Leger i spesialisering - LIS

Nyresykdommer

Utdanning i spesialiteten Nyresykdommer.

Medisinsk klinikk, seksjon for nyresjukdommar, er godkjent som undervisningsavdeling med gruppe 1 status. Vi har regionsykehusvirksomhet for Helse Vest, og får overført kompliserte pasienter fra Helse Stavanger og Helse Førde ved behov. Seksjonen behandler alle typer nyresykdommer hos voksne, og har også hovedansvar for dialyse hos barn, de siste årene har vi hyppig hatt barn i dialyse, hovedsakelig i form av PD.

Vi har per 04.11.21 9,9 overlegestillinger, fordelt på 12 spesialister. En overlege har i tillegg 20 prosent stilling ved UiB. En overlege har 30 prosent stilling ved Nyrebiopsiregisteret, og en overlege i 20 prosent stilling har 100 prosent hovedstilling som professor i nefrologi på UiB. En overlege har 30 prosent stilling hos oss og 70 prosent stilling som professor i nefrologi på UiB. Seksjonen har én LIS 2 og én LIS 1. 

Vi deler sengepost med endokrinologisk seksjon, med 12 nefrologiske senger og 5 endokrinologiske senger. En lege som er spesialist i nefrologi arbeider ved Medisinsk intermediæravsnitt og Medisinsk Intensiv og Overvåkningsavsnitt, han er ikke formelt ansatt ved Nyreseksjonen, men har poliklinikk 1 dag hver 2. uke og representerer et tilskudd til vår avdeling. 

Seksjonsoverlegen deltar ikke i vaktordningen, som er 8-delt. 

Arbeidet ved nyreseksjonen organiseres slik at overlegene roterer med særskilte ansvarsområder for dialyse, sengepost og poliklinikk.  Hemodialyse (HD) er som tidligere hovedmodaliteten for dialyse, antall kroniske dialysepasienter har økt siste året og er over 80, peritonealdialyse (PD) har siste året økt til ca. 20 pasienter som utgjør ca. 20 prosent. Vi har også 2 pasienter i hjemme-hemodialyse (HHD). Vi har fokus på å å øke tallet på pasienter med hjemmedialyse til 30 prosent. Summen av alle HD-behandlinger har også det siste året vist en økning og var i 2020 12619 (inkl. LDL-aferese) ved HUS.

Generelt har vi de siste årene sett en betydelig økning i poliklinisk henvisninger, vi avviser ca. 20 prosent av disse etter vurdering, antall konsultasjoner i poliklinikken i 2020 er ca. 8000  pasienter. 

Satellitter

Vi har siden 2010 drevet en satellittavdeling (hemodialyse) på Sotra med fem dialysemaskiner som driftes 5 dager per uke og hvor kapasiteten til enhver tid utnyttes mellom 90 og 100 prosent ved at pasienter også kan overføres fra sykehuset ved ledig plass. Denne avdelingen ble utvidet til 10 plasser fra februar 2019 i nye lokaler. I forbindelse med dette har vi økt legetilsynet der til 1 dag per uke. Fra januar 2022 reduseres til 8 dialyseplasser 4 dager per uke og legetilsyn vil da reduseres til 1 dag annenhver uke. Vi har også nyrepoliklinikk med opptil 4 pasienter per uke, men denne avvikles fra 1. januar 2022.

Det ble ny dialyseavdeling i Nordhordland fra 1. mars 2021 som per i dag har 5 plasser 5 dager i uken, og som skal økes til 8 plasser 4 dager per uke fra 1. januar 2022.

Fra 01.​09.15 har Voss hatt egen nefrolog og har ikke lenger tilsyn fra HUS månedlig som før, men vi samarbeider fortsatt tett og regner dem ennå som en av våre satelitter. Denne nefrologen har også poliklinikk og har overtatt en del pasienter som før har gått ved HUS. Voss har ca. 10 dialysepasienter som ikke er medregnet i våre tall. 

Seksjon for nyresjukdommar dekker hele utdanningsløpet for spesialistkandidater med unntak av transplantasjon. Vi tar i mot utdanningskandidater fra andre sykehus for hele eller deler av utdanningsløpet. 

Arbeidsoppgavene omfatter alle deler av fagfeltet nyresykdommer på lokal- og regionsykehusnivå. Avdelingen har et nært samarbeid med en rekke andre sykehusavdelinger, og spesialistkandidatene får kjennskap til akuttdialyse (kontinuerlig venovenøs hemofiltrasjon) på Intensivavdelingen. Dialyseavdelingen har også ansvar for plasmautskiftninger og LDL-aferese.

Overlegene og LIS-leger som går i bakvakt har faste dager ved nefrologisk poliklinikk. Seksjonen disponerer eget svært moderne ultralyd/Doppler utstyr, og nyrebiopsier utføres av seksjonens egne leger. Dagenhet/poliklinikk har spesialansvar for Fabrypasienter fra hele Norge utenom Helse Sør-Øst («Fabry-poliklinikk»). 

LIS2 og 3 som ikke går bakvakt deltar i felles 12-delt forvakt ved Medisinsk klinikk, og får på den måten godt kjennskap til vaktarbeid innen alle indremedisinske spesialiteter. LIS2 og 3 har poliklinikk ca 4 timer pr uke (en hel dag ca hver 2.uke) med både nyhenviste pasienter og kontroller. Det er mulig for LIS2/3 å gjennomføre alle læringsmålene innad i sykehuset på medisinsk avd., Lungeavd., Hjerteavd. og Mottaksklinikken med unntak av 3 ukers obligatorisk hospitering på Rikshospitalet som er nærmere beskrevet nedenfor. Voss medisinsk avd. er lagt inn som mulig læringsarena for en del læringsmål i kompetanseportalen, men man kan også oppnå disse læringsmålene ved HUS.

LIS3 arbeider tilknyttet Dialyseavdeling 12 måneder i løpet av utdanningen, og vi tilstreber at også LIS2 får jobbe på dialyseavdelingen i løpet av tiden de er på seksjonen. Ellers jobber LIS på sengepost og deltar i avdelingens møter og undervisning sammen med overlegene.

3 ukers obligatorisk hospitering på Rikshospitalet

Dette er obligatorisk etter ny ordning og avvikles mot slutten av utdanningen. Kandidatene har tjeneste på nyre og transplantasjonskirurgisk sengepost, deltar ved levende giver nyretransplantasjon, på transplantasjonspoliklinikken og obsposten. Læringsmål NYR 035, 037, 039, 040, 042, 043, 044 og 057 kan helt eller delvis oppnås på Rikshospitalet, hvorav læringsmål NYR 040, 042, 043, 044 kan også oppnås her. Viser for øvrig til innsendte sjekklister fra Rikshospitalet («Fullførte læringsmål» og «Gjennomførte læringsaktiviteter nyretransplantasjon»).

Ultralydundersøkelser og nyrebiopsi

Spesialistkandidatene får undervisning og opplæring i ultralyddiagnostikk og praktisk utføring av nyrebiopsier. Kandidatene undervises i nyrepatologi ved ukentlige møter mellom alle avdelingens leger og nefropatolog. På patologimøtene gjennomgås alle nyrebiopsier utført lokalt og biopsier  tilsendt fra andre nefrologiske avdelinger i landet. Hver måned arrangeres videodemonstrasjoner mellom nyreseksjoner ved andre sykehus som nevnt ovenfor.

LIS som ikke er kjent på avdelingen starter ikke med vakt før det er gått minst 2 uker, de går da gjennom et fast felles introduksjonsprogram hvis de er nye på sykehuset. De går vanligvis følgevakt sammen med annen LIS før de starter egne vakter. Hvis LIS skal gå bakvakt, starter de ikke med dette før de har vært på avdelingen minst 3 mnd, og da starter de med å ha vakt bare på dagtid først. Når lege som ikke er spesialist har bakvakt, har de alltid en av avdelingens overleger som tertiærvakt.

På sengepost og Dialyseavdeling jobber LIS sammen med annen LIS/overlege til å begynne med. De har alltid previsitt sammen med overlege eller kst. overlege, og kan alltid kontakte overlege ved behov, på sengepost er det stort sett alltid overlege tilstede.

Veiledning er satt i system ved at det er avsatt tid til veiledning 1 gang hver mnd. LIS får utnevnt veileder innen 4 uker. Kandidatene dokumenterer selv i Kompetanseportalen.

Seksjonsoverlege har årlige medarbeidersamtaler med LIS, i tillegg til samtale ved oppstart og avslutning av arbeidsforhold. 

6 av overlegene har veiledningskurs, de andre vil ta dette så snart det blir mulighet.

Læringsmålene er på vei til å bli lagt inn i Kompetanseportalen, og det er da meningen at LIS skal dokumentere oppnådde læringsmål der fortløpende. I en overgangsperiode bruker man både gamle og nye læringsmål, og underskrifter på papir som tidligere.

A. Del av den generelle morgenundervisningen – 3 dager pr. uke a 20 minutter, går på omgang mellom seksjonene ved Medisinsk avdeling, Hjerte og Lungeavdelingen, samt Mottaksklinikken (for nyreseksjonens vedkommende 6-9 ganger pr år). I tillegg har Medisinsk avdeling kasuistikk hver mandag 30 minutter. Dette er forelesninger om aktuelle tema, med anledning til kort spørsmålsrunde

B. Internundervisning ved Nyreseksjonen, 45 minutter en gang pr. uke, som går på omgang mellom alle seksjonens leger, inkludert universitetsansatte og stipendiater. Oppgitte emner med god tid til diskusjon, vi oppdaterer nå disse i henhold til nye læringsmål, slik at vi kommer gjennom alle læringsmålene i løpet av 1,5 år.

C.Tidsskriftmøte – 30 min en gang pr. uke, der en av legene går gjennom en aktuell artikkel og denne diskuteres.

D. Fredagsmøte 60 minutter hver 2.fredag for hele sykehuset, der tema fra alle spesialiteter gjennomgås.

LIS oppmuntres til å delta i kvalitetssikrings og forbedringsprosjekter. LIS er med å arrangere interne møter, undervisning for sykepleiere og lignende. 

Utdanningsutvalget for Nyreseksjonen består av Ingegjerd Sekse (seksjonsoverlege), Anette Rivedal (overlege) og Lea Landolt (LIS). Utdanningsansvarlig overlege (Medisinsk Avdeling) er Rolf Christiansen.

Forskningsaktivitetene er nær nyttet til Klinisk Institutt 1 (Nyreforskningsgruppen (Renal Research Group som ledes av Professor 1 Hans Peter Marti). 4 av avdelingens overleger og 2 LIS3  har doktorgrad. Nyreforskningsgruppen har en  rekke PhD-kandidater, og i gjennomsnitt 2 kandidater årlig fullfører PhD, de siste årene har det vært publisert 15-20 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter årlig. Det drives translasjonell basalforskning i nært samarbeid med Institutt for biomedisin, bl.a. videreutvikling av markørstudier (proteomikk og genetikk) for progresjon av nyresykdom, klinisk forskning på sjeldne arvelige sykdommer (Fabry sykdom) og nefrologisk registerbasert forskning (Det Norske Nyrebiopsregisteret) med stor vekt på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.  Utdanningskandidatene stimuleres til forskningsoppgaver, og det avholdes månedlige fellesmøter mellom basalforskere og klinikere i Nyreforskningsgruppen.

Disse har tidligere blitt samlet inn i papirversjon, nå er de lagt inn i Kompetanseportalen, og kan hentes direkte ut derfra.

Haukeland universitetsjukehus har et eget Ferdighetssenter med tilgang til ulike simuleringsøvelser innen medisinske og kirurgiske fag. ABC-kurs avholdes 3 ganger årlig og inneholder ferdighetstrening i prosedyrer innenfor Medisinske, Lunge og Hjertemedisin. Nefrologisk avdeling disponerer flere egne Ultralydapparat, som leger ved seksjonen kan bruke fritt, det gis også til en viss grad opplæring i bruk av disse. Nyreseksjonen tar egne nyrebiopsier, og gir opplæring i dette til utvalgte og interesserte leger.

Tillitsvalgte er felles for hele Medisinskklinikk. For tiden er Torleiv Kvalvik overlegetillitsvalgt, og Nikolai Myklebust YLF-tillitsvalgt. 

Haris Causevic, LIS2 Med.klinikk, er foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen

Geir Arne Sunde, Kirurgisk Serviceklinikk er overlegetillitsvalgt OF, Helse Bergen 

Tillitsvalgte deltar i møter med LIS og overleger der man kan diskutere aktuelle problemstillinger. Tillitsvalgte har vært tett involvert blant annet ved utarbeidelse av nye vaktplaner ved avdelingen.

Seksjonsoverlege, Nyreseksjonen

Sist oppdatert 08.04.2024