Leger i spesialisering - LIS

Gastroenterologisk kirurgi - HUS

Utdanning i spesialiteten Gastroenterologisk kirurgi - HUS.

Avdeling for gastrokirurgi består av 3 seksjoner:

 • Seksjon for kolorektal kirurgi
 • Seksjon for øvre gastrokirurgi, delt i enhet for hepatopankreatobiliær (HPB) og øsofagus/ventrikkel/duodenum (ØVD)-kirurgi
 • Seksjon for barnekirurgi

Avdelingen betjener et lokalsykehusområde på ca 350.000 innbyggere og et regionssykehusområde på ca 1.100.000. Det er regionsfunksjon for øsofagus og ventrikkel kirurg, og for deler av lever- og pancreas kirurgi, avansert bekkenkirurgi og sakral neuromodulasjon.

Avdelingen har 15 overleger/spesialister i gastroenterologisk kirurgi, 10 LIS 3 og 6 LIS 2. Det er egne vaktteam for gastrokirurgi med 3 tilstedeværende LIS.  For bakvaktsjiktet er det overlegevakt fra begge hovedprofilområder (ØVD/HPB og kolorektal), hvorav den ene er «tertiærvakt». Seksjon for barnekirurgi har egen bakvakt.

Vaktteamet har ansvar for akutthenviste (10-25 pr døgn) og for innleggende pasienter i egne sengeposter, postoperativ avdeling og intensivavdeling, samt tilsyn på andre avdelinger på sykehuset. Avdelingen har 3 sengeposter med i alt 60 senger. I tillegg har sykehuset en stor Mottaksklinikk med observasjons- og utredningssenger i flere enheter der kirurgisk vaktlag har sentrale oppgaver (akuttmottak, observasjonsenhet, korttidspost, 2 utredningsmottak).

Endoskopisk virksomhet foregår i «Medisinsk undersøkelse» - en gastrolab som deles med medisinsk avdeling. Avdeling har stor endoskopisk aktivitet. Det gjøres diagnostisk og avansert gastroskopi og koloskopi. Videre gjøres det rundt 450-500 ERCP’er av kirurger i året.

Avdelingen har ressurser ved to operasjonsavdelinger – i Sentraloperasjon og i Dagkirurgi. Total disponerer avdelingen i snitt 17 operasjonsstuer pr uke. Avdelingen disponerer en poliklinikk med egen funksjon knyttet til ca recti, ca coli, bekkenbunnsdysfunksjon og pakkeforløp for ØVD pasienter med skopi muligheter. 

Avdeling for gastrokirurgi vil utdanne egne LIS og mottar LIS fra andre sykehus i Helse Vest og fra resten av landet. Totalt er det 10 LIS3 og 6 LIS 2. Det inngår i utdanningsløpet rotasjon til:

 • Voss sykehus
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus

 

Tjenestetiden ved Haukeland Universitetssykehus skal gjennomføres etter denne modellen:

Framdrift spesialisering 

Gruppetilhørighet

Varighet

3 mnd

Kolorektal benign 1

3 mnd

6 mnd

Endoskopi 1

3 mnd

12 mnd

Voss

6 mnd

15 mnd

Barn

3 mnd

18 mnd

ØVD 1

3 mnd

 

 

 

24 mnd

ØVD 2

6 mnd

30 mnd

HPB 1 – Voss 4 uker

6 mnd

36 mnd

HPB 2

6 mnd

42 mnd

Kolorektal benign 2

6 mnd

48 mnd

Endo 2

6 mnd

54 mnd

Kolon malignt

6 mnd

60 mnd

HDS Kolon*

6 mnd

66 mnd

HDS Brokk

6 mnd

72 mnd

Recti malignt

6 mnd

*Kan utføres ved HUS.

Flytskjema som viser modell og progresjon for leger i spesialisering (LIS) og tjenestetid ved Haukeland universitetssjukehus.

Samlet tjenestetid antas å ligge rundt 7 år dersom hele utdanningsløpet følger Haukelandsplanen. * Kan utføres ved HUS.

 

Alle medarbeidere gjennomgår obligatoriske introduksjonskurs (praktisk brannvern, smittevern/håndhygiene, brannvernsteori med sjekkliste og informasjonssikkerhet). Videre tildeles kompetanseplan for medisinsk utstyr (defibrillator, diatermi inkl kurs, 3 energiinstrumenter, gastro- og koloskopi, klipsetenger, laparoscopisk basket og staplere). Kandidaten blir tildelt veileder og gjennomgår medarbeidersamtale med utdanningsansvarlig overlege der individuell utdanningsplan inkludert rotasjonsplan blir utarbeidet.

Vaktplassering tilpasses både avdelingens behov og kandidatens erfaring/ferdigheter med følgevakt de første 2 uker. Kandidaten plasseres på én av seksjonene med delansvar for et sengepostteam sammen med erfaren LIS og overlege.  

Kandidat og veileder utarbeider og gjennomfører oppsatt plan. Avdelingen gjennomfører evaulering av LIS en gang årlig. Det tilstrebes på sikt at alle veiledere gjennomfører veilederkurs med veiledningspedagogikk. Faglig fordypning tilpasses plan og brukes primært til selvstudium, trening i ferdighetssenter og prosjektarbeid. Fordypningsdager er avmerket i overordnet personalplanleggingsverktøy (GAT).  

Månedlig oppdatering av Kompetanseportalen (kandidatens ansvar), månedlig veiledningssamtaler, helårlig medarbeidersamtale med utdanningsansvarlig lege og helårlig vurdering i overlegekollegiet. Oppnådde læringsmål godkjennes i Kompetanseportalen av veileder.  

Det er flere arenaer for teoretisk læring, alle med obligatorisk deltagelse for LIS:

 1. Felles undervisning med gastromedisinsk seksjon 45 minutter ukentlig, pt torsdager
 2. Interundervisning gastrokirurgi 30 minutter ukentlig, pt tirsdag
 3. «Journal Club» 20 minutter ukentlig, pt torsdag
 4. Komplikasjonsmøte 30 minutter ukentlig, pt onsdag, oddetallsuker seksjonsvis og partalls uker i felleskap

Undervisningen er tilpasset LIS og lagt opp i tråd med læringsmålene, og det forutsettes at intensjonen om minst 70 timer pr år mer enn oppfylles. Deltagelse i nasjonale kurs («anbefalte») med utgifter dekket av avdelingen og med så liberale tildelinger av permisjon som avdelingsdrift tillater.  

Krav om prosjektoppgave søkes tilfredsstilt blant annet gjennom ett eller flere konkrete kvalitetsforbedringsprosjekter, pasientsikkerhetsprosjekter eller registreringsoppgaver i løpet av utdanningstiden med presentasjon av arbeidet i faglig møte eller publikasjon i fagtidsskrift. Aktiv deltagelse i avdelingens microgrupper og utvalg/prosjektgrupper i og utenfor avdelingen. Veilederfunksjon for LIS inkl. veilederutdanning. Deltagelse i avdelingens pågående forskningsprosjekter.  

Utdanningsutvalg for kirurgiske fag (pr 01.01.24):

 • Leder: Overlege Benedicte Davidsen (Bryst- og Endokrin)
 • Overlege Henrik Halvorsen (Kar)
 • Overlege Gigja Gudbrandsdottir (Urologi)
 • Overlege Håvard Rørvik (Gastrokirurgi)
 • Overlege Bjarte Hjelmeland (Thorax)
 • Overlege Magnus Hjortås (Plastikk)

Utdanningsansvarlig overlege: Håvard Rørvik

Forskning: Avdelingen har 3 leger som også har universitetsstillinger og 7 leger med doktorgrad/PhD.

Den kliniske kompetansen innebærer spissing innen begge seksjoner:

 • Øvre: Egne team for HPB og ØVD
 • Colorectal: Egne team for rectumcancer, IBD, robotassistert kirurgi, funksjonell bekkenbunnslidelse, anoproctologi spesielt fistelkirurgi

Både innen akademia og avansert gastroenterologisk kirurgi har avdelingen stor styrke. For grunnleggende kirurgi må imidlertid samarbeidsforetakene benyttes av volumhensyn.

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder (i vår avdeling identisk med utdanningsansvarlig overlege)

Sykehuset har eget moderne ferdighetssenter med mulighet for simulering innen et bredt register. Det er mulighet for egentrening og kurs innen basal kirurgisk teknikk, endoskopi (gastroskopi, koloskopi, bronkoskopi og EUS) på fantom, laparoskopi (2 simulatorer), 5 «Drammens bokser» og simulator karkirurgisk intervensjon. Det undervises med jevne mellomrom anastomoseteknikk, innleggelse av thoraxdren, thorakotomi og bekken pakking på kadaver i Avdeling for patologi. Organiserte kurs – basal teknikk er i drift, avansert kurs under utarbeidelse (etter Lapconor-modell). Kursene godkjennes etter bestått eksamen. Det er knyttet en 20 % overlegestilling til ferdighetssenteret. 

Utdanningsplan utarbeidet i samarbeid mellom YLF-tillitsvalgt og utdanningsansvarlig overlege. YLF-tillitsvalgt deltar i alle drøftingsmøter rundt utdanning (med unntak av kollegavurdering) og i stillingsintervjuer som observatør.

Utdanningsansvarlig overlege Håvard Rørvik
E-post: havard.dragesund.rorvik@helse-bergen.no

Avdelingssjef Thomas Geisner
E-post: thomas.geisner@helse-bergen.no

 

 

Sist oppdatert 08.04.2024