Nevrorehabilitering og traumatologi

Poliklinikken gir tilbod til pasientar med rehabiliteringsbehov etter nevrologiske lidingar, omfattande skader i bevegelsesapparatet, kreftsjukdom i sentralnervesystemet og ved samansette smertetilstandar.

​​​​Tilbodet omfattar

  • Vurdering etter tilvising frå fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesta​
  • Oppfølging i etterkant av opphald i vår avdeling
  • Vurdering av spesifikke behandlingstiltak som m.a. Walk-aide

Tverrfagle​g tilbod

  • Vurderinga vert gjort av legespesialist, ergoterapeut , fysioterapeut og sjukepleiar, ved behov også nevrospykolog, sosionom og logoped
  • Etter vurderinga vert det utarbeidd ein skriftleg rapport
Sist oppdatert 27.10.2016