Vil du delta? Forsking med D-cycloserine

Har du tidlegare fått behandling for tvangsliding, men no fått tilbakefall? Då har du ein mogelegheit til å delta i dette forskingsprosjektet.

Hender peker på lyspære. Foto

Tilbakefall og D-cycloseri​​​ne

Alle OCD-teama for vaksne i Noreg har vorte invitert til å delta i denne studien der ein ønskjer å kombinera intensivbehandling med antibiotikumet D-cycloserin for dei som tidlegare har fått behandling ved ein OCD-klinikk, men har opplevt tilbakefall eller ikkje kome i mål med behandlinga. Målet er å undersøkje om D-cycloserin betrar effekten av behandlinga.

Om studie​​n​​​

Pasientane vil delast inn i 3 tilfeldige grupper der den eine gruppa får tablettar med D-cycloserine 250 mg, og den andre gruppa får D-cycloserine 100 mg og den tredje gruppa får placebotablettar utan verkestoff.

Alle som er med vil få dokumentert verksam behandling, det som heiter Eksponering med Responsprevensjon (ERP).  vil gå over fire påfølgande dagar i same veke. Alle pasientane i studien vil verta regelmessig følgt opp i fem år etter behandlinga. I forkant av undersøkinga får pasientane ei grundig utgreiing, slik at vi kan skreddarsy behandlinga for kvar einskild pasient.

Om medikame​​n​tet

D-cycloserine vert brukt vanlegvis som eit antibiotikum i  av tuberkulose. Medikamentet vert ikkje marknadsførd i Noreg, men brukast i USA og ei rekkje europeiske land.

D-cycloserine i seg sjølv gjev ingen effekt på OCD-lidinga, men det kan hende den forbetre effekten av behandlinga med ERP. Professor i psykiatri, Anders Lund, er ansvarleg for studielækjemidlet.

Ønskjer du å​​ delta i studi​​​en?

For å vera med må du tidlegare ha teke imot behandling spesifikt for OCD og fått tilbakefall. Vidare må du vera 18 år eller eldre. Du må beherska flytande norsk, ha normalt syn og normal høyrsle. Gravide kan diverre ikkje delta.

Studien vert gjennomført i tråd med dei krav som vert stilt av norske og internasjonale myndigheiter. Regional Etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskingsetikk (REK) og Statens legemiddelverk (SLV) har vurdert og godkjent studien.

Kontaktinformasjon for interesserte

Vi er tilgjengelege på telefon 55 95 63 80 i tidsrommet kl. 08.00 til 15.30 for nærmare og uforpliktande opplysningar om studien.

Vi gjer merksam på at det er ei avgrensa mengd plassar i studien og at ein må oppfylla konkrete inklusjonskriterium for å kunne få tilbod om deltaking.​

Sist oppdatert 13.10.2022