Integrert hepatitt C behandling hos pasientar med injiserande rusavhengigheit (INTRO-HCV)

Pasientar med rusavhengigheit har høg sjukdomsbyrde i tillegg til at helsetenestane har vore mindre tilgjengeleg enn for befolkningen for øvrig. I tillegg er det mindre kunnskap om helsetilstanden i denne gruppa, og om hvordan helsetenesta påverkar helseutfall.

I 2017, da prosjektet startet hadde mer enn halvparten av pasientene som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge hatt kronisk infeksjon med hepatitt C virus (HCV). Kronisk hepatitt C gir høy risiko for alvorlige komplikasjoner som leversvikt og død i løpet av noen tiår. Selv om det finnes effektiv behandling mot hepatitt C, hadde kun en tredel av de som har kronisk hepatitt C fått behandling for dette da vi startet i 2017. 

For å imøtegå utfordringene med hepatitt C, var vi en gruppe som gikk sammen for å etablere en ny integrert behandlingsmodell. Hypotesen vår var at en integrert behandlingsmodell kunne nå betydelig flere personer enn standard behandling. Den integrerte behandlingsmodellen besto i å starte behandling parallelt med annen oppfølging for ruslidelse med en forenklet modell som krevde mindre blodtaking, minimalt med reisetid, håndtering av helsepersonell som personene allerede kjente, og koordinering opp mot annen behandling for å gjøre det enklest mulig å følge opp. Dette satte vi i gang i både Bergen og Stavanger. Vi testet dette med en randomisert studie med 298 personer der halvparten fikk integrert behandling og den andre halvparten fikk standard behandling - alle med moderne direktevirkende medikamenter.

Resultatene stemte godt med hypotesene vi hadde. Blant de som fikk integrert behandling startet 98% opp med behandling for hepatitt C mens 77% startet opp blant de som fikk standard behandling. Gjennomsnittlig startet behandlingen opp over dobbelt så raskt hos de som fikk integrert behandling. Videre så vi at 93% av de som ble tilbudt integrert behandling og ble testet ble virusfrie (kurert for hepatitt C) sammenlignet med 73% av de som fikk standard behandling. Det var ingen alvorlige hendelser som ble antatt å være relatert til behandlingen. Vi så at den integrerte behandlingen virket godt både for kvinner og menn, blant de som fikk legemiddelassistert rehabilitering og de som fikk kommunale tjenester, blant de yngste og de eldste rusavhengige, både hos de med stabil og ustabil boligsituasjon, og blant de som fortsatt injiserte rusmidler. En slik behandlingsmodell gir betydelig bedring i mulighetene for å eliminere hepatitt C – både lokalt, nasjonalt og globalt. Resultatene fra studien ble publisert blant annet i det anerkjente tidsskriftet PLOS Medicine og har siden bidratt til å påvirke internasjonal praksis og at integrert behandling går inn som en del av anbefalingene i stadig flere steder. 

Linket til studien har det også blitt gjennomført to PhD-grader med Christer Aas og Jørn Henrik Vold som begge disputerte i juni 2021.

​​

Sist oppdatert 12.12.2022