Leger i spesialisering - LIS

Akutt- og mottaksmedisin

Utdanning i spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin.

Helse Bergen med 950 000 pasientmøter per år og mer enn 14 000 ansatte, består av Haukeland universitetssykehus (HUS) og Voss lokalsykehus. HUS er lokalsykehus for Bergen og omegnskommunene med en populasjon på ca. 400 000 innbyggere og er regionsykehus for Vestland fylke og Rogaland fylke med ca. 1,1 million innbyggere.

Mottaksklinikken har totalt 71 senger og består av Akuttmottak, 4 sengeenheter og en poliklinikk (Diagnostisk senter). 

Organisasjonskart Mottaksklinikken. Grafisk illustrasjon

Organisasjonskart Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehus.

Akuttmottak

Akuttmottak tar imot ca. 45 000 pasienter per år, og er landets nest største akuttmottak målt i antall pasientkontakter. Akuttmottaket håndterer et vidt spekter av problemstillinger og pasienter av alle aldersgrupper inkludert barn. Barn med medisinske problemstillinger og kvinner med gynekologiske problemstillinger blir imidlertid i hovedsak tatt imot ved Barneklinikken og Kvinneklinikken. Haukeland universitetssykehus er ett av fire regionale traumesentre i Norge og tar imot og behandler de mest alvorlig skadde pasientene i regionen. Traumesenteret har også det overordnede ansvaret for kvalitetssikring av håndteringen av hardt skadede pasienter i Helse Vest. Sykehuset er også regionalt slagsenter og tar imot pasienter fra hele Helse Vest for trombektomi. Sykehuset har landsfunksjon for brannskader. Mottaksklinikken bemanner akuttmottaket med sykepleiere, LIS og overleger. LIS fra fagspesifikke avdelinger/klinikker i sykehuset går vakter i AKMO. 

Sengeenheter i Mottaksklinikken

Sengeenhetene i Mottaksklinikken har ca. 12 000 døgnopphold hvert år:

 • Utgreiingsmottak 1 og 2 (41 senger) tar imot pasienter med sammensatte problemstillinger med forventet liggetid under 3 døgn. Enhetene tar imot pasienter fra alle fagspesifikke avdelinger, hovedsakelig generell indremedisin og gastrokirurgi, men også innen rus, psykiatri, nevrologi/nevrokirurgi, ØNH, urologi, ortopedi og pasienter med uavklart fagtilhørighet. Enhetene har 9 rom med sluser for pasienter med behov for isolering. 
 • Korttidsposten (20 senger + 5 observasjonssenger) tar imot pasienter med relativt avklarte problemstillinger og kort forventet liggetid (24 timer) for observasjon, behandling og mindre prosedyrer som arbeids-EKG, elektrokonvertering og ultralyd.
  Korttidsposten bemanner også 5 observasjonssenger hvor pasienter kan ligge en kort periode (maks 8 timer) for observasjon og avklaring før utskrivelse. Observasjonssengene er lokalisert i Akuttmottak, og kan brukes av alle fagspesifikke avdelinger.
  Diagnostisk senter er en poliklinikk lokalisert i Korttidsposten, som utreder pasienter med mistanke om alvorlig sykdom ved uspesifikke symptomer (eget pakkeforløp).
 • Akuttposten (10 senger) er en somatisk enhet med overvåkningssenger som tar imot pasienter med alvorlig rus som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse og overvåkning. En stor andel av pasientene kommer bevistløse direkte fra ambulanse til enheten. 

Leger i Mottaksklinikken​

Mottaksklinikken hadde pr. september 2022 21 overleger (14,9 årsverk) og totalt 36 LIS 2/3 i spesialiseringsløp. Av disse er 12 i spesialiseringsløp for akutt- og mottaksmedisin, de resterende LIS 2/3 er i første del av sitt spesialiseringsløp for felles indremedisin del 2, eller i rotasjon fra andre avdelinger. 

Av legene som arbeider i Mottaksklinikken har 18 godkjenning som spesialist, og flere av dem har dobbel elelr trippel spesialisering. Til nå har 8 leger godkjenning som spesialist i akutt- og mottaksmedisin, og vi forventer ytterligere 1-2 godkjente innen utløpet av 2023. 

Av andre spesialiseringer, har vi leger med kompetanse infeksjonsmedisin, geriatri, gastroenterologi, generell indremedisin, kardiologi og nefrologi. I tillegg har UMO 2 knyttet til seg gastrokirurg. Se senere tall for forskning for professorat/stipendiater m.m. Spesialister har minimum ti dager årlig avsatt til faglig utvikling.

I vaktsammenheng er LIS ansvarlig for et stort spekter av pasientmottak, fra vanlig mottak i samarbeid med sykepleier til teammottak. LIS har spesifikt ansvar for pasienter med hodeskader, intoksikasjoner (PDF), thoraxtraumer, bevisstløse pasienter med uavklarte tilstander (akutteam (PDF)​), og mottak av traumepasienter hvor skademekanisme er eneste treff i nasjonale traumekriterier (mottaksteam (PDF)​). ​

LIS har også ansvar for tilsyn og behandling av pasienter inneliggende i Mottaksklinikken, samt den generelle flyten i akuttmottak. LIS-legene er organisert i to vaktlag, hvor ett blir bemannet av LIS 2 og ett av LIS 3. Vaktordningen er for tiden 12-delt, og vil legge til rette for at LIS 3 i utdanningsløpet for akutt- og mottaksmedisin vil oppnå sine læringsmål og få gjennomført læringsaktiviteter.

Før oppstart i spesialiseringsløp LIS 3 i akutt- og mottaksmedisin må man ha gjennomført hele LIS 1-tjenesten og størstedelen av felles indremedisin del 2. Del 2 indremedisin er en felles basisutdanning for alle indremedisinske fag som skal gi grunnleggende teoretiske kunnskaper, tekniske ferdigheter (prosedyreliste) og profesjonelle holdninger som er nødvendige før oppstart del 3 i hovedspesialiteten.

LIS 2-løpet baserer seg på utdanningsplanene for felles indremedisin del 2 i Helse Bergen (Mottaksklinikken, Hjerteavdelingen, Medisinsk avdeling og Lungeavdelingen). Det foreligger avtale for halvårlige rotasjoner mellom avdelingene som dekker læringsmålene FIM 001-152 og læringsaktiviteter ved 1,5 år i rotasjon og 1-2 år i egen avdeling. 

Rotasjonstjenesten inkluderer to måneders tjeneste ved overvåkingsenheter: Medisinsk overvåkningsenhet (MOE) og Respiratorisk overvåkningsenhet (ROE).

LIS 2 skal delta på alle de nasjonale kursene i felles indremedisin.

Del 3 er spesifikk for akutt- og mottaksmedisin og inneholder 66 læringsmål. Alle læringsmålene AMM 001-066 og aktivitetene vil oppnås ved klinisk tjeneste og undervisning i Mottaksklinikken, 2 dagers tjeneste ved Kvinneklinikken (AMM 043 – 44) og 3 måneders tjeneste ved Medisinsk intensiv. 

I hele LIS 2 og LIS 3 løpet vil LIS være knyttet til tjeneste og ha vakter i Akuttmottaket. LIS i Akutt- og mottaksmedisin vil kunne ta imot alle typer pasienter som ankommer akuttmottaket i samråd med de ulike vaktlagene. Det legges til rette for at man via vaktarbeid også får innfridd sine læringsmål. LIS 3 skal delta på alle nasjonale kurs i AMM.

Noen av læringsmålene vil bli oppfylt i avsatte «fokus-uker» i Akuttmottaket der LIS skal ta imot/være delaktig i vurdering og behandling av flest mulig pasienter fra disse pasientgruppe i en avgrenset tidsperiode (4 uker). Det settes opp fokus-uker for å oppnå læringsmålene i nevrologi (AMM 030 - 33), ortopedi (AMM 038), øye og ØNH (AMM 039 -040), akutt syke og skadde barn (AMM 066) og innen rus/psykiatri (AMM 018 - 026).

For oppnåelse av læringsmålene innen luftveishåndtering/ventilasjon av kritisk syke pasienter (AMM 046 - 57) blir det avholdt intern ferdighetstrening hvert halvår i tillegg til klinisk tjeneste ved overvåkningsenheter og medisinsk intensiv. LIS vil også få erfaring i luftveishåndtering ved mottak av bevisstløse pasienter i teammottak og via sin tjeneste ved mottak av ruspåvirkede pasienter ved Akuttposten. Læringsmålene i ultralyd (AMM 058-062) oppnås også via initial opplæring/ferdighetstrening (POCUS) og klinisk tjeneste i MK. 

Mottaksklinikken har en viktig rolle både ved massetilstrømning og ved CBRNE hendelser, og er ansvarlig for Haukeland universitetssjukehus sin regionale CBRNE funksjon. LIS vil delta i vurdering og mottak av pasienter under slike hendelser, og LIS vil få god kunnskap om beredskap og beskyttelsestiltak ved CBRNE hendelser. 

LIS får sertifisering i av/påkledning av vernedrakt og opplæring i dekontaminering og triagering av pasienter via både simuleringer, BEST-kurs og aktuelle hendelser (AMM 010, 016 - 17).


Utdanningsplan
​Tid av utdanning
​Avd./læringssted
​Aktiviteter
​Læringsmål
​​​​0-1 år

​​Mottaksklinikken

​Kurs i gastroenterologi 

Kurs i hjertesykdommer

BEST-kursFIM 001- 004 (Basiskompetanse)

FIM 012 –014 (Akutt indremedisin)

FIM 020 –022 (Akutt indremedisin)

FIM 129 –131 (Infeksjon)
​1-2 år


​Mottaksklinikken
18 mnds. rotasjon til Medisinsk klinikk, Hjerteavdelingen og Lungeavdelingen.

​Kurs i akuttmedisin

Kurs i  lunge-sykdommer

Kurs i geriatri

​FIM 015 - 019 (Akutt indremedisin)

FIM 023 –027 (Generelle mål)

FIM 079 -093 (Fordøyelsessykdommer)

FIM 108 –128 (Infeksjon)

FIM 132 –140 (Geriatri)​​2-3 år


​Fullføre 18 mnds. rotasjon til Medisinsk klinikk, Hjerteavdelingen og Lungeavdelingen.

Tjenesten ved Medisinsk klinikk inkl. 1 måned ved Medisinsk overvåkingsenhet og tjenesten ved Lungeavdelingen inkl. 1 måned ved Respiratorisk overvåkningsenhet.


​Ferdighetstrening ultralyd internt.

Regionalt basiskurs FKM

Kurs i infeksjonssykdommer

Kurs i geriatri

FIM 005 –011 (Akutt indremedisin)

FIM 028 -048 (Hjertesykdommer)

FIM 049 -061 (Lungesykdommer)

FIM 062 -078 (Nyresykdommer)

FKM 
LM  4 (Etikk)

LM 41- 43 (Kvalitet og pasientsikkerhet)

LM 46-47 (Lovverk)

LM 70-74 (Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse)​3-4 år​Mottaksklinikken​Kurs i endokrinologi

Kurs i blodsykdommer

Introduksjonskurs AMM

Ferdighetstrening i luftveishåndtering.

Fokus-uker rus / psykiatri og ortopedi.FIM 094 -107 (Endokrinologi)​

FIM 141 -152 (Blodsykdommer)​
AMM 001-005 (klinisk ledelse og triage i akuttmottak)​

AMM 006- 010 (Generelle mål)​

AMM 018 –026 (Rus, abstinens, psykiatri og utagerende adferd)​

AMM 034-038 og AMM 041-042 (Kirurgi/ortopedi) ​

AMM 046 -057 (Luftveishåndtering)​

​4-5 år


​Mottaksklinikken

Kvinneklinikken
​Kurset Ultralyd i akuttmedisin

Kurs i klinisk toksikologi

Kurs i syre-base og elektrolyttforstyrrelser

Fokus-uker nevrologi og barn

Tjeneste ved Kvinneklinikken

​AMM 011 –015 (Toxikologi)

AMM 027 –029 (Syre-base)

AMM 030 –033 (Nevrologi)

AMM 043-044 (Gynekologi)

AMM 058 –64 (Ultralyd)

FKM (etter basiskurset)
LM  4 (Etikk)

LM 41- 43 (Kvalitet og pasientsikkerhet)

LM 46-47 (Lovverk)

LM 70-74 (Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse)

​5-5,5 år
​Mottaksklinikken

Medisinsk intensiv tjeneste (3 mnd.)

​Kurs i CRBNE-medisin

Kurs i administrasjon og ledelse / sakkyndighetsarbeid

Fokus-uker øye/ØNH

Advanced Trauma Life Support (ATLS)

Nettkurs i vold- og overgrepshåndtering
​AMM 016 –017 (CBRNE)

AMM 039 –040 (ØNH/øye)

AMM 045 (Traume)

AMM 065 (Etikk)

AMM 066 (Akutt syke og skadde barn)

FKM (etter vurdering i klinisk tjeneste):
LM 13 (Forskning)

LM 19-23 (Kommunikasjon)

LM 32-34 (Kunnskapshåndtering)

LM 51 (Pasient og brukermedvirkning)

LM 55 (Pasient og pårørendeopplæring)

LM 59-60 (Samhandling)

Alle nye medarbeidere gjennomfører obligatoriske introduksjonskurs (praktisk brannvern, smittevern/håndhygiene, brannvernsteori med sjekkliste og informasjonssikkerhet) og tildeles Plan for nyansatte i Kompetanseportalen.

Mottaksklinikken har egen introduksjonsdag for nye LIS, med gjennomgang av klinikken, pasientgrupper, teammottak, CBRNE m.m. samt omvisning i klinikken. Før første vakt i Akuttmottak skal nye LIS gjennomføre kurs for primærvakter i Akuttmottak. Nye LIS tildeles følgevakter ved oppstart.

LIS blir tildelt veileder og gjennomgår medarbeidersamtale med leder ved oppstart der individuell utdanningsplan inkludert rotasjonsplan gjennomgås.​​

Akuttmottaket er hovedlæringsarena for akutt- og mottaksmedisin. Her kommer det inn et stort spekter av pasienter og i praksis er det ingen begrensninger for hvilke pasienter LIS kan gjøre mottak på. Det er alltid overleger til stede på dagtid og kveld og LIS oppfordres til å søke hjelp ved behov. Overlegene vil også utføre supervisjon av LIS sitt arbeid. Det foregår jevnlig øvelser av både pasientmottak, simuleringer og ultralyd under supervisjon.

Ved klinisk tjeneste ved de ulike sengeenhetene er spesialister og konstituerte overleger i ulike fagfelt tilstede og gir kontinuerlig supervisjon alle dager (fysisk til stede i alle avdelinger fra 08.00-22.00, deretter bakvakt på telefon). LIS 3 i AMM tildeles en individuell utdanningsplan ved oppstart i tillegg til denne generelle utdanningsplanen. Det gjennomføres minimum månedlig veiledning på 60 minutter pr. LIS. LIS skriver referat fra veiledningssamtalene som legges inn i Kompetanseportalen og godkjennes av veileder. Nylig har vi også startet opp halvtårsevaluering for LIS 3 i AMM.

LIS bruker Kompetanseportalen for registrering av læringsmål og læringsaktiviteter. Under månedlige veiledningssamtaler er progresjon i LIS-løpet tema, samt læringsmåls- og læringsaktivitetsoppnåelse. LIS får anbefaling fra veileder om hvilke læringsmål som kan sendes til godkjenning i vurderingskollegiet. 

Vurderingskollegiet avholdes månedlig og består av minimum tre overleger, derav utdanningsansvarlig, supervisør og veileder. Veileder gir tilbakemelding til LIS etter vurderingskollegiet. LIS vil få mulighet til å delta i vurderingskollegiet etter eget ønske i siste del av sitt utdanningsløp. Gjennom regelmessig veiledning og tilbakemelding fra vurderingskollegiet sikrer man fortløpende fokus på faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Det gjennomføres årlig medarbeidersamtale med leder. Leder har det endelige ansvaret for godkjenning av planen i Kompetanseportalen før LIS kan sende inn sin søknad om godkjenning som spesialist.

Det er flere arenaer for teoretisk læring, alle med obligatorisk deltagelse for LIS. Undervisningen er tilpasset LIS og lagt opp i tråd med læringsmålene, og kravet om minst 70 timer pr. år oppfylles. Deltagelse i nasjonale kurs prioriteres og utgifter dekkes av avdelingen og med så liberale tildelinger av permisjon som avdelingsdrift tillater. 

Den organiserte undervisningen vil rette seg mot både felles indremedisinske læringsmål og spesifikt mot spesialiseringsløpet i akutt- og mottaksmedisin.

Hver uke blir det gjennomført totalt 90 minutter undervisning spesifikt om læringsmål i akutt- og mottaksmedisin (45 min teoretisk undervisning tirsdager og 45 min med gjennomgang av kasuistikker torsdager) Det følges rullerende plan for å dekke læringsmål. 

LIS har avsatt 4 timer fordyping pr uke i sin arbeidsplan for faglig utvikling. Under rotasjoner til andre avdelinger deltar de i mottagende avdeling sitt undervisningsprogram. Det arrangeres undervisning 60 minutter pr. uke (læringsmål felles indremedisin del 2) obligatorisk for alle LIS. Undervisningen er et samarbeid mellom avdelingene Hjerte, Lunge, Medisin og Mottaksklinikken. Både LIS 2-3 og overleger fra Mottaksklinikken deltar som undervisere. Undervisningen avholdes tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 08.35 - 08.55. Undervisningen er et rullerende utdanningsprogram som strekker seg over 2 år.

Fredager i oddetallsuker blir det gjennomført 30 min. fredagsmøte. I partallsuker blir det organisert undervisning- / gruppeveiledning med praktisk eller teoretisk gjennomgang i tema som oppfyller læringsmål og aktiviteter fra både LIS 2 felles indremedisin/FKM og AMM.

FKM vil oppnås gjennom klinisk tjeneste gjennom hele LIS-løpet, regionalt FKM-basiskurs (opprettet og arrangeres av RegUT Vest), administrasjons- og ledelseskurs, veiledningskurs og prosjektoppgave i forbedringsarbeid, samt tilpasset undervisning og aktuelle gruppeveiledninger.

Kommunikasjonskurs i 4 gode vaner er obligatorisk for LIS 1 og dekker flere læringsmål for LIS2-3 i FKM. Krav om prosjektoppgave søkes tilfredsstilt blant annet gjennom ett eller flere konkrete kvalitetsforbedringsprosjekter, pasientsikkerhetsprosjekter eller relevante doktorgradsarbeid. LIS vil bli invitert til å delta i utvalg/prosjektgrupper og undervisning i og utenfor avdelingen og deltagelse i avdelingens pågående forskningsprosjekter.

Pr. 17.08.2022:

 • Utdanningsansvarlig overlege Synnøve Espe (geriatri, indremed., akutt- og mottaksmed.)
 • Overlege Dagfinn Markussen (infeksjon, indremed., akutt- og mottaksmed.)
 • Overlege Marianne Reimers (infeksjon., indremed., akutt- og mottaksmed.)
 • Overlege Megha S. Tveit (emergency, akutt- og mottaksmed.)
 • LIS 3 Ina Marie Eide (akutt- og mottaksmedisin) 

Det er stor interesse for forskning i kollegiet i Mottaksklinikken, og klinikken har en egen forskning- og utviklingsenhet (FOU) som har hovedfokus på arbeid med kvalitet, pasientsikkerhet, utvikling, forskning, videreutdanning og prosjekt for Mottaksklinikken.

Mottaksklinikken støtter opp under forskning via FOU avdelingen, og alle klinikkens ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. LIS i Mottaksklinikken vil ved å delta i internundervisning i avdelingen få introduksjon til basiskunnskap om forskningsarbeid (læringsmål FKM) og detaljert informasjon om forskningsprosjekter i klinikken. Mottaksklinikken bistår også legene i prosessen med søknader til egne prosjekt.

I 2022 disputerte en overlege knyttet til Mottaksklinikken i PhD-grad.

Våren 2023 har Mottaksklinikken åtte leger ansatt med forskningserfaring, av disse har tre avlagt PhD. En av disse er ansatt som professor i Akutt- og mottaksmedisin 100 % ved UiB med bistilling som overlege. Mottaksklinikken har for tiden fire leger i PhD-program ved UiB, hvorav tre av dem er overleger. Videre planlegges innmelding av ytterligere en lege i løpet av 2023. 

Klinikkens forskningsaktivitet er i stor grad knyttet opp mot 2 randomiserte kliniske studier som gjennomføres i Akuttmottak, hhv. CAPNOR (pneumonistudie) og WESTCOR/WESTCOR-POC (biomarkører og pasientnær diagnostikk ved akutte brystsmerter). Disse studiene har ekstern finansiering fra Norsk forskningsråd, Trond Mohn forskningsstiftelse samt fra Helse Vest. I relasjon til disse forskningsprosjektene er det ansatt egne forskningssykepleiere og alle legene som jobber i Mottaksklinikken vil således interagere med disse pågående studier i sitt virke i Mottaksklinikken. Dessuten pågår flere mindre forskningsprosjekter relatert til legenes basiskompetanse (geriatri, infeksjonsmedisin, nefrologi og gastroenterologi).

Det forventes i 2023 at to overleger disputerer for PhD graden og at det publiseres 15-20 artikler. Forskningsambisjonen for Mottaksklinikken i fremtiden er kvantitativt minst 1 PhD og mer enn 10 publiserte artikler pr. år.

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS befinner seg. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. Det er utarbeidet hjemmeside der informasjon vedrørende spesialistutdanningen er samlet.

Sykehuset har eget moderne ferdighetssenter med mulighet for simulering og egentrening blant annet i hjerte- og lungeredning og ultralyd. 

Mottaksklinikken er representert med en overlege i sykehusets ABC-utvalg. Hvert halvår avholdes en modul av ABC-kurset som er en gjennomgang av generelle akuttmedisinske prosedyrer for alle leger ved Mottaksklinikken, lungeavdelingen, hjerteavdelingen og indremedisinsk avdeling. LIS forventes årlig å gjennomgå kurset, overleger hvert 2. år. 

Modul A: Deltakerne skal tilegne seg teori og praktiske kunnskaper om avansert hjerte-lungeredning (AHLR). Primærfokuset skal være rettet mot AHLR hos voksne, men deltakerne skal også få informasjon om, og demonstrert, AHLR på barn. 

Modul B: Deltakerne skal som hovedmål tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om diagnostisering og behandling av respirasjonssvikt, samt enkel tilnærming til pacemakerbehandling. Teoretiske og praktiske tema er analyse av arteriell blodgass, behandling med non-invasiv respirasjonsstøtte (NIV), oksygenbehandling med høy luftstrømshastighet og varmfukting (HFNC oksygenbehandling) og invasiv respiratorbehandling. Videre er pacemakerbehandling, eksufflering ved pneumothorax og utredning med fokusert lungeultralyd tema ved de praktiske dagene.

Modul C: Deltakerne skal tilegne seg teoretiske kunnskaper om akutt gastrointestinal blødning, sepsis og ketoacidose, samt praktiske ferdigheter bl.a. mikroskopi av mikrobiologiske preparater, ultralyd oversikt abdomen, spinalpunksjon og orienterende ekkokardiografi. 

Det er også fast organisert simuleringstrening flere ganger i uken i Mottaksklinikken: Ultralydstrening (POCUS) arrangeres mandag kl. 09.15 -10.00 med markør, teamtrening hver onsdag fra kl. 09.15-10.00. Det er ellers faste simuleringer i Akuttmottak av slag/trombektomi, hjertestans og traume som LIS-leger ved anledning kan observere. Mottaksklinikken har også en viktig rolle i forhold til CBRNE-hendelser med regelmessig teoretisk gjennomgang og arrangering av sporadiske øvelser. 

Utdanningsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom utdanningsansvarlig overlege, utdanningsutvalget og tillitsvalgte.


Sist oppdatert 08.04.2024