Et rom med bord og stoler og et vindu med utsikt over en by

Kronstad psykose døgnbehandling

Psykose døgnbehandling gjev tilbod om målretta opphald for pasientar med psykoselidingar. Vi tar imot pasientar både frå Sandviken sjukehus, eigne poliklinikkar og frå fastlegar. Vi har 12 sengeplassar.

Behandlingstilbod:

Her jobbar vi for betring der eigenaktivitet, brukarmedverknad og meistring står i fokus. Vi legg til rette for eit miljø som engasjerer og aktiviserer den einskilde.

Vi planlegg saman med kvar pasient individuelle tiltak som kan hjelpe den einskilde til å få betre funksjonsevne, og få til ein god kvardag. De ulike behandlingstiltaka byggjer på gjeldande faglege standardar. Vi vektlegg i stor grad rammer og struktur i kvardagen. Vi ynskjer å ha eit trygt miljø og positiv samhandling.

Vi tilbyr blant anna:

  • Miljøterapi med fokus på psykoedukasjon og kognitiv tilnærming.
  • Tilrettelagt fysisk og sosial aktivitet
  • Terapeutiske samtalar
  • Medikamentell behandling
  • Pårørande og nettverkssamarbeid
  • Praktisk hjelp med økonomi, bustad, skule og arbeid.
  • Tilrettelegging av ettervern

Samarbeid:

Internt samarbeider vi tett med dei andre seksjonane ved Kronstad DPS og sjukehuset. Etter pasientens samtykke samarbeider vi med blant anna pårørande, nettverk, fastlege og andre kommunale instansar.

Kontakt

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Kronstad DPS, Psykose døgnbehandling Postboks 1400 5021 Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Fjøsangerveien 36, 4. etasje

Kronstad

Fjøsangerveien 36

5054 Bergen

​​​Næraste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

 

Praktisk informasjon

​Familierommet er i 5. etasje. Etter avtale kan pasientar her ta imot familie og vener som kjem på besøk. 
Vi har og fleire nøytrale rom som til dømes kan nyttast til samtalar mellom pasient, familie og behandlar.

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Visittiden ved Kronstad DPS er frå kl. 17.00 til 20.00.

​​Ved Kronstad DPS kan ein parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkøyring er frå Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass. Ved betaling kan ein bruke både kontantar eller kort. Alternativ parkering er i Solheim parkeringshus i Solheimsgaten.