Forskargrupper

Her finn du oversikt over nokre av dei forskargruppene som finst på Haukeland universitetssjukehus.

Mohn Kreftforskingslaboratorium

Laboratoriet har 25 forskarar og teknikarar som i hovudsak jobbar med følgande problemstillingar:

  • Genetiske endringar som gjer kreftceller resistente mot behandling.
  • Medfødte genetiske faktorar som påverkar risikoen for kreft og resulterer i ulike kliniske uttrykk og ulik grad av sideverknadar ved behandling.
  • Hormoner og deira rolle i sjukdomsutvikling og behandling ved hormonfølsomme kreftsjukdomar. 
To menn i laboratorium. Foto

​Mohn Kreftforskingslaboratorium

​Endokrin Medisin

Professor og overlege Eystein Husebye leiar forskingsgruppa for Endokrin medisin som hovudsakleg er innretta mot forsking på binyresjukdomar og andre hormonsjukdomar. Målet er å belyse alle sider ved desse sjukdomane fra epidemiologi (utbreiing) og sjukdomsmekanismar til behandling.

Portrett Eystein Husebye. Foto
 

Endokrin Medisin

Forskar på lungehelse

RHINESSA er eit internasjonalt forskingsprosjekt om lungehelse gjennom heile livsløpet og på tvers av generasjonar. Studien gjennomførast i 8 land, og har pågått dei siste 20 åra.

RHINESSA


PROCARD - ein forskningsgruppe under Hjarteavdelinga

Procard forskere
 

Forskingsgruppa vart formelt oppretta hausten 2009, og vert leia av professor Tone M. Norekvål.

Trass i jevn nedgang i dødeligheit og betre behandlingsmetodar lever over 450 000 nordmenn med ein kronisk hjartesjukdom som har konsekvensar for både individ og samfunn. Pasientrapporterte data, og korleis pasientane erfarer å gjennomgå akutt og kritisk sjukdom, er eit viktig grunnlag for samvalg i behandlinga og har fått aukande aktualitet.

Bruk av pasientrapporterte data er i aukande grad inkludert i forskingsstudiar og blir kombinert med kliniske utkommemål. I forskinga til PROCARD er det pasienten sin stemme som løftast fram. Pasienterfaringar er derfor sentrale i forskinga.

Målet er å fremje ei pasientsentrert pleie og behandling, kor pasienten aktivt kan delta i beslutningar om eiga helse. Dette er i tråd med politiske føringar relatert til brukarmedverknad i helsetenesta.

PROCARD

Sist oppdatert 09.10.2023