å dele erfaringer, følelser og tanker. Gruppens medlemmer er likeverdige og er der for å jobbe med seg selv. Stabil deltakelse kan også bidra til økt struktur i hverdagen og som støtte til å komme i gang med aktiviteter som bidrar til bedre fungering.


Gruppebehandling for personlighetsfortyrrelser og personlighetsrelaterte lidelser

De som i første rekke behandles er personer med personlighetsforstyrrelse og personlighetsrelaterte lidelser. Hovedsakelig pasienter med ustabil, unnvikende, avhengige og blandede personlighetsforstyrrelser.

Personlighetsproblematikken ledsages oftest av ulike former for angst og depresjonsproblemer, samt problemer knyttet til selvfølelse.

Det er viktig at aktuelle pasienter har motivasjon og overskudd til å arbeide med sine problemer.
Pasienter som strever med alvorlig pågående rusmisbruk eller rusavhengighet tas ikke inn til denne formen for behandling. Det samme gjelder for pasienter med pågående psykoseproblematikk, alvorlige paranoide eller antisosiale trekk, og personer med potensiale for fysisk utagering.
Pasientens tilbys gruppebehandling som passer den enkelte. Noen har gruppebehandling én gang i uken i minimum ett år. Andre tilbys psykoedukasjonsgrupper. Gruppebehandling kan også gis i kombinasjon med individual terapi dersom man vurderer at det er nødvendig.
Langsiktige behandlingsforløp evalueres minst hver 6 mnd, og behandlingen kan vare fra 6 mnd til 3 år

Sjå kva Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) skriv om personlighetsforstyrrelser.

Vi kallar dagtilbodet vårt for «Dag 1». I dette tilbodet legg vi vekt på stabilisering og tilbyr ein intensiv behandlingsstruktur 3 dagar i veka.

MBT teamet ved Kronstad DPS tilbyr kombinasjonsbehandling i form av MBT Individual og gruppeterapi. I tillegg kjem deltaking i psykopedagogisk MBT-gruppe. Det er ein føresetnad at ein tar del i alle tre MBT-terapiene. MBT-teamet består av psykiater, psykologspesialistar og psykologar frå ulike seksjonar i Kronstad DPS (poliklinikk, sengepost og dagbehandling).

Les meir om MBT Team - Helse Bergen HF (helse-bergen.no)

Høgintensiv trening som terapi (HIT) er eit korttids gruppetilbod for pasientar som kan nyttiggjere seg treningsterapi for å betre eigen psykisk helse og fungering i kvardagen. Gjennom behandlingsforløpet på 14 veker vil pasienten under rettleing frå sin tildelte HIT-terapeut (fysioterapeut) jobbe strategisk mot eigne behandlingsmål. Under behandlinga følgjes pasienten tett opp av HIT-terapeut i samtalar for å sikre pasientens refleksjon og utvikling, for å drive rettleiing og motivering.  

Pasienten vil under terapien eksponeres for nye erfaringar i eit biopsykososialt perspektiv, noko som er hensiktsmessig i vegen mot måloppnåing. Erfaringar frå treningsterapien har stor overføringsverdi til kvardagslivet. Gjennom treningsterapi vil pasienten få økt helsekompetanse om eigen situasjon, verktøy for å kunne regulera aktivering (symptomer angst og depresjon) innanfor eigne toleransegrenser, opplevingar av meistring og økt motstand mot stress og belastning. I utgangspunktet tilbys HIT som enkeltståande behandlingstilbod, men ved behov kan HIT kombineras med samtaleterapi. Tverrfagleg samarbeid gjer HIT til eit heilheitleg behandlingstilbod med mål om å gje pasienten økt fungering i kvardagen.  

Pasientar som kvalifiserer til HIT henvises internt frå ulike seksjoner ved Kronstad DPS. Dette inkluderer tidleg avklaringsteam (TAT), allmennpsykiatrisk poliklinikk og gruppepoliklinikk. 

 

 

Kontakt

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Kronstad DPS.

Kronstad

Fjøsangerveien 36

5054 Bergen

Praktisk informasjon

​Familierommet er i 5. etasje. Etter avtale kan pasientar her ta imot familie og vener som kjem på besøk. 
Vi har og fleire nøytrale rom som til dømes kan nyttast til samtalar mellom pasient, familie og behandlar.

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient