Leger i spesialisering - LIS

Hud og veneriske sykdommer

Utdanning i spesialiteten Hud og veneriske sykdommer.

Hudavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus har bred dermatologisk og venerologisk virksomhet som dekker hele fagfeltet.

Avdelingen har sengepost, dagpost, hudpoliklinikk og poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner.

Hudavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus har regionansvar og er den eneste dermatologiske avdelingen med sengepost i Helse Vest. Hudavdelingen er den eneste avdelingen i Helse Vest som dekker hele utdanningsløpet for spesialiteten i hud- og veneriske sykdommer. Samtidig ivaretar avdelingen dermatologisk og venerologisk lokalsykehusfunksjon, og avdelingen er universitetsklinikk i hud- og veneriske sykdommer.

I 2021 hadde avdelingen 348 døgnopphold og 659 dagopphold.

Antall polikliniske konsultasjoner/behandlinger var 41 954, hvorav cirka 16 000 var lysbehandlinger (inkludert Bucky og iontoferese), og cirka 10 200 var konsultasjoner ved poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner.

Avdelingen har 17 legestillinger, 10 for godkjente spesialister og 7 LIS-stillinger. 3 av LIS-stillingene er gjennomstrømstillinger.

Hudavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus har sengepost sammen med Revmatologisk avdeling. Sengeposten har 15 senger, hvorav 9 senger disponeres av Hudavdelingen. I helgene er sengetallet redusert til 10.

Hudpoliklinikken er velutstyrt med to moderne operasjonsstuer, utstyr for fotodynamisk terapi (PDT), CO2-laser, inkludert fraksjonert CO2, samt Ellipse Nordlys IPL/YAG. Videre har avdelingen Molemax (apparat for lagring og analyse av digitale foto) til bruk i oppfølging av blant annet melanocytt-lesjoner og utvalgte pasienter med økt risiko for melanom.

Lysterapiavsnittet har apparatur for helkropp kortbølget og langbølget UV-behandling; kombinasjonsterapi (UVA/UVB og UVA/TL01), smalspektret UVB(TL01) og UVA1. I tillegg finnes UVB(TL01) hånd/fot-apparater og UVB (TL01) lyskam og sittelys. Grensestrålebehandling og iontoferese utføres også ved lysterapiavsnittet.

Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) har spesialkompetanse innen veneriske sykdommer og mottar henvisninger fra hele regionen. I tillegger dette en åpen poliklinikk der pasientene kommer til uten henvisning («drop-in»). Poliklinikk for SOI skal være bemannet med LIS og overlege.

Hudavdelingens sengepost bemannes av seksjonsoverlege og LIS. Dagposten er bemannet med seksjonsoverlege og LIS, som hovedsakelig bruker sin tid ved denne seksjonen samt til polikliniske sårpasienter. De øvrige legene har sitt kliniske virke ved Hudpoliklinikken. Poliklinikk i Knarvik har aktivitet hverdager og er bemannet av spesialist.

Hudavdelingen har 7-delt forvakt og 8-delt bakvakt. LIS går i forvakt. Begge vaktsjikt har hjemmevakt etter kl. 17 på ukedager. I helgene er det tilstedetid fra kl. 09-12 på lørdag, ellers hjemmevakt.

Forvakt tar imot telefoniske henvendelser fra legevakt, fastleger og ev. andre poliklinikker, gir råd og avtaler poliklinisk vurdering om behov. Etter vanlig arbeidstid kl. 16, blir forvakt kontaktet dersom spørsmål, akutte situasjoner eller lignende vedrørende pasienter som er inneliggende Hudavdelingen. 

Bakvakt svarer på henvendelser og gjør tilsyn på pasienter inneliggende andre avdelinger samt bistår forvakt.

Hele det kliniske spesialiseringsløpet for Hud- og veneriske sykdommer, LIS 3, kan gjennomføres ved tjeneste ved Hudavdelingen Haukeland universitetssykehus og samarbeidende arenaer.

Hudavdelingens sengepost, Dagpost, Hudpoliklinikk og Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner er læringsarenaer for de ulike kliniske læringsaktivitetene som er nødvendig for å oppnå de fagspesifikke læringsmålene i spesialiteten. Det tilstrebes at kandidatene får sammenhengende praktisk tjeneste ved seksjonene.

Minst 6 måneder tjeneste ved sengepost er nødvendig for tilfredsstillende erfaring og kompetanse for oppnåelse av læringsmål innen alvorlige dermatoser og deres forløp.

I utdanningsløpet skal LIS ha minst 4 måneder tjeneste ved Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner (LM 63-LM 73), 4-6 måneder ved Dagposten (inkludert sårpoliklinkk (LM 47-LM 53), fysikalsk tester (LM-07) og lystester (LM-009)) samt 30 måneder ved Hudpoliklinikken.

Det er gjort avtale om minimum 6 uker tjeneste ved Yrkesmedisinsk avdeling for oppnåelse av læringsmål innen yrkesdermatologi (LM 74-LM 79, LM-21 og dels LM-04).

Videre er minimum 6 måneder tjeneste ved Medisinsk avdeling påkrevd for å oppnå læringsmålene (LM 80-LM 96). Det er gjort avtaler med Mottaksklinikken og Medisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus og Medisinsk avdeling ved Haraldsplass Diakonale sykehus som mulige læringsarenaer.

Noen LIS fra andre utdanningssteder i regionen (Stavanger, Haugesund og Førde) tas imot for sengeposttjeneste som del av sitt utdanningsløp. Dette må avtales for den enkelte LIS, og er nedfelt i samarbeidsavtaler med de aktuelle avdelingene.

Det vil utover 6 måneder sengeposttjeneste være ulikt behov for tjeneste ved Hudavdelingen Haukeland universitetssykehus for LIS med fast ansettelse annet sted i Helse Vest.

Ved ansettelse vil LIS gjennomgå introduksjonsprogram med omvisning, orientering om prosedyrer, daglige rutiner og lignende. De vil bli tildelt gjeldende planer i kompetanseportalen.

Avhengig av erfaring og hvilken seksjon LIS skal starte tjenesten ved, er pasientlistene/arbeidsmengden tilpasset og redusert i starten.

Supervisjon

På sengeposten og dagposten er det tett samarbeid mellom LIS og spesialist som utfører previsitt og visitt sammen og ellers er i løpende dialog.

På poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner arbeider også LIS tett med spesialist som gir supervisjon.

Ved hudpoliklinikken har én av spesialistene færre pasienter på sin liste for å gi supervisjon før lunsj. Etter lunsj er én av spesialistene tildelt supervisjonsansvar (markert på arbeidsplan). Dersom samtidhetskonflikter forhindrer supervisor, er det alltid andre spesialister som kan tilkalles (bakvakt).

Veiledning

Alle LIS får tildelt veileder ved ansettelse, og første møte mellom LIS og veileder skal skje innen 3 uker. Det er i arbeidsplanen satt av 1 time på fast tidspunkt (kl.15.15-16.00 første torsdag i måneden) for veiledning. Gruppeveiledning cirka hver 3. måned.

Faglig utvikling

LIS har 4 timer fordypningstid i uken i tjenesteplanen. Denne tiden skjermes.

Det er god tilgang på faglitteratur. Alle legene har egen kontorplass med PC.

Alle legene deltar i månedlig fellesmøte med hudgruppen ved Avdeling for patologi hvor utvalgte kasus diskuteres.

LIS registrerer læringsaktiviteter i kompetanseportal, ber om signering av supervisor/veileder etter hvert som læringsaktivitetene er gjennomført, og får endelig godkjenning av læringsmål av avdelingsoverlege.

Alle veiledere/supervisører samt avdelingsoverlegen inngår i evalueringskollegium som har faste møter (4 i løpet av året) hvor blant annet progresjon og oppnåelse av læringsmål for den enkelte LIS gjennomgås.

Internundervisning

Undervisningsutvalget setter opp undervisningsplan.

LIS-undervisningen (oddetallsuker) foregår etter rullerende plan, hvor alle de sentrale tema innen fagfeltet gjennomgås, slik at alle LIS får undervisning i samtlige tema i løpet av spesialiseringen. Tema for undervisningen i rullerende plan skal knyttes til LM.

Annen hver gang (1 gang per måned) er LIS-undervisning digital, sammen med Hudpoliklinikken i Førde og Hudpoliklinikken ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (ordning fra høsten 2020).

Fellesundervisningen (partallsuker) er også vesentlig gjennomgang og oppdateringer av dermatologiske problemstillinger. Denne undervisningen utfyller LIS-undervisningen. Undervisningsutvalget tildeler også ved behov tema for fellesundervisning.

Partallsuker:

  • Onsdag kl.15.00-17.00 (LIS-undervisning) - Ulike emner innen dermatovenerologi etter rullerende plan - ledes av LIS med veiledning av spesialist.

Oddetallsuker:

  • ​Onsdag kl.14.30-15.30 (Fellesundervisning for alle legene) – varierende emner, eksterne eller interne forelesere.
  • Fredag kl.08.00-09.00 (Tidsskriftmøter/kasusgjennomgang) – LIS/overlege - gjennomgang vitenskapelige artikler/kongressrapporter/ pasientkasus.

Av oppsettet følger at det er 2 timer internundervisning per undervisningsuke. Undervisning gjennomføres i 38-40 uker i året. Dette innfrir kravet om minst 70 timer årlig. 

I tillegg er det fellesundervisning for alle leger ved Haukeland universitetssykehus kl.08.00-08.30 annen hver fredag.

Kurs

LIS får permisjon for anbefalte/obligatoriske kurs.

Det er også god mulighet for deltakelse på andre relevante kurs og faglige møter. Avdelingen legger til rette for at kandidatene skal delta få på minst én internasjonal kongress eller tilsvarende i spesialiseringsløpet.

Felles kompetansemål skal oppnås gjennom kurs, individuell veiledning, internundervisning, klinisk tjeneste og gruppeveiledning i tråd med føringer fra Regionalt Utdanningsutvalg Vest.

  • ​Regionalt basiskurs FKM, helst i løpet første 2 år av spesialiseringen. I kurset inngår deltemaene «etikk, kvalitet og pasientsikkerhet», «lovverk», «systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse».
  • Forbedringsarbeid/prosjekt med rapport skal gjennomføres i spesialiseringsløpet, der hvor LIS er fast ansatt.
  • Foretakets kommunikasjonskurs (4 gode vaner).
  • Foretakets veilederkurs (FKM LM 20).
  • Sakkyndighetskurs – nettkurs.
  • E-læringskurs om samvalg.
  • Kurs i administrasjon og ledelse.

Utdanningsutvalget har tre medlemmer, hvorav èn er LIS. Leder av utdanningsutvalget er også utdanningsansvarlig overlege. Utdanningsansvarlig overlege har overordnet ansvar for å sette opp utdanningsprogrammet sammen med resten av utdanningsutvalget, og skal bidra til at avdelingen legger til rette for god og tilstrekkelig veiledning og supervisjon.

Hudavdelingen har høy klinisk kompetanse og flere spesialister med ph.d. grad og veiledererfaring. Fem av spesialistene har bistilling ved UiB, hvorav en er professor, og de øvrige førsteamanuensis og lektorer. Avdelingen oppfordrer til vitenskapelig aktivitet og legger til rette for LIS med ønske om forskning eller kvalitetsarbeid. LIS blir inkludert i pågående studier. Forskningsforståelse vil også være tema for undervisning og gruppeveiledning.

Ved ansettelse vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og ev. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Ferdighetstrening vil i hovedsak foregå integrert i den daglige driften med opplæring og gjennomføring av praktiske prosedyrer sammen med supervisor.

LIS har tillitsvalgt og varatillitsvalgt (DnLF). Tillitsvalgt for LIS har faste møter med avdelingsdirektøren, sammen med tillitsvalgte for øvrige grupper, og kan ellers ta opp problemstillinger løpende med avdelingsledelsen.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege eller utdanningsansvarlig overlege.

Sist oppdatert 08.04.2024