Radio Medico – legevakten til sjøs

Radio Medico er Norges telemedisinske legevakttilbud til sjøs og gir sjøfolk råd og veiledning i håndtering av sykdommer og skader om bord.

Tre lasteskip på havet.

Kontaktinformasjon

Telefon

Vakttelefon +47 51 68 36 01
Satellitt kortnr 32

E-post 

advice@radiomedico.no

Om tjenesten

Radio Medico er Norges telemedisinske legevakttilbud for sjøfolk. Tjenesten er tilgjengelig 24/7 og gratis for alle sjøfolk, uavhengig av skipets flagg, sjømannens nasjonalitet eller hvor de befinner seg i verden.

Radio Medico har røtter tilbake til telegrafens barndom og ble første gang annonsert som et offentlig tilgjengelig telemedisinsk legevakttilbud for sjøfolk på Haukeland i 1923.

Organisering
I dag er Radio Medico en integrert del av tjenestetilbudet ved Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin. Tjenestene leveres av et vaktlag av senterets overleger, organisert i en 6-delt vaktordning.
Kommunikasjon mellom vaktlegen og fartøyene bygger på et samarbeid mellom helseforetaket og Telenor kystradio. Alle eksterne henvendelser til Radio Medico mottas av Telenor Kystradio og videreformidles av radiooperatør til vaktlegen.
Medisinsk rådgivning gjennom Radio Medico er gratis for alle skip, uavhengig av flaggstat, besetningens nasjonalitet eller skipets geografiske posisjon. Arbeidsspråket er norsk og engelsk. Tjenesten er knyttet til telefonisk tolketjeneste gjennom Tolkenett AS.

Roller

Radio Medico er en rådgivningstjeneste for sjøfolk med behandlingsansvar om bord på skip. Legens rolle er å gi råd og veiledning. Det er den medisinske ansvarlige på skipet som er ansvarlig for å omsette de medisinske rådene til praktisk handling om bord.
Medisinsk ansvarlig på skip er i hovedsak en navigatør (dekksoffiser) som har gjennomgått et obligatorisk 40 timers kurs i førstehjelp og medisinsk behandling. Unntaksvis, på større passasjerfartøy og enkelte fartøy knyttet til petroleumsvirksomheten, er medisinsk ansvarlig autorisert helsepersonell (lege eller sykepleier).

Den medisinske rådgivningen gjennom Radio Medico må tilpasses den konkrete konteksten.

Innhold i medisinsk rådgivning

Innholdet i den medisinske rådgivningen fra Radio Medico inkluderer ulike tiltak avhengig av den aktuelle situasjonen. Det kan blant annet handle om veiledning i klinisk undersøkelse og medisinsk behandling om bord, råd om å observere en tilstand, råd om å oppsøke lege/tannlege i neste havn, råd om å oppsøke fastlege når sjømannen kommer hjem osv. 

Om lag 10% av henvendelsene til Radio Medico konkluderes med behov for å få pasienten til behandling på land med helikopter eller annen redningsressurs. Evakuering av sjøfolk i norske havområder organiseres gjennom Hovedredningssentralen. Evakuering i utlandet organiseres gjennom nasjonale redningstjenester (JRCC/MRCC). 

Samhandling med øvrig helsetjeneste

Radio Medico er en integrert del av norsk helsetjeneste. Ved behov for å konferere kliniske problemstillinger med spesialist, kontakter vaktlege i Radio Medico øvrige vakthavende leger i Helse Bergen HF på tvers av alle fagområder. 
I de tilfellene der det er hensiktsmessig (f.eks. dersom det et behov for videre oppfølging eller innleggelse), koordinerer vaktlegen direkte med AMK, legevakt eller sykehus andre steder i landet. For hendelser i utlandet kan det være nødvendig å koordinere videre oppfølging med skipsagent, utenlandsk redningstjeneste og/eller rederi.

Regulering

Tjenestetilbudet levert gjennom Radio Medico er hjemlet i internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til bl.a. De forente nasjoners havrettskonvensjon (UNCLOS, 1982), Internasjonal konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS, 1974), Internasjonal konvensjon om ettersøking og redning til sjøs (SAR-konvensjonen, 1978) og Konvensjon for sjøfolks arbeids- og levevilkår (MLC, 2006).
Forpliktelsen til å yte bistand uavhengig av nasjonalitet og flaggstat følger av
MLC Standard A.4.1 (d): ​«the competent authority shall ensure by a prearranged system that medical advice by radio or satellite communication to ships at sea, including specialist advice, is available 24 hours a day; medical advice, including the onward transmission of medical messages by radio or satellite communication between a ship and those ashore giving the advice, shall be available free of charge to all ships irrespective of the flag that they fly.»

Ambisjon til omfang og kvalitet følger av MLC regulation 4.1 (4):
«The requirements for on-board health protection and medical care set out in the Code include standards for measures aimed at providing seafarers with health protection and medical care as comparable as possible to that which is generally available to workers ashore.»

Virksomheten i Radio Medico foregår praktisk og juridisk i Norge (faglige råd gis fra Norge av et fagmiljø med tilhold i Norge). Virksomheten følger norsk helselovgivning og profesjonsstandard, herunder Lov om helsepersonell, Forskrift om pasientjournal og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 
Norsk lov gjelder uavhengig av tjenestemottagerens lokalisasjon eller jurisdiksjon. 

Finansiering

Finansiering av tjenesten er knyttet til øremerkede midler gjennom Helse Vest RHF.​​

Sist oppdatert 11.08.2023