Forskingsmidlar

Her finn du oversikt over tilgjengelege midlar til forsking.

Forskingsmidlar

Helse Vest sine forskingsmidlar skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forsking og oppbygging av forskingskompetanse i føretaka, og auke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskinga. Helse Vests ope utlyste midlar har søknadsfrist 15. september kvart år.

Sjå alle utlysninger frå Helse Vest

Programmet skal mellom anna ivareta spissfunksjonar, kompetansemiljø og toppforskingsmiljø.

Strategisk forskingsprogram

Rådgjevingstenesta for ekstern forskingsfinansiering jobbar med å støtte forskingsprosjekt knytt til Haukeland universitetssjukehus i prosessen med å søkje på eksterne midlar til forsking.

Søk om ekstern finansiering fra EU eller Noregs forskningsråd 

Sist oppdatert 30.04.2024