For deltakarar i Rhinessa oppfølging

RHINESSA er eit internasjonalt forskingsprosjekt som tek for seg lungehelse gjennom heile livsløpet og på tvers av generasjonar. Vi ønsker nå å gjere ein oppfølging.

Ikon

Formål:

Formålet med oppfølginga er å undersøke helse, spesielt lungehelse, gjennom livsløpet og på tvers av generasjonar, og korleis pandemien har påverka lungehelse og allergiar samt ulike miljø- og livsstilsfaktorar i befolkninga.

Korleis delta:

Deltaking inneberer at du svarer på et elektronisk spørjeskjema. Du mottek en e-post med link direkte til spørjeskjemaet. Det tar omtrent 30 minuttar å svare på spørjeskjemaet. Dersom du ønskjer å ta pause i utfyllinga, trykk «lagre» og noter ned koden som kommer opp. Når du neste gang trykker på denne linken kan du skrive inn koden og fortsette der du slapp. Utan koden vil spørjeskjemaet starte frå begynninga. ​

Ved å delta i studien bidrar du til viktig forsking på helse, spesielt lungehelse og allergiar. For å lese meir om rhinessa studien klikk her.
Vi håper du ynskjer å delta, ditt engasjement er svært verdifullt! 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 481 95 520

Det er frivillig å delta i studien. Informasjonen som registrerast om deg skal kun brukast slik det er beskrive i formålet med prosjektet. Opplysningane du gir i spørjeskjemaet vil sammenstilles med opplysningar i forskingsprosjektet for øvrig, med data som samlast inn i liknande studiar frå Norge, og eventuelt med data frå offentleg godkjente register slik som f.eks. Reseptregisteret og Medisinsk Fødselsregister.
Eventuelle utvidingar i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning frå REK og andre relevante myndigheiter. Du har rett til innsyn i kva opplysningar som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningane som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltaka ved behandling av opplysningane. Du kan klage på behandlinga av dine opplysningar til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud. 
Alle opplysningane vil bli behandla uten namn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennande opplysningar. Ei kode knytter deg til dine opplysningar gjennom ei namneliste. Det er kun autorisert personell knytta til prosjektet som har adgang til namnelista. Opplysningane om deg vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av kontrollomsyn.


Sist oppdatert 04.09.2023