Leger i spesialisering - LIS

Medisinsk biokjemi

Utdanning i spesialiteten Medisinsk biokjemi.

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF), er akkreditert etter ISO-standard 15189 og tilbyr et bredt analyserepertoar innen medisinsk biokjemi samt lege- og rusmiddelanalyser (to medisinske spesialiteter: medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi). Avdelingen utfører årlig rundt 8 millioner analyser for både spesialist- og primærhelsetjeneste, fordelt på laboratorier ved Kysthospitalet Hagevik, Voss sjukehus og Haukeland universitetssjukehus (HUS). 

Det er tre separate legegrupper i avdelingen: Legegruppen medisinsk biokjemi (MBK), Hormonlaboratoriets legegruppe (HL) og klinisk farmakologi (KF). Per 1. august er ni overleger (6,6 årsverk) spesialister i medisinsk biokjemi. I tillegg er det ansatt en spesialist i endokrinologi ved HL (0,5 årsverk). En av overlegene ved MBK er i tillegg spesialist i barnesykdommer. Det er totalt åtte LIS i spesialiteten (hvorav noen er i permisjon) fordelt på legegruppene ved MBK og HL. 

Legene ved MBF og HL har medisinskfaglig ansvar for analytisk virksomhet ved avdelingen, noen seksjoner har fast tilknyttet seksjonslege som har medisinskfaglig ansvar for all analytikk, men fagansvar kan også være fordelt etter medisinskfaglige temaområder. MBK har i tillegg tilsynsfunksjon for laboratoriet på Haraldsplass diakonale sykehus (Laboratorium uten universitetsfunksjon). MBK har også medisinskfaglig ansvar og samarbeid for enkeltanalyser utført ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (Elektroforese, immuntyping, immunfiksering) samt ved Seksjon for kreftgenomikk ved HUS (molekylærbiologiske metoder som PCR, sekvensering, NGS, LAMP innen fagområdene arvelig trombofili, hemoglobinopati, hemokromatose, porfyri, laktoseintoleranse og myeloproliferative sykdommer).

Legene jobber dagtid og har dagvakt. Forvakt fordeles mellom LIS og overlege, hvor LIS tar den største andelen av vaktene. I begge legegruppene har LIS ca. 1-2 vaktdager per uke, og overlege er alltid tilgjengelig for konferering, oftest fysisk. I tillegg til driftsrelaterte arbeidsoppgaver er det flere satsningsområder der både overleger og LIS deltar i forskning og utvikling.

LIS ansettes i en av legeseksjonene (MBK eller HL) i et LIS3-løp. Læringsmålene vil bli dekket ved at LIS har tjeneste ved de ulike analytiske seksjonene og rullerer mellom MBK og HL. LIS ansatt ved MKB spisses mot et felt innen generell medisinsk biokjemi mens LIS ansatt ved HL spisses mot laboratorieendokrinologi. LIS vil normalt ha første del av tjenesten ved den legeseksjonen de er ansatt. I begge tilfeller vil LIS få fullverdig spesialisering i medisinsk biokjemi.

Læringsmål innen følgende kategorier vil kunne oppnås ved tjeneste ved enten MBK og/eller HL. Disse læringsmålene er en integrert del av arbeidsoppgavene ved et laboratorium og vil bli oppnådd over tid som følge av ulike arbeidsoppgaver ved avdelingen:

 • ​Analyse og måleprinsipper
 • Feilkilder
 • Diagnostisk nøyaktighet
 • Kvalitetskontroll
 • Organisering og drift av laboratoriet
 • ​Helse, miljø og sikkerhet
 • Implementere ny analyse i laboratoriet
 • IKT
 • Akademisk kompetanse.

Læringsmål innen følgende kategorier vil kunne oppnås ved 2-3 mnd tjeneste ved de ulike analytiske seksjonene ved MBK:

 • ​Pasientnære analyser
 • Hematologi
 • Hemostase og koagulasjon
 • Enzymer, proteiner og vevsskademarkører
 • Lipider
 • Blodgass og syre-base
 • Elektroforese
 • Allergologi 
 • Sporelementer
 • Medfødte stoffskiftesykdommer 

Læringsmål innen endokrinolgi oppnås ved tjeneste ved HL.

I avdelingens kvalitetssystem er det nærmere beskrevet hvordan og ev. ved hvilken seksjon i avdelingen anbefalte læringsmål (både MBK og FKM) kan bli oppfylt.

LIS vil i tillegg få opplæring i medisinsk validering tilknyttet utvalgte analysegrupper, noe som gir ekstra spisskompetanse innen enkelte fagområder.

Læringsmål MBK 078-083 innen endokrinologi oppnås ved tjeneste ved HL.

Det kreves tjeneste ved både MBK og HL for å oppnå alle læringsmålene innen tumormarkører, vitaminer og elektrolytter.

Læringsmål MBK 035 (Ha kjennskap til drift og organisering ved medisinsk biokjemiske laboratorier med og uten universitetsfunksjoner) dekkes ved at LIS følger seksjonslege/tilsynslege ved besøk på Sjukehuset på Voss og/eller Haraldsplass.

Læringsmål MBK 036 (Ha kjennskap til analysemetoder og repertoar ved sykehuslaboratorier innen andre laboratoriemedisinske spesialiteter) og MBK 084 (Ha kunnskap om de vanligste immunsvikttilstander som påvises ved analyser som utføres i medisinsk biokjemiske laboratorier) dekkes dels av Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT) og dels av Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi ved Laboratorieklinikken, HUS.

Læringsmål MBK 086-089 (Farmakologi) dekkes ved tjeneste i legegruppen for klinisk farmakologi/seksjon for lege- og rusmiddelanalyser som tilhører samme avdeling.

Læringsmål MBK 096 dekkes ved seks måneders tjeneste ved kliniske avdelinger i Helse-Bergen for de LIS som ikke har godkjent klinisk tjeneste i relevant spesialitet fra tidligere. LM MBK 097-098 dekkes både ved klinisk tjeneste og arbeid ved laboratoriet.

Nye LIS vil gjennomgå et eget introduksjonsprogram som inkluderer et innblikk i avdelingens organisering og med presentasjon av de ulike seksjonene og tilhørende analyserepertoar. LIS vil bli tildelt en faglig introduksjonsoppgave som oftest skal presenteres på en internundervisning etter noen måneder. LIS blir tildelt kompetanseplaner for nyansatte som inneholder bla organisasjonsstruktur, kvalitetssystem, HMS og melderutiner. LIS får også tildelt utdanningsplan i medisinsk biokjemi samt plan for felles kompetansemål, og får en innføring i hvordan gjennomførte læringsaktiviteter og oppnådde læringsmål fortløpende skal dokumenteres og sendes til godkjenning.

Alle LIS får ved ansettelse tildelt en veileder. Det legges til rette for månedlige veiledersamtaler. Siden laboratoriehverdagen er relativt fleksibel settes det ikke av en spesifikk tid for dette, men det avtales mellom veileder og LIS. Referat fra veiledersamtaler føres i kompetanseportalen. 

LIS får tilknytning til analyseseksjoner eller analysegruppe hvor ansvarlig overlege eller ev. annen erfaren lege er tilgjengelig for supervisjon ved behov. Fagbioingeniører, seksjonsleder, eller kjemiker/molekylærbiolog kan også bidra til supervisjon der det er relevant. LIS får økende selvstendig ansvar i henhold til økende kompetanse. 

Gruppeveiledning tilbys i form av jevnlige møter i legegruppene, samt for å dekke felles kompetansemål. Som hovedregel diskuteres alle større faglige problemstillinger i legegruppene. Arbeidets art er lagt opp slik at det er betydelig grad av faglig fordypning som en naturlig del av arbeidet. Både LIS og overleger deltar på tverrfaglige møter med klinikerne ved behov.

Veileder følger i samråd med utdanningsansvarlig overlege (UAO) opp at LIS følger planlagt progresjon i spesialistutdanningen. LIS har ansvar for å dokumentere relevante aktiviteter i kompetanseportalen fortløpende. Arbeidets art er slik at LIS jobber tett med veileder og supervisør. Dette gir mulighet for kontinuerlig overblikk over kompetanse og progresjon. Veileder og ev. supervisør gir råd til seksjonsoverlege eller UAO når et læringsmål eller tema er klart for godkjenning.

Det tilbys to timer undervisning per uke. Internundervisning (45 min) foregår ukentlig på MBK mens internundervisning i laboratorieendokrinologi flettes med nasjonal nettundervisning i medisinsk biokjemi (ca 26 per år). Det er utarbeidet en langtidsplan over tema i henhold til læringsmålene som bør gjennomgås på internundervisning i løpet av en 2-3-års periode slik at alle LIS får mulighet til å delta på dette i løpet av tiden de er ansatt som LIS. Dersom en LIS ikke har mulighet til å delta, er oftest presentasjonen tilgjengelig for selvstudium. Både LIS, overleger, leger fra andre avdelinger og ev. andre (bioingeniører, kjemikere, molekylærbiologer) kan holde internundervisning på avdelingen. Det legges også til rette for at LIS får delta på ekstern undervisning i regi av andre avdelinger på sykehuset, annen nettundervisning etc, og det forventes at LIS plukker minst fem slike undervisningstimer ut fra interesse og eventuelle behov for fordypning. I tillegg arrangeres det et årlig halvdagsseminar sammen med LIS i klinisk farmakologi som skal bidra til å dekke læringsmål som er felles for de to spesialitetene. 

Det legges til rette for at LIS kan delta på obligatoriske kurs og ev. andre kurs som kan bidra til å dekke læringsmål hvis dette anses formålstjenlig. Dersom driftshensyn gjør at ikke alle LIS som ønsker kan reise på et kurs prioriteres normalt LIS som har kortest tid til ferdig spesialisering.

FKM skal oppnås som en integrert del av den øvrige utdanningen, gjennom refleksjoner med veileder eller i grupper. Vaktarbeid kan inkludere etiske og personvernmessige problemstillinger (f.eks. utlevering av prøvesvar til andre enn rekvirent – etterrekvirering av prøver som rekvirenten ikke har bedt om etc.). Regelmessige fag- og forskningsmøter egner seg for å gi en introduksjon til LIS i akademisk tankegang, utforming av protokoller og kildekritikk. LIS vil få innsyn i kvalitetssikringsarbeidet gjennom bl.a. å delta på interne revisjoner på analytiske seksjoner og gjennom regelmessige besøk fra Norsk akkreditering. Forbedringsarbeid er en naturlig del av arbeidet ved et laboratorium, og LIS deltar i stor grad i ulike kvalitetssikringsprosjekter. Det legges opp til at LIS presenterer bakgrunn, innføring og evaluering av minst ett forbedringsarbeid i forbindelse med avdelingens internundervisning. Dette utgjør LIS sin prosjektoppgave.

Utdanningsutvalget består av to overleger med spesialitet i medisinsk biokjemi, hvorav en er utdanningsansvarlig overlege, samt to LIS, en fra MBK og en fra HL.

Seks av spesialistene i medisinsk biokjemi og spesialisten i endokrinologi har doktorgrad. To overleger har bi- eller hovedstilling ved Universitetet i Bergen. Ved Hormonlaboratoriet er det en aktiv forskningsgruppe som jobber med tema tilknyttet fedme, diabetes og brystkreft. LIS ved HL kan bli tilknyttet denne forskningsgruppen ved interesse, eller jobbe på prosjekter relatert til metodeutvikling på LC-MS/MS, biologisk variasjon, referanseområder og data mining. Ved MBK drives det aktiv forskning knyttet endringer i klinisk kjemiske parametre under svangerskap, ammeperiode og i barnealder, innen koagulasjon og innen vurdering av nyrefunksjon. MBK er videre knyttet til Nasjonalt Kompetansesenter for Porfyrisykdommer (NAPOS) der man driver utredning og forskning på porfyrisykdommmer. Det legges opp til at alle LIS deltar i forsknings- og/eller utviklingsprosjekter som del av sin arbeidshverdag. Dette inkluderer å planlegge og søke om godkjenning for et prosjekt i henhold til læringsmål MBK 093. Dersom LIS har interesse for det er det en målsetning at prosjektene skal resultere i en ph.d.

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Medisinsk biokjemi er en spesialitet hvor det ikke er tilknyttet prosedyrekrav. Det planlegges i dag ikke simulering- eller ferdighetstrening for ikke-prosedyrerelaterte ferdigheter.

Den tillitsvalgte for LIS i YLF velges ved avstemming blant LIS, og velges som hovedregel for en 2-årsperiode. Det velges også varatillitsvalgt, og det tilstrebes at tillitsvalgt og varatillitsvalgt kommer fra ulike legegrupper på avdelingen. Den tillitsvalgte kan kalle LIS inn til møter for å informere om aktuelle saker, og for å ta opp eventuelt forefallende saker. LIS kan ta kontakt fortløpende både med tillitsvalgt og verneombud ved individuelle problemstillinger og saker som angår avdelingen.

Ved spørsmål om spesialistutdanningen kan utdanningsutvalget på avdelingen kontaktes.​

Sist oppdatert 08.04.2024