Smartsam ‐ styrka kommunikasjon og betre tenestetilbod

Styrka kommunikasjon og betre tenestetilbod ved palliativ behandling  utanfor sjukehus realisert ved hjelp av ny teknologi. Forsking viser at 70% ynskjer å døy i heimen, mens berre 15% faktisk døyr heime

Grafisk brukergrensesnitt

Dette er eit innovasjonsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus. Tiltaket er ikkje ein del av det ordinære behandlingstilbodet ved sjukehuset. Prosjektet fekk midlar i 2017. Last ned pdf.

Mål

Innovasjon til beste for pasienten www.idemottaket.no
Ny teknologi skal saman med koordinerte tenester gjere pasientar i livets sluttfase og deira pårørande trygge. Det handlar om å sikre pasienten best mogeleg medisinsk behandling, enten det er i eigen bustad eller i kommunal institusjon. Tilbodet vil innehalde tekniske og tenestemessige element som vil skape gode, sikre og saumlause helse tenester til menneske som får palliativ behandling.

Effektar

Nye verktøy, betre koordinering og samarbeid mellom sjukehus,  kommune og brukarar vil kunne redusere liggetid i institusjon. Det skal bli enklare for pasientar å få god palliativ behandling og kunne leve siste del av livet på ein verdig måte i eigen heim. Pasienten og pårørande vil i større grad vera aktive og ta eit ansvar for tiltak som blir gjort. Satsinga vil gjerne kunne føre til ei

Fakta om prosjektet

Finansiering

Samhandlingsmidlar I 2013 og 2014 frå Helse Vest RHF.
Innovasjonsmidlar frå Helse Bergen HF 2016 og 2017.

Kontakt

Janiche M. Buanes Heltne, avdelingssjef 
Avdeling for Gastro kirurgi, Kirurgisk klinikk

E-post: janiche.merete.buanes.heltne@helsebergen.no

Telefon: 958 90 486
Har du ein god idé?

lyspærer i papirfly på vei til idemottaket
Klikk for å sende idéer til idémottaketSist oppdatert 07.05.2018