Klinikk for 4-dagers behandling (B4DT)

«4-dagers behandling»  (The Bergen 4-day treatment, B4DT) er ei konsentrert eksponeringsbasert behandling for tvangsliding (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) og alvorlege angstlidingar. B4DT har vist seg å gje svært gode resultat. Klinikk for 4-dagers behandling bistår i kvalitetssikring og opplæring av over 50 team nasjonalt. 

Vi omfattar både barn/ungdom og vaksne og klinikk er saumlaust integrert med kvalitetssikring og forsking. Vi har også ansvarsområde lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Klinikk for 4-dagersbehandling tilbyr denne behandlinga til pasientar med OCD.

Tilvising av pasientar med sosial angstliding og panikkliding sendast og behandlast ved lokalt DPS.

Les meir om OCD-teamet i Bergen

For ei kort forklaring av 4-dagars behandlinga, sjå denne filmen

 

Pågåande forbetringsarbeid i samarbeid med Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP)

Vi piloterer no prosedyrar og innhald knytta til ein stepped-care modell. Målet er å etablere/validere ein kostnadseffektiv modell med låg terskel til høg kvalitet: Ingen blir avvist (presis pre-screening), pasientsentrert avklaring, utgreiing og behandlingsførebuing, saumlaus overgang mellom behandlingsformat/tiltak (rOST-B4DT-PSF), der ein oppnår betre resultat med lågare ressursbruk (optimalisering i forhold til både inntekter og utgifter). Pilot-data er lovande og arbeidet forankrast i både tilsettgruppa (behandlarar og merkantilt) og hos brukarar. 
 

 

The Bergen 4-day Treatment

    Forskning og formidling

      Sist oppdatert 10.04.2024