Leger i spesialisering - LIS

Barne- og ungdomspsykiatri

Utdanning i spesialiteten Barne- og ungdomspsykiatri.

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU), Helse Bergen, tar imot barn og unge som er henvist for ulike psykiske vansker, jf. veileder til prioriteringsforskriften for utredning og behandling

Helsemyndighetene har lagt til grunn at ca. 5 prosent av barnebefolkningen til enhver tid har behov for spesialisert psykisk helsevern, som betyr i alt 4186 barn i vårt opptaksområde. PBU har pr. september 2022 i alt 30 spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og 13 LISer. 

PBU består av 7 ikke-spesialiserte poliklinikker, en spesialpoliklinikk (for nevropsykologisk utredning, utredning og oppfølging av barn med autisme og et konsultasjonsteam for Barne- og ungdomsklinikken og de andre somatiske avdelingene ved Haukeland universitetssjukehus og Diakonissehjemmets sykehus hvor barn er innlagt), en seksjon for spesialisert behandling av OCD og angstlidelser, en seksjon for ambulante tjenester og 3 sengeposter (1 akuttpost og 2 elektive poster for hhv. barn og ungdommer), se vedlegg 1 - Beskrivelse av læringsarenaer i Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) i Helse Bergen (PDF)

Alle leger er knyttet til tverrfaglige behandlerteam i den enkelte seksjon, men går også i vakt for sengepostene (12-delt for LISene, 17-delt for overlegene pr. august 2022) og konsultasjonsteamet utenfor ordinær arbeidstid. 

PBU har egen generell standard for introduksjon av nye medarbeidere (vedlegg 4) (PDF) i tillegg til et spesifikt introduksjonsprogram for nye LISer (vedlegg 5​) (PDF). I tillegg har seksjonsleder ansvar for (i samråd med seksjonsoverlege):

 • At LIS får veileder(e)
 • At LIS får laget individuell utdanningsplan
 • Tilrettelegging i tråd med LIS’ individuelle utdanningsplan:
  • Arbeidsoppgaver
  • Supervisjon
  • Hospitering
  • Fordypningstid 
  • Obligatoriske kurs

I den oppdaterte individuelle utdanningsplanen, som seksjonsleder skal godkjenne, skal det beskrives hva slags supervisjon som skal gis for hvilke læringsmål fra hvilke medarbeidere det kommende halvåret, i tillegg til hvordan den faglige fordypningen skal benyttes. 

Klinisk veileder fra samme seksjon som LIS har tjeneste, oppnevnes før LIS begynner sin tjeneste. Det skal avtales ukentlig veiledning, helst til faste tidspunkt. For veiledning i grunnleggende relasjonell forståelse oppnevnes veileder i løpet av det første halve året av LIS-løpet. Denne veiledningen (minimum 40 timer i alt) bør også skje ukentlig, Når LIS har begynt på den spesifikke terapiutdanningen, oppnevnes egen veileder for den. LIS deltar på lik linje med andre faggrupper i de tverrfaglige teammøtene. 

Vurdering av oppnådde læringsmål vil primært gjøres i de halvårlige evalueringene i form av vurderingspanel (seksjonsleder, seksjonsoverlege, veiledere og supervisører). Seksjonsleder godkjenner oppnådde læringsmål i kompetanseportalen. 

Internundervisning består av 3 elementer:

 1. 3-årig tematisk syklus, 2 undervisningstimer annenhver uke (vedlegg 6​) (PDF): Til sammen 42 timer årlig.
 2. «Tirsdagsundervisning», ½ time hver uke hvor alle legene bidrar med selvvalgte tema (vedlegg 7): Til sammen 20 timer årlig.
 3. Felles (for hele PBU) tverrfaglige heldags internseminarer 4 ganger årlige med aktuelle tema: Til sammen 24 timer årlig.

LIS får permisjon til å delta på alle obligatoriske kurs og PBU dekker kursavgiftene.

Det er beskrevet læringsaktiviteter for det enkelte FKM som i sin tur er plassert i den utdanningsfasen hvor det vil ha størst fokus (se vedlegg 3 - Faser i utdanningen (PDF)). 

RegUt Vest har etablert Obligatorisk Regionalt basiskurs for Felles kompetansemål som skal dekke de fleste FKM. Der blir det også informert om prosjektoppgaven «Kunnskap og forbedring». LIS oppfordres til å finne problemstillinger for denne oppgaven sammen med sin nærmeste leder. Videre veiledning for planlegging, gjennomføring og rapportering gis av utdanningsansvarlig overlege eller forskningssjef. Hvis det er flere LISer som er i omtrent samme fase i prosjektarbeidet, vil det være aktuelt med veiledning i gruppe.

Utdanningsutvalget består (pr. desember 2022) av utdanningsansvarlig overlege, assisterende klinikkdirektør og en overlege eller LIS fra hver av de seksjonene som har LIS i rotasjon. Utvalget har månedlige møter. 

I tillegg til å lede utdanningsutvalget, er utdanningsansvarlig overlege medlem av PBUs ledergruppe. Utdanningsansvarlig overlege er også klinikkoverlege med bl.a. funksjon som klinikkdirektørens medisinske rådgiver, sitter i arbeidsutvalget for ledergruppen, gir råd til seksjonsoverlegene og seksjonslederne og leder alle legerelaterte møter og samlinger.

PBU har (pr. desember 2022) tre overleger i bistilling som professor 2 og en overlege med bistilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. I tillegg har en overlege, tre LISer, tre psykologspesialister og en klinisk pedagog PhD. Klinikken har en egen forskningsleder og forskningsstrategi og en høy forskningsaktivitet, både i egne prosjekter og ved deltakelse i eksterne prosjekter. 

Vi er spesielt opptatt av problemstillinger i grenselandet mellom forskning, kvalitetsutvikling og innovasjon, og involvering av LISene i slike prosjekter vil være naturlig. 

Det arrangeres interne introduksjonskurs i forskning («Forsknings for dummies») og årlig Forskningens dag (både internt i klinikken og i Divisjon psykisk helsevern). 

PBU gir mulighet for å søke inntil 3 måneders lønnet permisjon for å skrive prosjektsøknader, jobbe med en artikkel eller annet forskningsrelatert arbeid. PsykNettVest har også liknende muligheter.

Det er imidlertid en stor utfordring for LISer (uten doktorgrad) å skulle engasjere seg i forskning samtidig med at de primært skal delta tilstrekkelig i de kliniske læringsaktivitetene i en krevende tidsklemme (se lenger nede). De fleste av LISene har dessuten omsorg for små barn som gjør at tid og mentalt overskudd er begrenset.

Ved tilsetting utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og seksjonsoverlege, og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. Ved de halvårlige evalueringene oppdateres planen.

For tiden (desember 2022) er dette ikke aktuelt.

LISene i PBU har en YLF-tillitsvalgt med en vara-tillitsvalgt som blir brukt i dialogen med klinikkledelsen både mht systemproblemstillinger og i saker med enkelt-LISer. 

Pr. desember 2022

​Utdanningsansvarlig overlege Ingvar Bjelland​
Epost: ingvar.bjelland@helse-bergen.no

Assisterende klinikkdirektør Bente Monstad
Epost: bente.monstad@helse-bergen.no

Sist oppdatert 08.04.2024