Studentprogram

Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP) undersøkjer korleis psykologisk behandling fører til endring i hjernen, og dessutan korleis ny kunnskap om hjernen, genetikk og epigenetikk kan bidra til å forklara kvifor nokre pasientar ikkje har nytte av dagens behandling. Gjennom rekrutteringsprogrammet vil inntil 12 kandidatar frå profesjonsstudiet i psykologi få rettleiing og trening i konsentrert behandling av tvangs- og angstlidingar. I løpet av stipendperioden på 8 semester vil dei delta aktivt deltek i klinikknær forsking, ha moglegheit til konferanse, kurs og forskaropphald i Noreg eller utlandet og arbeida med eige prosjekt. Programmet er finansiert av Trond Mohn Stiftelse og blir gjennomført i samarbeid med Klinikk for 4-dagars behandling ved Helse Bergen HF og Senter for Krisepsykologi ved Universitetet i Bergen.

Vi meiner at mekanismane som utgjer psykiske lidingar best kan forståast gjennom å prøva å endra dei i behandling. Som studentstipendiat ved BCBP vil du derfor få opplæring i konsentrert behandling for OCD- og angstlidingar. Behandlinga går vanlegvis frå tysdag til fredag. Klinikken gir òg utgreiing før behandling og oppfølging etter behandling.

BCBP har fleire pågåande studiar som bruker hjerneavbilding (MR) og (epi)genetikk for å forstå OCD- og angstlidingar, og dessutan kontinuerleg kvalitetssikring av behandlinga gjennom spørjeskjema og intervju. Som studentstipendiat vil du få opplæring og rettleiing medan du samlar inn data frå​pasientar.

Du vil samarbeida med PhD kandidatar, stab og medstudentar og få erfaring i korleis det er å faktisk driva eit klinikknært forskingsprosjekt. Vitskapleg skriving og dataanalyse.

​I samarbeid med rettleiaren din ved senteret vil du utforma ditt eige prosjekt. Dette kan òg vera i samarbeid med andre studentstipendiatar. Me ønskjer at alle skal bidra til å skapa ny kunnskap og få erfaring med forskingsformidling og å publisera ein artikkel i eit internasjonalt og fagfellevurdert tidsskrift i løpet av stipendiatperioden.

​BCBP samarbeid med klinikkar og forskingsmiljø i Noreg, Nederland, Island, Sverige og USA. Det​​ kan bli aktuelt å delta på utveksling til ein av desse, eller dra på forskingskonferansar.

Vi arrangerer faste forskingsmøte der me drøftar nye utviklingar innanfor forståing av psykopatologi, terapi og relaterte fagfelt. Det vil òg arrangerast kurs i forskingsdesign og statistikk.

Studentene i første kull

Portrett Aksel Pedersen
 
Aksel Pedersen

Portrett Maria Volden
Maria Volden

Portrett Nina Krumm Pedersen


Nina Krumm Pedersen

Portrett Ragna Boksnes Hegge


Ragna Boksnes Hegge

Portrett Sigurd Stensted


Sigurd Stensted

Portrett Tiril Toht Blindheim


Tiril Toht Blindheim 


Sist oppdatert 07.02.2022