PKO-nytt nr.4 2018

Fødselsepikrise for nyfødt barn og mor

Piloten starta 9. april med elektronisk sending av Fødselsepikrise mor og Fødselsepikrise nyfødt barn. Helse Vest IKT har testa ut sending til alle journalsystem og fått bekrefta at det lar seg gjere. Vi har akkurat starta pilot på dette mot Bergen kommune, Lindås- og Fjell kommune i Helse Bergen sitt nedslagsfelt. Målet er å utvide til alle helsestasjonane fortløpande.

Gunn Vigdis Myklatun, Konsulent IKT
Publisert 03.05.2018
Sist oppdatert 07.05.2018
En kvinne som holder en baby

Epikrisene vil legge seg i «meldingsovervaking innkomne meldingar» og må hentast inn i journal manuelt.
For at føretaket skal motta positive applikasjonskvitteringar bør fastlegekontora hente inn epikrisene dagleg. Dersom applikasjonskvittering ikkje er å finne, må vi ringe rundt til legekontora for å sjekke at dei har mottatt meldingane. Dersom vi mottar negativ applikasjonskvittering, vil epikrisene bli sende ut på papir. 
For å lette på arbeidsmengda til fastlegen anbefaler vi at arbeidet med henting av epkriser til journalsystemet blir lagt til kontorpersonell. Ta kontakt med leverandør av kontorets journalsystem dersom de treng hjelp.