Forsking og publikasjonar

Her kan du lese meir om forsking og publikasjonar om hyperbar oksygenbehandling (HBO) ved Seksjon for hyperbarmedisin.

Kammer. Foto.

​Pågåande forskingsprosjekt

 • Hyperbar oksygenbehandling for akutt høretap - en randomisert kontrollert studie
  Studien er ein norsk multisenterstudie leia frå Haukeland universitetssykehus som har som mål å gje svar på om tilleggsbehandling med hyperbart oksygen (HBO) i tillegg til standard behandling vil gje betre høyrsel til pasientar med akutt høyretap utan kjend utløsande årsak.
 • Symptombyrde og livskvalitet hos pasientar som blir behandla med HBO for stråleskadar i bekkenregionen
  Studien er eit samarbeid mellom Sjukepleiereininga, Seksjon for hyperbarmedisin og Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen. Vi vil undersøkje korleis det er å leve med stråleskader i bekkenregionen og korleis det oppleves å gå igjennom hyperbar oksygenbehandling (HBO). I studien nyttast ein blanding av dybdeintervju og svar på standardiserte spørjeskjema.
 • RICH-ART
  RICH-ART er ei randomisert kontrollert studie administrert av Sahlgrenska Akademin og Sahlgrenska sjukhuset i nært samarbeid med fleire HBO-sentre i Norden. Hovedmålet med RICH-ART er å utforske kva for effekt HBO har på symptomer på stråleskader i blæra hos pasientar som er behandla for kreft i bekkenorgana.
 • INFECT
  INFECT er eit EU-prosjekt som gjev ei systematisk medisinsk tilnærming til den komplekse relasjonen mellom smittestoff og vertsorganisme ved alvorlege bakterieinfeksjonar i blautvevnad.
 • Kvifor vert pasientar som får HBO-behandling nærsynte?
  Forbigåande synsendringer i nærsyntretning er ein vanleg biverknad ved seriebehandling med HBO. Synsendringene kan skuldast endringer i øyelinsa, men det er ikkje kartlagt nøyaktig korleis endringa skjer. For å kunne førebyggje slike synsendringer, må man kjenne betre til mekanismane for endringene og kor i øyet dei er lokaliserte.

Vitenskapelege artiklar

Stråleskadar og HBO

Synsendringer og HBO

Diabetessår og HBO 

Verknadsmekanismar for HBO 

Lungefunksjon og HBO 

Masteroppgåver

Organisasjonar

Faglitteratur

 • KNM Tordenskjold, Dykker- og froskemanssenteret: SUP 13 (B) Håndbok for dykking 2011​
 • Jain Kewal K, 2009, Textbook of Hyperbaric Medicine, Hogrefe & Huber Publishers, ISBN 978-0-88937-361-7
 • Larson-Lohr Valerie, Norvell Helen C, 2002,  Hyperbaric Nursing, Best Publishing Company, ISBN1-930536-00-3
 • Mathieu Daniel, 2006, Handbook on Hyperbaric Medicine, Springer, ISBN-10 1-4020-4376-7
 • Ørnhagen Hans, Dykerimedicin og Hyperbar fysiologi, Studentlitteratur 2011, ISBN 978-91-44-05827-6

Kvalitetsverktøy

 • ​Kvalitetsregister for elektiv hyperbar oksygenbehandling (nasjonal dekningsgrad)
 • Tilvisingsrutiner publiserte på nettsida (sjå Tilvising og vurdering)
 • Plan for spreiing av kompetanse
 • Kravdokument for hyperbar oksygenbehandling i Helse-Bergen HF
 • Metodebok for Seksjon for hyperbarmedisin og Sjukepleiereininga

Sist oppdatert 03.06.2022