Leger i spesialisering - LIS

Revmatologi

Utdanning i spesialiteten Revmatologi.

Avdelingen gir et godt behandlingstilbud til pasienter med alle typer revmatologiske sykdommer. Vi diagnostiserer og behandler pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer og osteoporose. I tillegg diagnostiserer vi, og i noen tilfeller behandler, pasienter med degenerative revmatiske sykdommer, bløtvevsrevmatisme og revmatiske manifestasjoner ved primært ikke-revmatiske sykdommer. 

Revmatologisk avdeling har spisskompetanse innen epidemiologi, osteoporose, psoriasisartritt og Sjögrens syndrom. 

Alle overlegene er spesialister i revmatologi, en er i tillegg spesialist i indremedisin. 

Revmatologisk avdeling er eneste avdeling med egen sengepost for revmatikere i Vestland, som har en befolkning på rundt 630.000 innbyggere. Avdelingen har regionansvar i Helse Vest. Vi har ansatt 15 overleger, 1 legespesialist og 6 LIS-leger.

Revmatologisk avdeling har felles sengepost med Hudavdelingen, hvor vi disponerer 6 senger, med reduksjon til 4 senger i helger og ferier. Vi har også en utredningsdagpost med 2-4 plasser, denne er knyttet til sengeposten. I tillegg har vi poliklinisk rehabiliteringsavdeling med 10 plasser. Revmatologisk poliklinikk omfatter også infusjonsenhet og tverrfaglig poliklinikk, og avdelingen har eget osteoporosesenter. Avdelingen har en fysikalsk avdeling med basseng, treningssal og individuell fysioterapi. Det er 5 fysioterapeuter, 2,5 ergoterapeuter tilknyttet avdelingen. I tillegg har vi tilknyttet farmasøyt i ca. 10 % stilling.

Legene har individuelle tjenesteplaner. De fleste LIS-leger har 42 t/uke, de fleste overleger 45 t/uke. LIS-legene har delt primærvakt med tilstedevakt 1 time på hverdager, og 2/3 timer i helgene, ellers hjemmevakt. Flere av overlegene deltar dels i primærvakt og også som bakvakt for LIS-legene.

Del 2

To års tjeneste ved en medisinsk avdeling. Vi har samarbeidsavtaler med Medisinsk avdeling, Lungeavdelingen, Hjerteavdelingen og Mottaksklinikken ved HUS samt Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

Fagavtale om spesialiseringsperiode for lege i spesialisering (LIS) mellom sykehus - Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen (PDF)

Det er ønskelig at LIS-leger som kommer fra andre revmatologiske avdelinger (HSR, SUS, Førde) for å ha sentraltjeneste, er ferdig med del 2 før tiltredelse. 

LIS-leger som starter sin spesialistutdanning ved vår avdeling vil utføre del 2 etter 1-3 års tjeneste her. Læringsmål LM 93-201 forventes oppnådd under tjeneste ved en medisinsk avdeling. Unntak er læringsmål som omhandler osteoporose, disse vil ved HUS kunne oppnås ved Revmatologisk avdeling.

Del 3

Tre års tjeneste ved en revmatologisk avdeling. Alle læringsmål (LM 1-92) innen revmatologi kan oppnås ved Revmatologisk avdeling i Helse Bergen, med unntak av 10 læringsmål innen barnerevmatologi. Vi har samarbeidsavtale med BUK (Barne og ungdomsklinikken), Helse Bergen, for å oppnå disse.

Felles kompetansemål forventes oppnådd i løpet av del 2 og del 3. 

Alle LIS-leger får før tiltredelse tilsendt et program for de første dagene i avdelingen. Disse dagene vil de blant annet få innføring i DIPS Arena, Meona, GTI, obligatoriske e-læringskurs, introduksjon i leddundersøkelse og ultralyd. Vi har i tillegg egne sider i EK (elektronisk kvalitetshåndbok) med skriftlig informasjon for nye LIS leger. 

De første dagene følger LIS-legen en overlege på poliklinikk / sengepost for å få et nærmere innblikk i avdelingens drift. De har også møte med fysioterapeut, ergoterapeut  og sykepleiere for å få en innføring i avdelingens tverrfaglige tilbud.

Ved ansettelse får alle LIS-leger tildelt veileder og supervisor. Møte med veileder skjer månedlig, og man vil her drøfte utfordringer, kunnskaps- og ferdighetsnivå. Det tilstrebes at man i løpet av utdanningsperioden har minst to ulike supervisorer. Veileder organiserer jevnlige evalueringsmøter med utdanningsansvarlig overlege og supervisorer for å evaluere fremdrift og oppnåelse av læringsmål. I tillegg har alle LIS-leger årlig medarbeidersamtale med avdelingsoverlege.

LIS-legene arbeider under supervisjon av spesialist i revmatologi, men har selv hovedansvar for pasienten når det gjelder utredning og behandling. Supervisor får løpende inntrykk av arbeidet som utføres, og gir tilbakemelding direkte til LIS og til veileder om LIS har ekstra utfordringer. For øvrig er avdelingen godt bemannet når det gjelder spesialister, og LIS-leger har gode muligheter å diskutere pasientkasus med andre leger enn supervisor.

Alle leger i spesialisering har avsatt tid til fordypning 4 t/uke. Det er god tilgjengelighet når det gjelder data og litteratur. Det er ikke satt opp egne tema for fordypningstiden, men kandidatene oppfordres til å gjennomføre EULARs nettbaserte kurs.

LIS-legene har god anledning til å delta på kurs og kongresser. Alle får permisjon til å delta på anbefalte kurs. I tillegg kan de dra til nasjonale og internasjonale møter og kongresser så langt det er mulig for avdelingens drift. Alle overleger har minimum 10 dager i året som kan brukes til kongresser og møtedeltakelse. I tillegg er det lagt til rette for at det alltid er en overlege ute i overlegepermisjon.

Supervisor får løpende inntrykk av arbeidet som utføres, og gir tilbakemelding direkte til LIS og til veileder om LIS har ekstra utfordringer. LIS-lege skal ha jevnlige møter med veileder. LIS-lege dokumenterer selv oppnådde læringsmål i kompetanseportalen, og dette vil så godkjennes av supervisor, veileder og utdanningsansvarlig overlege.

Avdelingen oppfyller kravet om 70 timers undervisning per år for LIS-legene.

Internundervisning hver onsdag kl. 14.45-16.00 er vanligvis forelesningsbasert, og én gang i måneden er det felles undervisning med de revmatologiske avdelingene i Haugesund, Førde og Stavanger. 

Vi har laget en undervisningsplan som ivaretar de teoretiske læringsmålene i revmatologi. Alle legene ved avdelingen holder faglige innlegg etter en rullerende plan. I tillegg inviteres eksterne foredragsholdere fra andre fagfelt (for eksempel fysikalsk medisin, nefrologi, pediatri, nevrologi, radiologi) til å holde faglige innlegg. Enkelte ganger erstattes den teoretiske undervisningen med praktisk undervisning, slik som opplæring i ultralyd og kapillaroskopi.

Mandager kl. 08.15-08.45 er satt av til artikkelgjennomgang, kasuistikker eller prosedyregjennomgang.

LIS-leger har i tillegg ca. én time per måned med gruppeundervisning sammen med minst én spesialist. Her vil man tilstrebe praktisk undervisning i blant annet ultralyd og kapillaroskopi, kasuistikkdiskusjoner, gjennomgang av relevante forskningsartikler og kvalitetsarbeid. Det legges også opp til gruppeveiledning ca- 1-2 ganger årlig.

Det avholdes i tillegg fellesundervisning for alle ansatte ved avdelingen hver fjerde fredag (30 minutter). Da tas det opp ulike tverrfaglige tema. Hver annen fredag er det felles undervisning for alle legene på sykehuset (30 minutter). Undervisningen går på rundgang mellom alle avdelingene på sykehuset.

På avdelingen avholdes også tidvis seminarer i ultralyd, forskningstema og andre spesielle tema med eksterne foredragsholdere.

LIS-legene har god anledning til å delta på kurs og kongresser. Alle får permisjon til å delta på anbefalte kurs. I tillegg kan de dra til nasjonale og internasjonale møter og kongresser så langt det er mulig for avdelingens drift.

Mange av de felles kompetansemålene kan oppnås gjennom klinisk tjeneste under supervisjon samt gruppeveiledning. Helse Bergen arrangerer kurs i etikk, lovverk, forløp og kvalitetsforbedring. Det anbefalte kurset i organisasjon og ledelse vil ivareta en del av de felles kompetansemålene. Alle LIS-leger vil få i oppgave å utarbeide EK-dokument, delta i utarbeidelse av pasientforløp eller delta i prosjekt innen forbedring –eller pasientsikkerhetsarbeid ved Revmatologisk avdeling.

Utdanningsutvalget ved Revmatologisk avdeling består av overlege Solveig Hauge, én LIS-lege (for tiden Elisabeth Mæland) og utdanningsansvarlig overlege / avdelingsoverlege Merete Valen.

Forskningsaktiviteten ledes av professor I, Bjørg Tilde Fevang, og professor II, Johan G. Brun. Forskningsaktiviteten foregår i nært samarbeid med universitetsavdelingen Seksjon for revmatologi. Per 2021 har 11 leger doktorgrad. Vi har 4 bistillinger, hvorav 2 førsteamanuensis og 2 professorater.

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer, NorArtritt, er et nasjonalt kvalitetsregister lokalisert i, og ledet fra Bergen, ved professor Bjørg Tilde Fevang.

BEaBiRD, Bergen group of Epidemiology and Biomarkers in Rheumatic disease, er en forskningsgruppe ved Revmatologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus, nært tilknyttet Klinisk institutt 2 på Universitetet i Bergen (UiB). Forskningsgruppen arbeider i grenselandet mellom klinisk forskning og laboratorieforskning.

Avdelingen har en generell forskningsbiobank (Vestnorsk biobank for revmatologiske sykdommer).

Forskningsaktiviteten er konsentrert om følgende områder:

 • Epidemiologi og langtidsutfall
 • Epidemiologi og diagnostikk ved Sjögrens syndrom
 • Epidemiologi og langtidsutfall ved kronisk inflammatorisk leddsykdom
 • Epidemiologi ved osteoporose hos pasienter med frakturer
 • Biomarkører ved revmatologisk sykdom
 • Biomarkører ved tidlig og etablert inflammatorisk leddsykdom
 • Biomarkører ved osteoporose
 • Cellesignalering ved inflammatorisk leddsykdom

Ved å utnytte den brede forskningskompetansen og –aktiviteten ved avdelingen vil det legges til rette for at LIS-legene oppnår læringsmålene knyttet til forskning. 

Ved tilsetting tildeles hver LIS en utdanningsplan i Kompetanseportalen. I tillegg tildeles de en oversikt som viser hva LIS-legen skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet han/hun starter og ved hvilken revmatologiske avdeling LIS-legen er tilsatt ved.

I hovedsak vil ferdighetstrening foregå som ledd i den daglige drift, det vil si klinisk tjeneste under supervisjon. 

Vi har også ferdighetstrening i form av månedlig gruppeundervisning ved Revmatologisk avdeling. Man vil trene på blant annet ultralydundersøkelser, injeksjonsteknikk i ledd, kapillaroskopi og polarisasjonsmikroskopi av leddvæske. LIS-leger har i tillegg tilgang til Ferdighetssenteret ved HUS, hvor det også er mulig å trene på injeksjonsteknikk. 

Avdelingen har egen tillitsvalgt og varatillitsvalgt LIS-lege som ivaretar LIS-legenes interesser.

 • Avdelingsdirektør ved Revmatologisk avdeling
 • Utdanningsansvarlig overlege / avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling
 • Overlege som er medlem av utdanningsutvalget ved Revmatologisk avdeling
 • LIS-lege som er medlem av utdanningsutvalget ved Revmatologisk avdeling
Sist oppdatert 08.04.2024