Seleksjonsmedisin

Seleksjonsmedisin handler om utvelgelse av arbeidstakere til en bestemt arbeidsplass eller jobbfunksjon basert på medisinske kriterier. For sjøfolk, loser, petroleumsarbeidere og dykkere er gjelder særlige krav til helse gitt i forskrift.

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Foto

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ivaretar flere nasjonale funksjoner knyttet til seleksjon av arbeidstakere innen de maritime næringene, i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Statsforvalteren i Rogaland.

Les mer informasjon om vårt seleksjonsmedisinske kurstilbud

Seleksjonsmedisinsk poliklinikk

Seleksjonsmedisinsk poliklinikk tilbyr fargesynstesting for klassifisering av CIE fargesynstandard og kognitiv/psykologisk funksjonsvurdering av arbeidstakere. 

Avansert fargesynstesting

Det stilles ulike krav til fargesyn for forskjellige stillinger.

For arbeidstakere til sjøs fremkommer fargesynsynskrav i STCW konvensjonens  del A-I/9. I STCW 2012 slås det fast at CIE 143-2001 skal være standard for fargesynstesting av sjømenn. Dette er også inkludert i ILO-IMO International guidelines for medical examinations of seafarers. Seleksjonsmedisinsk poliklinikk tilbyr fargesynstesting for klassifisering av CIE fargesynstandard i samsvar med dokumentet «International Recommendations for Colour Vision Requirements for Transport», utgitt av «Comission Internationale de l’Eclairage» (CIE 143-2001).

Lege kan sende ordinær henvisning til Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

Psykologisk vurdering

Nevropsykologisk utredning
Vurderinger av kognitiv funksjon for arbeid til sjøs kan ofte være krevende og forutsette en tverrfaglig til tilnærming. Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, tilbyr nevropsykologisk utredning av psykolog og nevrolog.

Lege kan sende ordinær henvisning til Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

Rådgivning av sjømannsleger, petroleumsleger og dykkeleger

Ved behov for råd ringer du ekspedisjonen Yrkesmedisinsk avdeling, tlf 55973875. Din henvendelse vil bli videreformidlet, og du vil bli oppringt av rådgiver innen 3 virkedager. Vi ønsker at du oppgir direktenummer for kontakt ved tilbakeringing for å gjøre rådgivningstjenesten mest mulig effektiv.​

Klageinstanser 

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin leder klageinstansene for helsesertifisering av arbeidstakere til sjøs og loser/losaspiranter. Det er Sjøfartsdirektoratet og Kystverket som tar imot, registrerer og videresender søknad/klage til klageinstansen for behandling av saken. Du finner mer informasjon på deres hjemmesider:

Arbeidstakere til sjøs  

Sjøfartsdirektoratet
Fagnemnda for helsesaker 
Mer informasjon finner du på Sjøfartsdirektoratets nettside om helse 

Loser/losaspiranter

Kystverket
Klagenemnda for loser og losaspiranter

Les mer på våre kurssider 

Mer om Fagnemnda for helsesaker

Vedtak gjort av sjømannslege etter Forskrift nr 805 av 5.6.2014 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger, §§ 13-16 er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der sjømannslegen er underinstans og Fagnemnda for helsesaker klageinstans. Fagnemnda avgjør klagesaker og søknader om dispensasjonar på vegne av Sjøfarstdirektoratet. Det er ikke mulig å klage på et vedtak i Fagnemnda.

Fagnemnda har tre medlemmer:

  • Formann: Lege ved Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM), Yrkesmedisinsk avdeling, Helse Bergen HF.
  • Medlem oppnevnt av Sjøfartsdirektoratet.
  • Medlem  oppnevnt av en arbeidstakerorganisasjon, iht. sjømannens stillingskategori - Norsk sjøoffisersforbund (for navigatørar), Det norske maskinistforbund (for maskinoffiserar) eller Norsk Sjømannsforbund (for alle andre tilsette om bord).
Faglitteratur
Sist oppdatert 07.03.2023