Amfetamin substitusjon -eit forskingsprosjekt i LAR-

ATLAS4dependence

Me ønskjer å undersøkja behandling med dekstroamfetamin hos amfetaminavhengige pasientar i LAR. Alle deltakarane vil få god oppfølging av studiepersonell, i tillegg til den ordinære behandlinga si i LAR.

 

 

Personar som er avhengige av amfetamin eller metamfetamin har ei auka sjukdomsbelastning  og fleire helseutfordringar. Infeksjonar, hjarte- og kar  sjukdommar og psykiske symptom er berre nokre av dei, i tillegg til auka risiko for død og nedsett livskvalitet.

Effektive og evidensbaserte behandlingsmetodar av avhengnad til amfetamin er per i dag mangelfull. Det er derfor eit stort behov for å gjennomføra studium som undersøkjer ulike behandlingsmetodar, og denne studien skal bidra til dette.

Studien ønskjer å få kunnskap om substitusjonsbehandling med dekstroamfetamin (DXA) hos pasientar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), som har ein omfattande og langvarig avhengnad til illegale sentralstimulerande stoff.

Studien vil ha fokus på effekt og tryggleik ved ei slik behandling.

Studien er ein dobbeltblinda, placebokontrollert multisenter klinisk legemiddelstudie. Det betyr at deltakarane i heile Noreg blir randomiserte til ulike studiearmar, der nokon vil få dekstroamfetamin, medan andre vil få placebo (PBO). At studien er dobbeltblinda betyr at verken deltakarane, behandlarar eller studiepersonell veit kven som får kva.

Deltakarane blir randomiserte til éin av fire moglege studiearmar:

  • DXA/DXA – deltakarane får dekstroamfetamin i 2 *x12 veker
  • DXA/PBO – deltakarane får dekstroamfetamin første 12 veker og placebo i dei neste 12 ukene
  • PBO/DXA – deltakarane får placebo første 12 veker og dekstroamfetamin i dei neste 12 vekene
  • PBO/PBO deltakarane får placebo i 2 x12 veker

Under studien blir deltakarane intervjua 3 gonger av forskingssjukepleiar, ein gong i starten av studien (før oppstart med medisinering), ein gong 12 veker etter oppstart og siste intervju vil bli gjennomførte etter nye 12 veker.

Deltakarane må også ta urinprøver ein gong i månaden under påsyn av helsepersonell. Det vil også bli teke spyttprøver, hårprøve og blodprøver.

Alle deltakarane vil få god oppfølging av studiepersonell, i tillegg til den ordinære behandlinga si i LAR.

Formålet er å undersøkja om substitusjon med dekstroamfetamin kan vera ei trygg og sikker behandling.

Ved å delta i studien vil deltakarane kunna gi eit viktig bidrag til å forbetra dagens LAR behandling nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Sist oppdatert 05.07.2024