Revisjon av analysepakker for primærhelsetjenesten

Et mikroteam bestående av to overleger og to LIS-leger i medisinsk biokjemi har, i samarbeid med Praksiskonsulentene, revidert analysepakkene for primærhelsetjenesten.

Publisert 14.08.2023
Endringene er hovedsakelig basert på nasjonale retningslinjer og anbefalinger fra NOKLUS.

Endringene iverksettes 15. august 2023.

Målet med endringene er å minske uhensiktsmessig rekvirering av laboratorieundersøkelser, og å bidra til at viktige analyser ikke blir glemt ved en gitt klinisk problemstilling.

Generelt er det viktig å huske at de anbefalte analysene er «minimumspakker» og ment å være et rasjonelt sted å starte i primærhelsetjenesten. Andre analyser kan legges til ved indikasjon.

Her er en kort oppsummering av noen av endringene som er gjort:


  • MCV er erstattet av MCH ettersom MCH har bedre holdbarhet.
  • Hematologi er tatt bort fra blant annet litium- og statin-kontrollpakkene.
  • Tyroideapakkene er slått sammen til ei primærutredningspakke med bare TSH.
  • MGUS-kontroll er oppdatert slik at en følger nasjonalt handlingsprogram.
  • Hypertensjonsutredningspakken er oppdatert basert på nasjonale retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom.
  • Det er opprettet egne pakker for respektive utredning og kontroll av hjertesvikt, jf. anbefalinger fra norsk kardiologisk selskap.

OBS:

  • ​Analysen «blod i avføring» legges ikke inn i pakken «vekttap/cancer, utredning» ettersom denne vil erstattes av FOBT i nærmeste fremtid.
  • ​Urinstrimmel kan ikke legges inn i pakkene, men tas lokalt.