APP for pasientopplæring

Ei av hovudoppgåvene våre i Helse Bergen er å drive opplæring av befolkninga, og mykje av denne verksemda skjer i møte mellom fagfolk og pasientar. Endring av levevanar krev likevel vedvarande fokus og motivasjon, og no vil ein nytte mobilen i dette arbeidet

En hvit mobiltelefon

​Dette er eit innovasjonsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus og tiltaket er ikkje ein del av det ordinære behandlingstilbodet ved sjukehuset. Prosjektet fekk midlar i 2016. Last ned einsidar.

Dagleg påfyll

Digitale opplæringsverktøy kan sørgje for at pasienten får nødvendig kunnskap og påfyll av motivasjon dagleg og over lengre tid. Ein utviklar no ein app som skal kunne gjenbrukast til fleire sjukdommar, som har ein innebygd «chatbot» som sørgjer for at brukaren mottar læringsinformasjon og får motiverande meldingar basert på eigen aktivitet.

Avansert teknologi

Ein vil nytte kunstig intelligens for å sikre at brukarane kan chatte med appen på ein intuitiv måte. Til dømes vil brukaren kunne seie at han ikkje treng meir info om eit gitt tema, og så skjønnar appen at han skal vente med nye meldingar til det er tid for eit nytt tema. Slik legg  appen til rette for at brukaren kan styre eigen læringsprosess på ein god måte.

Ønska mål

Appen skal bidra til varige endringar i levevanar og økt meistring av  kroniske tilstandar. Ein ønskjer også å etablere eit kombinert 

Fakta om prosjektet

Finansiering

Helse Bergen innovasjonsmidlar 2016

Kontakt

Henning Åge Skarbø, spesialrådgjevar, seksjon for fag og utdanning, Forskings- og utviklingsavdelinga

E-post: Henning.age.skarbo@helse-bergen.no   


Har du ein god idé?

lyspærer i papirfly på vei til idemottaket
Klikk for å sende idéer til idémottaketSist oppdatert 26.04.2018