Informasjon til tilvisande lege eller psykolog

Tilvising bør innehalde informasjon om følgjande:

  • ​Aktuell problemstilling, sjukehistorie og eventuelle diagnosar.
  • Somatisk status.
  • Tidlegare behandling og tiltak, samt resultat av desse.
  • Pasienten sine ressursar, mål og motivasjon for behandling.
  • Informasjon om livssituasjon, familie, arbeid / skule mv.

Tilvisingar vert vurderte kvar veke. Skriftleg tilbakemelding til pasient og fastlege vert som hovudregel gitt innan 10 yrkedagar frå tilvisinga er motteken.
I vurdering av tilvisingar vert det alltid tatt omsyn til i kva grad det hastar og kor alvorleg situasjonen er for pasienten, - jfr Pasientforskriften.
Sist oppdatert 10.04.2024