Leger i spesialisering - LIS

Øre-nese-halssykdommer

Utdanning i spesialiteten Øre-nese-halssykdommer.

Klinikk for hode/hals og øye

ØNH-avdeling, kjevekirurgisk avdeling og øyeavdelingen er samorganisert i klinikk for hode/hals og øye.

Sengepost for ØNH, øye og kjevekirurgiske pasienter > 18 år ligger i 5. etasje i Sentralblokken. 

Sengepost for ØNH, øye og kjevekirurgiske pasienter < 18 år ligger i skrivende stund i Marie Joys hus hvor barneklinikken holder til. I september flytter sengeposten inn i nytt bygg, Glasblokkene.

Poliklinikk for ØNH og kjeve, samt høresentral for pasienter >18 år ligger i 2. etasje i Sentralblokken. I skrivende stund er også ØNH poliklinikk for pasienter <18 år (barnepoliklinikk) lokalisert i samme areal, men i september 2023 flyttes denne poliklinikken til Glasblokkene. 

Avdelingssjef for ØNH-avdelingen er Stein Lybak. Evelyn Neppelberg er klinikksjef for Klinikk for hode/hals og øye. 

ØNH-avdelingen har både lokalsykehusfunksjon for Bergen og omegn, og har regionssykehusansvar for Vestland og Rogaland fylker.

Sengepost

Sengeposten har totalt 27 senger i ukedagene, 22 senger i helgene. Fordeling i ukedager 17 ØNH, 6 øye og 4 kjevekirurgi. Fordeling i helg 15 ØNH, 4 øye og 3 kjevekirurgi.

Pasienter <18 år innlegges ved ØNH barnekirurgisk avdeling.

ØNH-pasienter kan også være innlagt ved intensivavdelingen (felles kirurgisk intensiv).

Operasjon

2 operasjonsstuer ved Sentraloperasjonen mandag, onsdag og fredag. 1 operasjonsstue tirsdag og torsdag.

1 ØH-operasjonsstue 3 dager i uken som deles med Nevroklinikken.

2 dagkirurgiske operasjonsstuer med mulighet for inngrep i narkose og 1 stue med mulighet for inngrep i lokalanestesi lokalisert i umiddelbar nærhet til ØNH poliklinikk.

På ettermiddag og kveld mandag - fredag og dagtid i helgene deles ØH-operasjonskapasitet med Nevroklinikken. Nattestid mandag - fredag og fra ettermiddagen i helgene deler vi ØH-team av operasjonssykepleiere med Nevroklinikken, men deler anestesikapasitet med Kirurgisk klinikk.

Nasjonale tjenester

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer har nylig blitt omorganisert til Kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer, som koordineres fra Helse Bergen.

Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom ledes av Jeanette Hess-Erga (ØNH) og Terje Sundstrøm (nevrokirurgisk avdeling)

Poliklinikk

ØNH-avdelingen har stor, poliklinisk virksomhet fordelt på ØNH poliklinikk, høresentralen, søvnsenteret og ØNH barnepoliklinikk.

Søvnsenteret er lokalisert i Gamle hovedbygg, øvrige poliklinikker ligger i 2. etasje i Sentralblokken, men ØNH barnepoliklinikk flytter til Glasblokkane i 2023.

Poliklinikk er seksjonsdelt for overleger, i noe mindre grad for LIS, men man forsøker å koordinere seksjonsrotasjon og problemstillinger på poliklinikk for LIS.

LIS har i gjennomsnitt 1-2 dager poliklinikk i uken, men dette vil variere fra uke til uke.

Aktivitetstall (2022)

 • ​Avdelingsopphold voksne: 1582
 • Avdelingsopphold barn: 268
 • Polikliniske konsultasjoner totalt: 36328

Fagansvar

 • ​ØNH-kreft: Borghild Ljøkjel og Stein Lybak
 • Øre: Jeanette Hess-Erga
 • Nese/bihule og søvn: Hilde Haave
 • Laryngologi: Lorentz Sandvik
 • Barn: Ingvild Engesæter

Leger og vaktordninger

18 overleger, alle spesialister i ØNH-sykdommer. De fleste er ansatt i 100% stilling, men enkelte har lavere stillingsprosent og flere er tilknyttet UiB.

8 overleger går i 8-delt sekundærvakt for overleger, passiv døgnvakt kveld og natt (24 t).

12 LIS går i 11-delt vakt, to LIS har 50% forskning og 50% klinikk og deler en stilling.

I skrivende stund er 3 av 12 leger som går i LIS-stilling godkjent spesialist i ØNH-sykdommer.

LIS har tilstedevakt mandag-torsdag 15.45 – 09.30. fredag 15.45 – 10.00, lørdag 09.30-18.30 (dag)/18.30-08.30 (natt), søndag 08.00-19.00 (dag)/19.00-09.30 (natt)

Alle LIS går i godkjent tjenesteplan med fordypningstid. Man forsøker å skjerme fordypningstiden ved fravær, men dette lykkes ikke alltid.

Faste møter og undervisning på avdelingen

 • ​Morgenmøte 08.00-08.30 mandag, 08.00-08.20 tirsdag, 08.00-08.30 onsdag, 08.00-08.15 torsdag, 09.00-09.30 tirsdag.
 • Vestlandsundervisning for alle ØNH-avdelingene i Helse Vest kl. 08.20-09.00 hver andre tirsdag.
 • Møte for alle avdelingens leger kl 08.20-09.00 tirsdager uten Vestlandsundervisning.
 • Vakthavende LIS har ansvar for et kort, faglig innlegg mot slutten av morgenmøtet hver onsdag.
 • Nasjonal nettundervisning for alle ØNH-avdelingene i landet (organisert og arrangert av nettundervisningens redaksjonskomite) kl 08.15-09.00 hver torsdag.
 • Fredagsmøte for alle leger i Helse Bergen fredager i oddetallsuker kl 08.00-08.30
 • Internundervisning for ØNH-avdelingen fredager i partallsuker 08.00-09.00
 • Røntgenmøte tirsdag kl 09.00, fredag kl 10.00
 • Seksjonsmøte øreseksjonen mandag 08.30-09.00
 • ​Tverrfaglig møter (MDT)
 • Patologimøte hver mandag
 • Vestibularisschwannommøte hver mandag
 • Tverrfaglig møte høresentralen annenhver tirsdag
 • CI-møte første fredag i måneden​

Samarbeidende avdelinger

ØNH-avdelingen samarbeider tett med kjevekirurgisk avdeling, øyeavdelingen, kreftavdelingen, nevrokirurgisk avdeling, nevrologisk avdeling og barneavdelingen.

Andre viktige samarbeidende avdelinger er fysioterapiavdelingen og logopedi.

De fleste medisinske og kirurgiske spesialiteter er representert på Haukeland universitetssykehus.

Akademisk kompetanse

Ansatte leger med PhD: Hans Jørgen Aarstad, Sverre Karmhus Steinsvåg, Stein Lybak, Frederik Goplen, Ingvild Engesæter, Svein Erik Moe, Gro Dyrhovden, Camilla Martens, Jan Erik Berge.

Akademiske stillinger ved UiB

 • ​Hans Jørgen Aarstad, professor UiB 
 • Sverre Karmhus Steinsvåg, professor UiB 
 • Frederik Goplen, førsteamanuensis UiB

Forskningsaktivitet

 • ​​Flere forskningsprosjekter utgår fra Nasjonalt kompetansenettverk for vestibulære sykdommer.
 • Forskning på ØNH-cancer
 • Forskning på livskvalitet ved ØNH-cancer og andre ØNH-tilstander.
 • Avdelingen deltar aktivt i nasjonale møter som ØNH høstmøte og internasjonale arenaer som International Conference on vestibular schwannoma & other CPA tumors.

Utstyr (utvalgte)

 • ​Unit og otomikroskop på alle legekontor
 • Videofrenzel
 • Balanseplatform
 • Utstyr til kalorisk prøve
 • VHIT, OVEMP, CVEMP
 • Operasjonsmikroskoper fra Zeiss
 • AcuPulse CO2-laser
 • BrainLab Kick og Medtronic Fusion navigasjonsutstyr
 • M.m.

Litteraturtilgjengelighet

Avdelingsbibliotek og universitetsbibliotek. Internettilgang til PuBMed.

Prosedyrer

Retningslinjer og håndbøker for Haukeland universitetssykehus er tilgjengelige via Helse Bergens intranett. Avdelingen har også egne retningslinjer tilgjengelige i Elektronisk kvalitetshåndbok (EK)

Kontorfasiliteter

Alle overleger med unntak av én har kontor i 2. etasje i Sentralblokken, den siste har kontor i 3. etasje. De fleste overleger deler kontor, overleger med personalansvar eller andre spesielle oppgaver har kontor alene. LIS er fordelt på kontorer i 3. etasje og i 5. etasje. 2-4 LIS deler kontor. Alle har egen PC på kontoret. Leger som har behov for bærbar PC for hjemmekontor får tildelt dette.

Regelverk

Ny ordning for spesialistutdanning fra 1. mars 2019: Oppnådde læringsmål er grunnlaget for spesialistgodkjenningen og selve utdanningen skal ha en varighet på minimum 6,5 år (inkludert 1,5 år LIS1)

Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialiteten ØNH.

Mål

Målet med spesialiseringen i ØNH er å utdanne spesialister med god teoretisk og kirurgisk kunnskap, som etter endt spesialisering skal kunne utføre kjernevirksomheten i faget selvstendig enten som ansatt på sykehus eller privatpraktiserende spesialist.

Personlig egnethet

Egnethet for spesialiteten vil vurderes fortløpende. Egenskaper som vektlegges er kommunikasjonsevner, samarbeidsevner, profesjonalitet, evne til å gjøre egne vurderinger, vurdere egen kompetanse og begrensninger, akademiske evner og interesser og kirurgisk håndlag.

Generelt om utdanningen

Tilegnelse av teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i ØNH-faget er basert på aktiv deltakelse i daglig arbeid i avdeling og poliklinikk, inkludert avdelingens møter, innskrivning av elektive pasienter, visitt, operasjon og vakt.

Spesialistkandidaten har et særlig ansvar for å ikke påta seg oppgaver alene som han/hun ikke behersker.

De fleste LIS som begynner på ØNH-avdelingen på Haukeland har ØNH-erfaring fra annet sykehus, og dette anbefales, men det er også mulig å begynne ØNH-spesialiseringen på Haukeland.

Rotasjonsordninger

LIS roterer mellom de tre seksjonene hode/hals, nese-bihule og øre i perioder på 11 uker. LIS-rotasjon skjer 4 ganger i året, men alle LIS skifter ikke seksjon ved hver rotasjon.

Kirurgisk utdanning

LIS fyller ut skjema for egenevaluering av kirurgiske ferdigheter, dette brukes i samarbeid med veileder for å vurdere kirurgisk progresjon og hvilke områder LIS bør fokusere på.

LIS som har ØNH-erfaring fra andre sykehus kan etter kort tid utføre inngrep selvstendig som han eller hun har utført selvstendig tidligere. Man må forvente at det gjøres en vurdering av kompetanse før man utfører inngrep selvstendig.

LIS deltar som assistent ved operasjoner, og med tiden som hovedoperatør under veiledning.

Krav til inngrep utført som hovedoperatør og assistent finnes på helsedirektoratets nettside for spesialistutdanning innen øre-nese-halssykdommer. Prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall. 

Anbefalte læringsaktiviteter - Helsedirektoratet​​

Nyansatte presenteres for kollegaer og samarbeidende personell og får omvisning på avdeling, poliklinikk, akuttmottak, operasjonsavdeling osv.

Alle LIS får tildelt en overlege som veileder så snart som mulig etter tiltredelse.

 • ​Introduksjon til avdeling og poliklinikk første uke
 • LIS med tidligere ØNH-erfaring deltar i vakt etter 2 uker
 • LIS uten tidligere ØNH-erfaring deltar i vakt etter 4 uker

Ved oppstart får alle LIS tildelt en overlege ved avdelingen som veileder. Utdanningsansvarlig overlege utnevner veileder og informerer LIS og veileder om dette.

Overleger med veilederansvar skal gjennomføre veiledningskurs i regi av Helse Bergen. LIS og veileder skal ha veiledningsmøte en gang i måneden. Dette dokumenteres i kompetanseportalen.

Det er satt av tid til faglig fordypning i tjenesteplanen (4 timer per uke). LIS kan selv avgjøre hva tiden brukes til. Ved fravær skjermes LIS som har fordypning fra arbeidsoppgaver i den grad det er mulig.

LIS som av ulike grunner ikke egner seg i faget bør informeres om dette før vedkommende har gjennomført 2 år av spesialistutdanningen.

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål gjøres i Kompetanseportalen. LIS diskuterer de enkelte læringsmål med supervisør og veileder før det sendes til endelig godkjenning. Veiledere fra de ulike seksjonene møtes for felles evaluering av LIS.

Gjennom regelmessig veiledning sikrer man fortløpende tilbakemeldinger på faglig progresjon og oppnådde læringsmål.

Avdelingen deltar i «Vestlandsundervisning», felles internundervisning for ØNH-avdelingene i Helse Vest hver andre tirsdag kl 08.20-09.00. Foregår via Teams. Undervisningen legges opp etter læringsmål for LIS og organiseres av en LIS ved Haukeland.

«Faglige 5» hver onsdag, kort undervisning om et tema eller presentasjon av kasus fra LIS som går av nattevakt.

Avdelingen deltar i nasjonal nettundervisning for alle landets ØNH-avdelinger kl 08.15-09.00 hver torsdag. Nettundervisningen organiseres av nettundervisningens redaksjonskomite og foregår via Teams. Det forventes at alle LIS skal holde foredrag på nettundervisningen minst en gang i løpet av spesialistutdanningen.

Hver andre fredag holdes undervisning for alle leger på Haukeland, kjent som «Fredagsmøte». Fredager uten «Fredagsmøte» arrangerer avdelingen selv internundervisning. Undervisningen organiseres av en LIS på avdelingen.

LIS har rett til å få fri med lønn ved relevante kurs 10 virkedager per år (dvs. 5 dager per halvår). Prioritering av kurs gjøres etter ansiennitetsprinsippet.

Obligatoriske kurs for spesialiteten ØNH

Endoskopi, nese-bihulekirurgi, tinningbenskirurgi, halsdisseksjon, rhino-/sino-/søvn, onkologi/munnhule/kjeve og spyttkjertel, allergologi og immunologi, traumatologi/plastikkirurgiske prinsipper, larynx/trachea/bronchi/svelg/oesophagus og foniatri, audiologi/otologi/otonevrologi.

Oppnåelse av felles kompetansemål vil i utgangspunktet komme som del av de kliniske læringsmålene og gjennomføres/evalueres ved full deltakelse i avdelingens drift samt ved individuell veiledning.

Helse Vest arrangerer egne kurs i etikk, lovverk, organisasjon og ledelse samt forløp og kvalitetsforbedring.

LIS vil delta i kvalitetssikring-, forbedring- og pasientsikkerhetsarbeid som gjennomføres på sykehuset og avdelingen.

Utdanningsutvalget består per mars 2023 av utdanningsansvarlig overlege Kristina Sture Larsen som også representerer øreseksjonen, Erlend Lundemo fra nese- bihuleseksjonen, Ole Gamlemshaug fra hode- halsseksjonen, Svein Erik Moe YLF-tillitsvalgt, Kathrin Skorpa Nilsen verneombud for legene, og Gro Dyrhovden, representant for LIS.

Det avholdes 1-2 møter i utdanningsutvalget i halvåret.

Utdanningsplanen skal revideres årlig. Utdanningsansvarlig overlege er fulltidsansatt ved avdelingen. 

Avdelingen har god akademisk kompetanse og kontinuerlig forskningsaktivitet.

Det er ønskelig at LIS engasjerer seg i et forskningsprosjekt ved avdelingen.

Ved ansettelse skal det utarbeides individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer).

Planen skal godkjennes av leder.

Haukeland universitetssykehus har et eget ferdighetssenter hvor man kan delta i organisert eller uorganisert simulering og ferdighetstrening.

ØNH-avdelingen har simulator for tinningbenskirurgi og nese-bihulekirurgi tilgjengelig på ferdighetssenteret. En noe enklere tinningbenssimulator er også tilgjengelig på biblioteket på ØNH-avdelingen.

ØNH-avdelingen har eget «Tinningbenslaboratorium» hvor avdelingens leger kan trene på tinningbenskirurgi på ekte tinningben levert fra patologisk avdeling.

Traumesenteret avholder regelmessige simuleringsøvelser.

Avdelingen har egen tillitsvalgt for Yngre legers forening og Overlegeforeningen, samt verneombud.

Avdelingstillitsvalgt, sammen med evt. varatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har rett og plikt til å representere Den norske legeforening og medlemmene overfor arbeidsgiver.

De tillitsvalgte er involvert i arbeidet med utdanningsplaner og i utdanningsutvalget på avdelingen.

LIS kan ved behov få råd og støtte fra tillitsvalgte.

For spørsmål om spesialistutdanningen, ta kontakt med utdanningsansvarlig overlege eller avdelingsoverlege.

 

Sist revidert mars 2023

Sist oppdatert 08.04.2024