Kroniske inflammatoriske leddsykdommer

Kroniske inflammatoriske (betennelsesaktige) leddsykdommer er en samlebetegnelse på tilstander karakterisert ved kronisk ikke-infeksiøs betennelse i ledd og/eller ryggsøyle.

Dette er autoimmune systemiske tilstander som også kan affisere andre organer enn ledd, for eksempel øyne, lunger, tarm eller hud. Tilstandene er relativt hyppige, og debuterer gjerne i ung voksen alder slik at pasientene følges i lang tid.

Sykdommen rammer personer i alle aldre, men ofte yngre voksne. Kvinner rammes oftere enn menn. I Norge er ca. 0,5 % av befolkningen rammet. 

RA er en sykdom som medfører smerter, hevelse og stivhet i ledd. Morgenstivhet er typisk og uttalt trøtthet kan være en del av sykdomsbildet. 

Sykdommen kjennetegnes ved kronisk forløpende, ofte svingende sykdom med betennelse i leddhinnen og derav følgende ødeleggelse av brusk og bein. Pasienter med langtkommet sykdom trenger gjerne kirurgiske inngrep for å lindre smerter og bedre leddfunksjonen. 

Denne kroniske inflammatoriske sykdommen er forårsaket av en forstyrrelse i immunapparatet. Å bremse betennelsesprosessen tidlig i forløpet har stor betydning for prognosen. Særlig for pasienter med den mest alvorlige formen for RA er det viktig å komme tidlig i gang med antirevmatisk behandling.

Juvenil idiopatisk artritt kalles ofte barneleddgikt og er en gruppe inflammatorisk revmatiske sykdommer som oppstår før 16 års alder og som gir symptomer i form av leddbetennelse med smertefulle, hovne og stive ledd. Om lag 16–50 barn per 100.000 i vestlige land er rammet av barneleddgikt. Det finnes syv ulike undergrupper av barneleddgikt. I tillegg til leddbetennelse kan man ha andre symptomer som feber, utslett, pølsefingre eller pølsetær (daktylitt), senefestebetennelse, betennelse i rygg og bekken, psoriasis og regnbuehinnebetennelse. For å kunne stille diagnosen skal symptomene ha vart i over 6 uker. 

I noen tilfeller av JIA går sykdommen over i løpet av barndommen, mens man andre ganger har å gjøre med en kronisk sykdom som vedvarer etter at barnet er blitt voksent. Sykdommen kalles likevel JIA også i voksen alder. Behandlingen er ulik for de forskjellige undergruppene, men har generelt mye til felles med den som gis til voksne med kronisk inflammatorisk leddsykdom. 

Dette er en samlebetegnelse som innbefatter uspesifisert spondyloartritt, Bechterews sykdom (ankyloserende spondylitt eller AS), psoriasisartritt (PsA), reaktiv artritt, og artritt ved inflammatorisk tarmsykdom. 

Sykdommene kan medføre betennelse i ryggsøyle, leddbetennelser, senefestebetennelser, og det kan være affeksjon av andre organer for eksempel øyne (regnbuehinnebetennelse), hud (psoriasis), eller tarm (inflammatorisk tarmsykdom). Tilstandene er i større eller mindre grad assosiert med vevstypen HLA-B27. 

Ankyloserende spondylitt (AS)

Dette er en sykdom som ses hos yngre voksne med overvekt av menn (3:1 i forhold til kvinner). Sykdommen medfører betennelse i ileosacralleddene (IS-leddene: tilheftingsleddene mellom bekkenet og ryggsøylen) og ofte også i ryggsøyle, noe som medfører smerte, stivhet og redusert bevegelighet. 

Sykdommen kan lede til sammenvoksing av knokler i IS-ledd og i varierende grad i ryggsøylen. Øvrige ledd kan også affiseres og en del pasienter plages med regnbuehinnebetennelse. 

Perifer spondyloartritt

Dette er en undergruppe av spondyloartritter (SpA) som domineres av artritt (leddbetennelse) i perifere ledd (altså ledd utenom ryggsøyle og bekken). Typisk finnes artritt i ledd i bena (f.eks. kne eller ankel). Det kan også foreligge senefestebetennelser eller daktylitt (betennelse i en hel finger eller tå). Det er overlapp mellom aksial spondyloartritt (domineres av betennelse i ryggsøyle) og 
perifer spondyloartritt, men hos pasientene vil oftest en presentasjonsform dominere og pasienter med perifer SpA har f.eks. mye sjeldnere øyesykdom enn pasienter med aksial sykdom. 

Psoriasisartritt (PsA) 

Dette er en tilstand med leddgikt knyttet til psoriasis. Sykdomsbildet kan variere mellom en leddgiktstilstand som likner på RA med symmetrisk artritt i mange ledd, en asymmetrisk leddbetennelse i få og gjerne store ledd og betennelse i ryggsøylen som kan likne på ankyloserende spondylitt (AS).

Sist oppdatert 07.02.2024