Norsk akademi for habiliteringsforskning

Føremålet med Norsk akademi for habiliteringsforskning er å styrke kvaliteten på tenesteytinga gjennom auka fokus og satsing på forsking i habiliteringsfeltet.

Norsk akademi for habiliteringsforskning er basert på samarbeid mellom representantar for habiliteringsverksemder i spesialisthelsetenesta og ved universitet og høgskoler i Norge. Forløpar for «akademiet» var Nasjonalt forskningsnettverk innen (barne)habilitering som ble grunnlagt ved Oslo universitetssykehus i 2010. Frå 2012 har leiing av nettverket gått på omgang mellom helseregionane for periode på 2 år av gangen.

I 2018 og 2019 er det Helse Midt-Norge som har leia netterket. I 2016 og 2017  Helse Sør-Øst, 2014 og 2015 Helse Nord og 2012 og 2013 Helse Vest. For 2020 og 2021 vil det vere Helse Vest som leiar nettvereket igjen.

Forskingsnettverket har følgjande målsettingar:

  • skape ein nasjonal møteplass der pågåande forsking innan habilitering kan bli presentert og synliggjort.
  • vere ein arena for kontakt mellom fagpersonar som driv med forsking innan habilitering.
  • vere kontaktpunkt mellom nasjonale og internasjonale forskingsmiljø
  • vere pådrivar for formidling av forskingsresultat
  • stimulere til prosjektutvikling og prosjektsamarbeid gjennom årlege møter i forskingsnettverket

Den årlege forskingskonferansen arrangerast torsdag 21. oktober 2021. Konferansen haldast på Clarion Hotel Bergen Airport. Vi håper å sjå deg!

Konferansen skulle vert arrangert torsdag 29. oktober 2020, men blei utsett grunna koronasituasjonen.

Les meir om forskingskonferansen innan habilitering

09:00 – 10:00 
Registrering 

10:00 – 10:10 
Åpning av konferansen 

10:10 – 10:30 
Presentasjon av K.G. Jebsen senter for utviklingsforstyrrelser 
Terje Nærland, Senterleder K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo 

10:30 – 10:50 
Identifisering av psykiske helse vansker hos personer med autismespekterforstyrrelser og psykisk utviklingshemming 
Marianne Halvorsen, psykologspesialist, Ph.D. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 

10:50 – 11:10 
Age and gender-related differences in emotional and behavioural problems and autistic features in children and adolescents with Down syndrome: a survey-based study of 674 individuals 
Terje Nærland, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) 

11:10 – 11:30 
Early Detection of Autism Spectrum Disorders – Context, age and knowledge 
Kenneth Larsen, Rådgiver, Regional kompetansetjeneste for autism, ADHD, Tourettes syndrome og narkolepsi, Helse Sør-Øst 

11:30 – 12:30 
Lunsj og mingletid 

12:30 – 13:00 
Habiliteringstiltak for barn med multifunksjonshemninger* 
Rapport (2019) fra forskergruppe nedsatt av interregional gruppe på bakgrunn av vedtak i Beslutningsforum for nye metoder. 
Rannei Sæther, Ph.D. Regionalt kunnskapssenter for habilitering, Midt Norge 

13:00 – 13:20 
Trening gir mening! 
Måloppnåelse og endring i motorisk funksjon etter intensiv, tverrfaglig habilitering i gruppe. 
Kine Mefald Tveten, Høgskulen på Vestlandet, Barnas Fysioterapisenter og Turbo 

13:20 – 13:40 
Smerter hos barn med cerebral parese 
Betydning for behandling og oppfølging i habilitering 
Selma Larsen, Oslo universitetssykehus 

13:40 – 14:00 
Doktorgradsprosjekt om gange hos voksne med cerebral parese 
Beate Eltarvåg Gjesdal, Stipendiat Høgskulen på Vestlandet. 

14:00 – 14:30 
Forfriskninger og mingletid

14:30 – 15:00
Samvalg, selvrapportering og medforskning*
Hvordan kan personer med utviklingshemming være reelle samarbeidspartnere i behandling og fagutvikling i spesialisthelsetjenesten?
Trine Lise Bakken, Fag- og forskningsleder, Nasjonal kompetansetjeneste utviklingshemming og psykisk helse (NKUP)

15:00 -15:20
Doktorgradsprosjekt om selvbestemmelse for elever med lett utviklingshemming
Veerle Garrels, Førsteamanuensis i spesialpedagogikk, OsloMet

15:20 – 15:40
Forståelse og maktbruk ovenfor personer med utviklingshemming – Hvordan ansattes forståelse av beboere påvirker utøvelsen av makt
Stine Henriksen, Stipendiat i sosiologi, Nord universitet

15:40 – 16:00
Presentasjon kommer

16:00 Slutt
Alle foredragsholdere har 15 min. til disposisjon for presentasjon +5 min. til spørsmål/dialog med tilhørerne. 
To foredrag (merket med *) har 20 min. for presentasjon + 10 min. til spørsmål og dialog. Blir lagt ut i juni 2021

Sist oppdatert 29.12.2022