Kronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikk

Psykose dagbehandling og gruppepoliklinikk er ein seksjon i Kronstad DPS, under fagområdet psykose. Psykose dagbehandling og gruppepoliklinikk blei oppretta i 2011 for å gi eit dag- og gruppebasert tilbod til personar med psykose. Frå hausten 2014 er tilbodet spissa mot unge nysjuke i aldersgruppa 18 til 30 år med psykosesjukdom.   Behandlingstilbodet er basert på perspektivet Recovery og eit overordna mål er å hjelpe menneske til å realisere sitt eige potensiale med omsyn til tilfriskning.  Med strukturert og individualisert behandling arbeider ein også for å auke evna til å meistre eige liv.   Vi ser på det som naudsynt at pasienten er delaktig i planlegging og utforming av si eiga behandling. Det blir arbeidd med dette i tverrfaglege team. I prosessen legg vi vekt på personens erfaringskunnskap.

Behandlingstilbod

Behandlingstilbodet er tidsavgrensa og strukturert med hovudvekt på gruppebehandling. Behandlingstilbodet er kunnskapsbasert og forankra i nasjonale retningslinjer. Vi legg vekt på brukarmedverknad.

 
Tilbodet skal vere vurdert som det beste for pasienten og består mellom anna av:

 

IMR (Illness Management and Recovery)
Tilfriskningsgruppe (IMR) er eit evidensbasert psykoedukativt gruppebehandlingstilbod for opp til 5 pasientar med grunnlag i tilfriskningsprinsipp, psykoedukasjon og kognitive teknikkar.

 
I gruppa arbeider ein kvar veke med å definere eigne tilfriskningsmål, parallelt med at gruppa går gjennom 11 modular for psykoedukasjon.

 
Forsking viser at deltakarar i IMR-grupper opplever auka meistring med omsyn til handtering av eigen psykisk sjukdom, samt at dei får auka kunnskap om aktuelle tema (Richard Fardig, 2012). Ein finn også at pasienten tar meir aktivt del i eiga behandling og at eventuelle opphald i sjukehus blir kortare.

 

Gjennom eit systematisk og behovsorientert tilbod til pasientar og familiemedlemmar har den psykoedukative metoden vist seg å gi gode resultat med å førebyggje mot tilbakefall på symptom av psykose.

 
Ei fleirfamiliegruppe er samansett av fem personar med psykosesjukdom. Kvar gruppemedlem inviterer med seg inntil tre familiemedlemmar eller andre viktige personar til å delta i gruppa. Gruppa blir leia av to gruppeleiarar som har lang erfaring i å arbeide med menneske med psykosesjukdom. Gruppa har møte kvar 14. dag i 90 minutt om ettermiddagen. Gruppa varer i 1,5 år.

 
I fleirfamiliegruppa vil ein gjennom ein problemløysande metode få tilpassa formidling av kunnskap om psykose og behandling, samt hjelp til betra meistring av kvardagen.

 
Denne forma for familiearbeid kan vise til svært gode resultat, og kan bidra til å hjelpe personar med psykosesjukdom til å fungere betre i kvardagen, i familien, blant vener, på skule eller i arbeid. Det blirog gitt tilbod om einfamiliegrupper.

 
Vi har også regelmessige kveldar for pårørande med aktuelle tema.

 

Samarbeid mellom NAV og helsetenesta med tilbod til personar som ønskjer hjelp til å komme ut i ordinært lønna arbeid til tross for problem med psykisk helse og eventuelt rus.

 
Eit strukturert tilbod om arbeidsretta oppfølging frå jobbspesialist i samarbeid med eit tverrfagleg team.

 

Vi tilbyr individuell oppfølging og rettleiing frå fysioterapeut, samt gruppetrening i sal.

 
Vi deltar også på aktivitetar i regi av idrettslaget Psykiatrialliansen. Slike aktivitetar kan vere fotball, innebandy, zumba, joggegruppe og pilates.

 
Vi har også starta eit samarbeid med idretten for å kunne gi tilbod om deltaking i kajakk-klubb, Bergen klatreklubb og Odin styrkeløftklubb.

 

Ifølge nasjonal fagleg retningsline for utgreiing, behandling og oppfølging av personar med psykoselidingar skal musikkterapi fremme tilfriskning, og behandlinga bør starte i ei så tidleg fase som mogeleg, - dette for om mogeleg å redusere negative symptom. Behandlinga blir utført av masterutdanna musikkterapeut.

 

Terapiform der ein uttrykker seg gjennom bilde.  Kvar einskild sine ressursar og interesser blir lagt vekt på med fokus på tilfriskning. Det er to faste terapeutar i gruppa, - ein bildeterapeut og ein psykiatrisk sjukepleiar. Behandlingstilbod i gruppe eller individuelt.

 

Gruppetilbod med fokus på generelle levevanefaktorar som bevegelse, kosthald, hygiene og søvn. Vi nyttar MI-baserte teknikkar (motiverande intervju) og kognitive prinsipp der deltakarane sjølve skal velje å fokusere på nokre målsetjingar innan desse temaa.

 
Det må presiserast at «levevanar» ikkje er eit slankekurs, men ein start for å auke bevisstheita om faktorar som påverkar helsa.

 

Vi gir tilbod om administrasjon av depotinjeksjonar.

 
Vi arbeider for at behandling med legemiddel blir gitt i kombinasjon med deltaking på andre av dei behandlingstilboda som er nemnde ovanfor.

Kontakt

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Kronstad DPS, Dagbehandling og gruppepoliklinikk Postboks 1400 5021 Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Fjøsangerveien 36

Logg inn for å endre time

Kronstad

Fjøsangerveien 36

5054 Bergen

Praktisk informasjon

​Familierommet er i 5. etasje. Etter avtale kan pasientar her ta imot familie og vener som kjem på besøk. 
Vi har og fleire nøytrale rom som til dømes kan nyttast til samtalar mellom pasient, familie og behandlar.

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient