Leger i spesialisering - LIS

Kirurgiske spesialiteter LIS2 (HUS)

Felles læringsmål for kirurgiske spesialiteter (LIS2).

Kirurgisk klinikk HUS består av 6 avdelinger –

 • Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi
 • Avdeling for gastrokirurgi
  • Seksjon for ØVD/HPB-kirurgi
  • Seksjon for kolorektal kirurgi
  • Seksjon for barnekirurgi
 • Avdeling for karkirurgi
 • Avdeling for plastikkirurgi og brannskade
  • Brannskadeavsnittet
 • Avdeling for urologi
 • Traumesenteret 

Voss sykehus

 • Kirurgisk avdeling

Avdelingen betjener et lokalsykehusområde på ca. 350.000 innbyggere og et regionssykehusområde på ca. 1.100.000. Det er landsfunksjon for brannskadebehandling og definerte regionsfunksjoner ved flere av avdelingene. 

Kirurgisk klinikk HUS har 53 overleger/grenspesialister – 8 i bryst- og endokrinkirurgi, 14 i gastroenterologisk kirurgi, 3 i karkirurgi, 15 i plastikk-kirurgi og 11 i urologi. Antall utdanningskandidater er 38 – 2 i bryst- og endokrinkirurgi, 16 i gastrokirurgi, 5 i karkirurgi, 8 i plastikk-kirurgi og 9 i urologi. Det er 2 professorater og 4 amanuensis. 20 med PhD og 5 som er med i PhD program. 

Kirurgisk avdeling Voss har 5 spesialister i gastroenterologisk kirurgi. 1 med PhD og 1 som er med i PhD program.

Det er eget vaktteam i plastikkirurgi, de øvrige avdelinger har felles vaktteam bestående av 3 tilstedeværende LIS og fagspesifikke bakvakter. I gastrokirurgi er det overlegevakt fra begge hovedprofilområder (ØVD/HPB og kolorektal).  Kirurgisk vaktteam, har ansvar for traumemottak (regionalt traumesenter) i samarbeid med egne traumeansvarlige overleger. Vaktteamet har videre ansvar for akutthenviste (20-40 pr døgn) og pasienter inneliggende i egne poster, på intensivavdeling og i sykehuset for øvrig (tilsyn). Klinikken har 6 sengeposter (inkl. brannskadeavsnittet). I tillegg har sykehuset en stor Mottaksklinikk med observasjons- og utredningssenger i flere enheter der kirurgisk vaktlag har sentrale oppgaver (akuttmottak, observasjonsenhet, korttidspost, 2 utredningsmottak). 

Avdelingene har ressurser ved to operasjonsavdelinger – i Sentraloperasjon og i KSK/Thorax-Dagkirurgi, i radiologisk avdeling, medisinsk undersøkelse og brannskadeavsnittet. Hver avdeling har egen poliklinikk.  

For Voss sykehus - se egen beskrivelse av generell kirurgi 

Normert tid er 24 måneder fordelt på 4 bolker a 6 måneder. 

 • Gastrokirurgi
 • Urologi
 • Plastikk
 • Valgfri (kar/endo)

Det er ønskelig at bolkene gjennomføres så tidlig som mulig i utdanningsløpet. Men for mest mulig strømformet løp kan bolkene gjennomføres uavhengig hvor i utdanningsløpet LIS er i. LIS må gå i vakter for å få oppfylt læringsmålene. Alle rotasjonene vil være ved Kirurgisk klinikk på HUS. Det er lagt til rette for rotasjon til Voss sykehus hvis ønskelig.

For Voss sykehus - se egen utdanningsplan for Generell kirurgi 

Alle medarbeidere gjennomgår obligatoriske introduksjonskurs (praktisk brannvern, smittevern/håndhygiene, brannvernsteori med sjekkliste og informasjonssikkerhet). Videre tildeles kompetanseplan for medisinsk utstyr (defibrillator, diatermi inkl kurs, energiinstrumenter, gastro- og coloscopi, klipsetenger, laparoscopisk basket og staplere). Kandidaten blir tildelt veileder og gjennomgår medarbeidersamtale med utdanningsansvarlig overlege der individuell utdanningsplan inkludert rotasjonsplan blir utarbeidet.

Vaktplassering tilpasses både avdelingens behov og kandidatens erfaring/ferdigheter med følgevakt de første 2 uker. Kandidaten plasseres ved én av avdelingene med delansvar for et sengepostteam sammen med erfaren LIS og overlege.

Kandidat og veileder utarbeider og gjennomfører oppsatt plan. Utdanningsansvarlig overlege har 1-2 medarbeidersamtaler pr år. Avdelingene gjennomfører også kandidatvurdering 2 ganger årlig. Det tilstrebes på sikt at alle veiledere gjennomfører veilederkurs med veiledningspedagogikk. Faglig fordypning tilpasses plan og brukes primært til selvstudium, trening i ferdighetssenter og prosjektarbeid. Fordypningsdager er avmerket i overordnet personalplanleggingsverktøy (GAT). 

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål Månedlig oppdatering av Kompetanseportalen (kandidatens ansvar), månedlig veiledningssamtaler, halv- til helårlig medarbeidersamtale med utdanningsansvarlig lege og halvårlig vurdering i overlegekollegiet. Oppnådde læringsmål godkjennes i Kompetanseportalen av veileder/utdanningsansvarlig overlege/ supervisør. 

Det er flere arenaer for teoretisk læring, alle med obligatorisk deltagelse for LIS. Undervisningsplanene varierer fra avdeling til avdeling.

Undervisningen er tilpasset LIS og lagt opp i tråd med læringsmålene, og det forutsettes at intensjonen om minst 70 timer per år mer enn oppfylles. 

Deltagelse i nasjonale kurs («anbefalte») med utgifter dekket av avdelingen og med så liberale tildelinger av permisjon som avdelingsdrift tillater. 

Krav om prosjektoppgave søkes tilfredsstilt blant annet gjennom ett eller flere konkrete kvalitetsforbedringsprosjekter, pasientsikkerhetsprosjekter eller registreringsoppgaver i løpet av utdanningstiden med presentasjon av arbeidet i faglig møte eller publikasjon i fagtidsskrift. Aktiv deltagelse i avdelingens microgrupper og utvalg/prosjektgrupper i og utenfor avdelingen. Veilederfunksjon for LIS inkl. veilederutdanning. Deltagelse i avdelingens pågående forskningsprosjekter.

Per 18.01.2021:

 • Overlege Tien Pham (Gastrokirurgi), leder
 • Overlege Henrik Halvorsen (Kar)
 • Overlege Gigja Gudbrandsdottir (Urologi)
 • Overlege Marianne Todal (Bryst- og Endokrin)
 • Overlege Bjarte Hjelmeland (Thorax)
 • Overlege Stian Almeland (Plastikk)
 • LIS 3 Kristoffer Olsen

Kirurgisk klinikk har høy akademisk kompetanse med flere overleger i akademisk deltidsstilling. Forskningsaktiviteten varierer fra avdeling til avdeling. Utdanningskandidatene gis anledning til å delta i alle pågående prosjekter. Det arrangeres årlig forskningsdag.

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS befinner seg. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. Det er utarbeidet hjemmeside hvor alt informasjon vedrørende spesialist utdanning er samlet.

Sykehuset har eget moderne ferdighetssenter med mulighet for simulering innen et bredt register. Det er mulighet for egentrening og kurs innen basal kirurgisk teknikk, endoskopi (gastroskopi, koloskopi, bronkoskopi og EUS) på fantom, laparoskopi (2 simulatorer), 5 «Drammens bokser» og simulator karkirurgisk intervensjon. Det undervises med jevne mellomrom anastomose teknikk, innleggelse av thorax dren, thorakotomi og bekken pakking på kadaver i Avdeling for patologi. Det er knyttet en 20 % overlegestilling til ferdighetssenteret.

Utdanningsplan utarbeidet i samarbeid mellom YLF-tillitsvalgt og utdanningsansvarlig overlege. YLF-tillitsvalgt deltar i alle drøftingsmøter rundt utdanning (med unntak av kollegavurdering) og i stillingsintervjuer som observatør.

 • Utdanningsansvarlig overlege, Pham Thanh, Tien
 • Klinikkdirektør, Heimdal, John-Helge
Sist oppdatert 08.04.2024