Fysisk aktivitet og sunne levevaner for barn og unge med psykiske lidingar

Barn og unge med psykiske lidingar har store vanskar med å oppretthalde Helsedirektoratet sine anbefalingar for fysisk helse. Dårleg fysisk helse og uheldig livsstil gjer ei kortare forventa levetid og auka risiko for livsstilssjukdommar, i tillegg til deira underliggande psykiske tilstand.

En gruppe mennesker i et svømmebasseng

Dette er eit innovasjonsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus. Tiltaket er ikkje ein del av det ordinære behandlingstilbodet ved sjukehuset. Prosjektet fekk midlar i 2017 frå Helse Bergen. Last ned pdf.

Nytte

Vi har god dokumentasjon på at regelmessig fysisk aktivitet verker både som ein førebyggings- og ein behandlingsstrategi ved enkelte former for psykiske lidingar og problem. Vi ynskjer å implementere fysisk
akvitet og livsstilssendring som ein del av behandling og utgreiing av barn og unge med psykiske lidingar/diagnosar.

Barn og unge = bevegelse

Ein vil gje gruppebasert og individuelt tilpassa fysisk opplegg. Tilbodet skal utføres av ei tverrfagleg ressursgruppe.

Samhandling

Samhandling på tvers av klinikkar (psykiatri, somatikk, habiliteringstenesta). Det nyoppretta Energisenteret for barn og unge vil være sentrum for behandlinga av unge pasientar med fysiske og psykiske helseproblem.

Fakta om prosjektet

Finansiering
Prosjektet er tildelt midlar frå Helse Bergen i 2017.


Kontakt
Paul Joachim Bloch Thorsen, seksjonsoverlege Barneposten
Psykisk helsevern for Barn og unge
e-post: pact@ihelse.net
Telefon 559 74 506

Liv Kleve, klinikkdirektør, Psykisk Helsevern for Barn og Unge.
e-post: liv.kleve@helse-bergen.no
Telefon 559 74 500Har du ein god idé?

lyspærer i papirfly på vei til idemottaket
Klikk for å sende idéer til idémottaket
Sist oppdatert 07.05.2018