Leger i spesialisering - LIS

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Utdanning i spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) er organisatorisk knyttet til Rehabiliterings klinikken ved Haukeland universitetssykehus. Avdelingen består av 2 sengeposter og Poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. I 2021 hadde avdelingen 493 døgnpasienter, 33 dagbehandlinger og 9221 polikliniske konsultasjoner.

Sengeposter

 • ​Post 1 - Hjerneslag, traumatisk hjerneskade, annen ervervet hjerneskade. 15 senger.
  • Slagrehabilitering: Avdelingen forholder seg til de nasjonal faglige retningslinjene for hjerneslag revidert versjon fra 2017. En Helse Vest intern fagrevisjon ble gjennomført i 2015.
  • Traumatisk hjerneskade: Sengeposten har et regionalt ansvar for tidlig og intensiv rehabilitering etter alvorlig hjerneskade.
 • Post 2 - Nevrorehabilitering og traumatologi. 18 senger og 4 dagpasienter.
  Sengepost 2 har rehabiliteringstilbud til blant annet pasienter med nevrologisk sykdom / skade, kreft med nevrologisk skade, multitraume, amputasjoner, brannskade, komplekse smertetilstander og funksjonelle lidelser.

Poliklinikk

Poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering er delt opp i Poliklinikk for fysikalsk medisin og Poliklinikk for rehabilitering. 

 • Poliklinikk for fysikalsk medisin gir tilbud til pasientgrupper med: 
  • Subakutte og langvarige plager relatert til nakke, rygg, bekken, skulder: Enkeltfaglig og tverrfaglig vurderings-/behandlingsopplegg (Nakke-/ryggpoliklinikk, Skulderpoliklinikk). 
  • Helse og arbeid opplegg. 
  • Andre muskel-/skjelettplager: Utredning, evt enkel behandling, vurdering med henblikk på funksjonsevne og arbeidsførhet (Muskel-/skjelettpoliklinikk, Ekstremitetspoliklinikk).
  • Mistanke om hypermobilitetstilstand: Utredning, vurdering, ingen behandling.

Leger i spesialisering (LIS) deltar i Nakke-/ryggpoliklinikken, Skulderpoliklinikken, Muskel-/og skjelettpoliklinikken, Hypermobilitetspoliklinikk og ekstremitetspoliklinikk. Det noteres at tilsiget ved ekstremitetspoliklinikk i perioder er noe begrenset. 

 • ​Poliklinikk for rehabilitering gir tilbud til pasientgrupper med:
  • Hjerneslag: enkeltfaglig og tverrfaglig vurdering, kontroll, registeraktivitet, ikke behandling
  • Hodeskade (lett-moderat): enkeltfaglig og tverrfaglig vurdering, enkel oppfølgings-/behandlingsmodell
  • Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME): enkeltfaglig og tverrfaglig vurdering, evt oppfølging, evt lærings-/mestringsgruppe
  • Spastisitet: vurdering, injeksjonsbehandling med f.eks. botulinumtoksin
  • Amputasjon: enkeltfaglig og tverrfaglig kontroll, vurdering, ingen behandling.

LIS er involvert i disse tilbudene, men involveringen er ikke strukturert nok enda. Det jobbes mot en mer strukturert deltakelse for LIS. 

Antall leger, antall spesialister i Fysikalsk medisin og rehabilitering, antall utdanningsstillinger:

Status 01.06.22 har vi totalt ansatt 19 leger, 1 LIS lege i sideutdanning. Det er 12 overleger (9 årsverk) i avdelingen og to ledige overlegestillinger. 11 har fysikalsk medisin og rehabilitering spesialistgodkjenning, én har dobbeltspesialitet fysikalsk medisin og rehabilitering samt nevrologi og én nevrologspesialist. 

Antall LIS stillinger er 5. Alle LIS-stillingene har vært besatt. I utgangspunktet brukes 1 av disse som gjennomstrømmingsstilling for LIS leger fra andre foretak i regionen, men p.t. har vi 3 LIS leger fra andre foretak i regionen. 

Vaktordningen er per i dag 16-delt der både LIS leger og overleger har vakter. Vaktene består av en aktiv og passiv del. LIS legene har spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering som supervisjonsbakvakt der alle overlegene er ansatt i avdelingen. 

Før en lege kan starte i LIS 2-3 stilling ved avdelingen, skal legen ha oppnådd læringsmålene for Del I. 

Spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering har 108 spesifikke læringsmål der LIS kan oppnå alle læringsmålene i eget helseforetak. Disse læringsmålene oppnås gjennom tjeneste ved sengepost, rehabiliterings- og fysikalsk medisinsk poliklinikk og gjennomføres med tett supervisjon og veiledning.  I tillegg er det samarbeid ved andre avdelinger ved foretaket for å få gjennomført læringsmål 109 og 81 (tidligere sideutdanning) og hospitering. Det er utarbeidet tjenesteplaner med ca 3,5 timer utvidet arbeidstid, 4 timer fordypning og 2 timer undervisning i snitt hver uke for utdanningskandidatene.

På sengepost er utdanningskandidatene ansvarlig for minst halvparten av pasientene under supervisjon av overordnet lege. Det gjennomføres daglig previsitt der overlege er tilstede flere dager i uken og visitt 1 gang i uken for alle pasienter fordelt over 2 dager der både overlege og LIS lege deltar. Overlege og LIS lege deltar på gruppemøter fast ukentlig og ved behov deltar også overlege på individuelle møter sammen med LIS lege. LIS legene har også poliklinisk oppfølging av pasienter etter utskrivning med funksjons- og forløpsvurderinger.

På fysikalsk medisinsk poliklinikk lærer utdanningskandidatene å utføre fullstendig fysikalsk medisinsk undersøkelse gjennom utredninger og vurderinger av pasienter med god tilgang til supervisjon av overordnet lege.

Det er laget spesifisert oversikt over supervisjon for henholdsvis poliklinikk og sengepost for å sikre oppfølging. 

LIS legene på post har felles kontor, med egen kontorplass som p.t er i kontor-brakke. LIS legene på poliklinikk sitter i samme korridor som poliklinikk-legene med supervisjonsansvar. 

Det etterstrebes at nye LIS har noe overlapping med LIS legen som har hatt den aktuelle stillingen. Det lages også individuelle 2 ukers introduksjons-plan for leger som starter på poliklinikk og leger som starter på sengepost. Nyttig informasjon med tips og råd om de daglige rutinene ved avdelingen, ukes-oppsett for sengepost inkl. gruppemøter, utrednings-rutiner ved poliklinikken mm er samlet og publisert i den lokale elektroniske kvalitetshåndboken ved avdelingen. Det vurderes om dette skal utvides opp mot rutiner på sengepost, men foreløpig ligger dette per post. 

Det legges også til rette for at LIS legene får delta på tverrfaglig nyansatt-undervisning i avdelingen når dette arrangeres.  

Lege i spesialisering vil få tilpassede oppgaver etter den enkeltes behov og forkunnskaper.

Per 01.06.22 har 8 av avdelingens overleger gjennomført veileder-kurs. Flere av overlegene/spesialistene har vært meldt på kurs som i korona-perioden har blitt utsatt og avlyst flere ganger.

Organiseringen av kandidaten(e)s utdanning innenfor avdelingens vanlige drift: Satt av tid til supervisjon 1 time pr uke. På sengeavdelingen: Previsitt daglig, der utdanningskandidaten får veiledning av overordnet lege (3-4 dager per uke). På poliklinikken: Satt av 1 time fast ukentlig til supervisjon. Utover dette er det overleger knyttet opp til de ulike utrednings-teamene og er tilgjengelig for annen daglig supervisjon. LIS legene deltar på avdelingens tverrfaglige ryggmøter med ortopeder og nevrokirurger hver annen måned. Generelt: Kandidaten skal delta i alle arbeidsoppgaver ved avdelingen.

Veiledning foregår i arbeidstiden til fast avsatt tid månedlig per LIS. Det er vedtatt innføring av avansert oppgaveplanlegging i Helse Bergen.  

Organisering av evaluering av faglig progresjon i spesialistutdanningen forutsettes gjennomført ved veiledersamtaler. Utover dette er det nå innført halvårlige evalueringskollegium med avdelingens overleger og legespesialister og vi vurderer også å innføre mindre, seksjonsvis evalueringskollegier for å sikre kontinuerlig progresjons-vurdering av læringsmål for LIS.  

Organisering av vurdering av/tilbakemelding på egnethet forutsettes gjennomført ved veiledersamtaler. Utover dette er det nå innført halvårlige evalueringskollegium med avdelingens overleger og legespesialister der LIS får skriftlig og muntlig tilbakemelding via veileder. 

Deltakelse på eksterne kurs, kongresser mm: Det gis alltid permisjon til obligatoriske kurs i løpet av utdanningstiden. 

Tid til faglig fordypning: 4 timer pr uke. På poliklinikk og post gjøres dette med ½ dag ukentlig, med unntak under sommerferie-avvikling. Det har i perioder i Corona-tiden vært utfordrende driftsmessig å få tatt ut fordypning, men en har forsøkt å legge til rette for at LIS i størst mulig grad da i etterkant har fått tatt ut fordypningstiden. 

Data-/litteraturtilgjengelighet: Hver kandidat har kontor med PC og tilgang til Helsebiblioteket, universitetets søkebaser og universitetets medisinske bibliotek. Avdelingen har eget bibliotek der noen av pensum bøkene inngår i tillegg til annen relevant litteratur. Det har vært oppdatert de mest aktuelle lærebøkene innen fagfeltet samt metodebok for sykehuset i samråd med LIS og tilgjengeliggjort på felleskontor/kontor. Relevante tidsskrifter er tilgjengelige enten via trykt eller elektronisk utgave. 

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål vil foregå i kompetanseportalen. Gjennom regelmessige veiledersamtaler vil lege i spesialisering få evaluert progresjon. I tillegg har vi etablert halvårlige evalueringskollegium med avdelingens overleger og legespesialister med vurdering av faglig progresjon og oppnådde læringsmål for avdelingens LIS samt at vi nå også vurderer å etablere mindre seksjonsvis evaluerings-fora for å sikre progresjon og dokumentasjon av oppnådde læringsmål.

Det er laget et års hjul for internundervising med emner som skal gjennomgås med 2 års intervaller, noen emner som skal inngå, noen emner som kan inngå og noen åpne emner med plass for aktuelle tema. Utdanningsutvalget setter opp forslag til emner og tema og rotasjon for legene i forkant av hvert halve semester. 

Vår internundervisning foregår hver mandag 12.30-13.30 inkludert ca 15 minutter til diskusjon og spørsmål. Per i dag har avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering fra Stord og Førde, Røde Kors Hauglandssenteret, Ravneberghaugen, Åstveit ønsket å delta på vår internundervisning og det er åpnet opp for at LIS legene ved disse avdelingene også får holde innlegg. 

En gang i måneden er det fjernundervisning felles for fysikalsk medisin og rehabilitering på tirsdag. 

Hver torsdag er det artikkel og pasient kasuistikker/demonstrasjon med påfølgende diskusjon ledet av leger på post og poliklinikk; varighet 45 min. Forberedelse til undervisning er tenkt gjort i fordypningstiden. 

I tillegg blir utdanningskandidatene oppfordret til å delta på relevante kurs. Etter kongress/ kurs må utdanningskandidatene holde foredrag fra disse.

Det er etablert et Regionalt basiskurs innen «Etikk, kvalitet og pasientsikkerhet», «lovverk», «systemforståelse» og «organisasjonsutvikling og ledelse» via Helse Vest som retter seg mot læringsmålene 04, 42, 43, 46, 47, 70-74. Dette 2-dagers kurset er anbefalt forholdsvis tidlig i utdanningsløpet og før forbedringsprosjekt. De etablerte lokale gruppeveiledningene innad i egen avdeling er noe revidert utfra dette men vi har opprettholdt lokal gruppeveiledning innen kommunikasjon, kvalitet og pasientsikkerhet – fokus oppgave samt for forskningsforståelse. Det vil være overleger og legespesialist ved avdelingen som primært vil stå for disse gruppeveiledningene sammen med utdanningsansvarlig overlege. 

Avdelingen har kompetanse innen forbedringsarbeid. Det foregår flere prosjekter koplet opp til kvalitetsforbedring og LIS-legene har mulighet til å delta i slike prosjekt. 

Oppdaterte overordnede læringsarenaer for FKM utover klinisk tjeneste. 

​​​​Tema
​Læringsmål (FKM)
​​Læringsarenaer
​​Etikk
​04
​Regionalt basiskurs
​Forskningsforståelse
​13
​Gruppeveiledning
​Kommunikasjon
​19, 21, 22
​Gruppeveiledning
​Kommunikasjon
​20
​Veilederkurs
​Kommunikasjon
​23
​Internundervisning
​Kunnskapshåndtering
​32-34
​Prosjektoppgave, kontrasignering og gjennomgang epikriser / notat
​Kvalitet og pasientsikkerhet
​41, 42 ,43
​e-læring, Regionalt basiskurs
​Lovverk
​46, 47
​Regionalt basiskurs
​Pasient- og brukermedvirkning
​51
​e-læringskurs, delta relevante fora
​Pasient- og brukermedvirkning
​55
​Gjennomføre egen pasientopplæring, supervisere andres pasientopplæring
​Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse
​70-74
​Regionalt basiskurs
​Administrasjon og ledelseskurs
​04, 42, 43, 55, 59, 60, 70-74

Utdanningsutvalget består av 4 medlemmer; 1 LIS lege og 3 overordnede leger hvorav leder er utdanningsansvarlig overlege. Utdanningsutvalget har regelmessige møter 2-3 per halvår. Arbeidsoppgaver inkluderer oppdatering av veileder-liste, bidra til utarbeidelse av utdanningsplan inkl. undervisningsplan og bidra i oppfølging av rotasjonsordning innad i egen avdeling for LIS legene. 

Det er i hovedsak utdanningsansvarlig overlege som sammen med avdelingsoverlege har utarbeidet søknader i forbindelse med spesialist-godkjenning. Rollen som utdanningsansvarlig overlege vil utvikles i fellesskap med avdelingsledelsen med en fremtidig bevisst ansvars og oppgavefordeling.

Det er for tiden 1 professor innen fysikalsk medisin og rehabilitering, 3 overleger innen fysikalsk medisin og rehabilitering med doktorgrad hvorav 2 av disse er førsteamanuensis og 1 overlege innen nevrologi med doktorgrad.

Forskning er integrert i avdelingens virksomhet gjennom ulike registre, pågående forskningsprosjekter. Per i dag deltar LIS i registrering for flere registre ved avdelingen. Utover dette er det ingen spesifikk organisering av LIS mot forskningsprosjekt, men LIS er oppfordret til å delta på eksisterende prosjekter også innen fagutvikling og kvalitetssikring.

For oppnåelse av noen av de FKM knyttet til forskning, fagutvikling og kvalitetssikring etableres det gruppeveiledning (viser til avsnitt om felles kompetansemål) og momenter vil også inngå i internundervisning. 

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. 

Det avholdes obligatorisk DHLR kurs og trakeostomi-kurs årlig ved avdelingen. I tillegg har sykehuset et ferdighetssenter, men brukes ikke per i dag. Det vurderes om dette kan koples opp mot enkelte ferdigheter knyttet til vår spesialitet og mulig aktuelt bl.a. for injeksjoner. 

Tillitsvalgt / vara kan kontaktes ved behov og det gjennomføres 3 møter i halvåret for alle medlemmene. Tillitsvalgte er aktive bidragsytere i ansettelsesprosesser, ivaretar medlemmenes medbestemmelses og samhandling med arbeidsgiver i eventuelle omorganiseringsprosesser. 

For spørsmål vedrørende spesialistutdanning til LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssjukehus kan det tas kontakt med utdanningsansvarlig overlege alternativt avdelingsoverlege.

Sist oppdatert 08.04.2024