LEGER I SPESIALISERING - LIS

Rusmedisin

Utdanning i spesialiteten Rus- og avhengighetsmedisin.

Avdeling for rusmedisin (AFR) i Helse Bergen har til sammen 127 døgnplasser og hadde i 2021, 482 utskrivelser og 25 413 oppholdsdøgn i tilknyttede døgnposter. Det ble i 2021 gjennomført 84 923 polikliniske konsultasjoner hvor 62 460 var i LAR, 19 347 i poliklinikk og 1472 i Ambulant. Totalt ble 3102 unike pasienter behandlet i AFR.

Organisasjonskart AFR

Per 1. august 2022 har AFR 10 (en i mindre stilling) ansatte spesialister i rus- og avhengighetsmedisin. Av disse er en i 30 prosent stilling. I tillegg har seks konstituerte overleger og seks LIS-leger ansatt i avdelingen. Det er ansatt 2 spesialister i allmennmedisin. 

For overleger og konstituerte overleger er det bakvakt i form av telefonvakt med utrykningsplikt. Det foreligger også en vaktordning for HAB (heroinassisert behandling). I disse vaktordningen deltar ikke LIS. I begynnelsen av LIS-løpet vil kandidaten gå vakter eller hospitere ved Akuttposten. Akuttposten har ansvar for akutt rusbehandling i Helse Bergen sitt nedslagsfelt.

Seksjon Skuteviken har 28 sengeplasser for planlagt avrusning og driver kjønnsdelt behandling med adskilte avdelinger for kvinner og menn. 15 sengeplasser for menn og 13 sengeplasser for kvinner. Skuteviken mottar pasienter til avrusning via henvisning eller ved akuttinnleggelser etter henvendelse fra Akuttposten («Rusakutten»), somatiske og psykiatriske sengeposter. Lege ved Skuteviken samhandler daglig med lege v/Akuttposten og bistår med akuttvurderinger mht. videre behandling / oppfølging og tar imot pasienter for ØH (øyeblikkelig hjelp) avrusning ved behov. Skuteviken tilbyr avrusning fra alle typer rusmidler, både legale og illegale, samt opptrapping / nedtrapping / konvertering av LAR medikament. Høsten 2022 planlegges åpning av en ny avrusningsenhet i Bjørgvin fengsel med 6 sengeplasser, og denne vil være organisert under Skuteviken. Skuteviken tar imot pasienter etter HOL §10-4.

Seksjon Ambulant gir ambulerende rusbehandling til personer som ikke er i stand til å benytte seg av, eller har klart å komme i kontakt med, ordinære polikliniske tilbud. Den tilbyr også rustilsyn ved andre avdelinger i Helse Bergen dersom det oppdages at en pasient på somatisk (inkl. akuttposten) eller psykiatrisk sengepost har et problematisk bruk av legale eller illegale rusmidler eller legemidler, og er interessert i få informasjon om Avdeling for rusmedisin og hva vi kan tilby av hjelp. Seksjon Ambulant drar og besøker den inneliggende pasienten innen 2 arbeidsdager (helst samme dag) og tar en kartleggende samtale som er uforpliktende. Det gjøres en vurdering om pasienten har rett til helsehjelp i TSB og henvises da videre i Avdeling for rusmedisin. Pasienten blir fulgt opp av Seksjon Ambulant frem til første kontakt i annen avdeling i AFR. URO (ung rus oppdagelse) ligger under Seksjon Ambulant og er et lavterskel tilbud til ungdommer under 25 år. Her kan pasienten få en uforpliktende faglig vurdering og kontakt til pasienten kommer i rett behandlingsnivå. LIS-kandidaten roterer til ambulant 2-3 måneder under rotasjon i Avrusning. 

Seksjon Dr. Martens og Askøy har tilsammen 26 sengeplasser for stabilisering. Dr. Martens og Askøy mottar pasienter fra avrusningsenhet i AFR, samt fra Akuttposten, somatiske / psykiatriske sengeposter og Gatehospitalet i de tilfeller det ikke foreligger avrusningsbehov. Etter individuell vurdering kommer også noen få utvalgte pasienter til kortvarige planlagte reinnleggelser i tilbakefallsforebyggende hensikt. Dr. Martens og Askøy tilbyr stabilisering knyttet til alle typer rusmidler, både legale og illegale. Avdelingene behandler og stabiliserer senabstinenser av alle rusmidler samt langsom nedtrapping av sterke smertestillende. Avdelingene behandler og stabiliserer senabstinenser, og i noen tilfeller reoppstarter sentralstimulerende medikasjon. Begge postene tar imot pasienter etter HOL §10-4. 

Langtidsbehandling for avhengighetslidelser i AFR er fordelt på tre ulike seksjoner. To av dem er vurdert til å være godkjent læringsarena, Mannspost på Seksjon Askøy med 25 senger og en Kvinnepost på Seksjon Tertnes med 14 sengeplasser. Begge postene tilbyr kartlegging, utredning og behandling av alle ruslidelser og vanlig psykiatrisk og somatisk komorbiditeter.

Alle døgnpostene kan ta imot pasienter på HOL § 10-4. Det er tilknyttet spesialister i rus- og avhengighetsmedisin til alle læringsarenaene som lis skal rotere til. Alle seksjoner har tverrfaglige møter og består av flere profesjoner som overlege, psykolog spesialister, psykologer under spesialisering, sosionomer, sykepleiere, miljøterapeut, vernepleiere. Flere seksjoner har også tilknyttet erfaringskonsulenter. Det er tett samarbeid med andre instanser både kommunalt (fastlege, NAV, barnevern) og innad i helseforetaket, spesielt Psykisk helsevern (PHV) og somatikk.

Familieambulatoriet er tilknyttet Seksjon Tertnes og tilbyr frivillig behandling for gravide og familier med barn i alderen 0-6 år, der én eller begge foreldre har vansker relatert til rusmidler eller avhengighetsskapende medikamenter. De har poliklinisk oppfølging av pasienter, samt ambulant oppfølging og er i tett samarbeid med andre instanser som bl.a. barnevern.

Tvangsposten tar imot pasienter på HOL §10-2 og §10-3 (tvungen avrusning) og ligger under Seksjon Dr. Martens. Har 4 sengeplasser. På Tvangsposten utføres tvungen avrusning og stabilisering. For mange pasienten vil dette være en mulighet for kartlegging, utredning og behandling av ruslidelser samt psykiske- og somatiske lidelser.

Seksjon LAR (legemiddel assistert rusbehandling) er inndelt i 7 team. Fem av de følger opp LAR pasienter i Bergen kommune og er organiserte i egne poliklinikker i de ulike bydelene. Ett team har ansvar for oppfølging av pasientene i omegnskommune. Den syvende teamet er Heroinassistert behandling som ble etablert vår 2022. Hvert team følger opp 150–200 pasienter. I LAR gis det både substitusjonbehandlingen og behandling av pasientens øvrige rus og avhengighetsproblematikk. Dette inkluderer nedtrapping av benzodiazepiner og opiater samt vurdering av behandlingsnivå. Det utføres også kartlegging og utredning av pasienter i LAR samt oppfølging av somatiske helseplager. Alle pasienten får en årlig helseundersøkelse. Det er også høyt fokus på å fange og starte behandling for hepatitt C og kronisk lungesykdom. LAR har også et vurderings og inntaksteam som møtes ukentlig. Arbeidsformen er teambasert og tverrfaglig. Samarbeid med Bergen Addiction Research group (BAR) om forskningsprosjektet er en integrert del av den daglige driften. 

I AFR er det to generelle poliklinikker som er sektorinndelt, Seksjon Generell poliklinikk, Kanalveien og Murhjørnet. Arbeidet i poliklinikken har fokus på relasjonsbygging, kartlegging, utredning og behandling. Det gjøres også vurderinger for rett behandlingsnivå for pasienter. Poliklinikkene har også høy kompetanse på medikamentell behandling av samtidig ruslidelse og psykiske lidelser. Det utføres også nedtrapping av vanedannende medikamenter poliklinisk. AFR har også tilbud om MBT behandling for pasienter med personlighetsforstyrrelse og ruslidelse. Poliklinikkene tilbyr gruppebehandling for bl.a. traumer og ruslidelse, spillavhengighet, kognitiv terapi for ruslidelser, MBT og ruslidelse, ADHD og ruslidelse. Flere av gruppene er også kjønnsdelt. Det er også etablert faglige kompetansegrupper på tvers av poliklinikkene: traumer/PTSD, vanedannende medikamenter, spillavhengighet, barn og unge og pårørende.

Under Seksjon Generell poliklinikk Murhjørnet ligger også vurderingsenheten som har ansvaret for tverrfaglig vurdering av henvisninger til rusmedisinsk behandling i Helse Bergen sitt ansvarsområde. Det gjøres en tverrfaglig vurdering LIS-kandidaten hospiterer til vurderingsenheten under rotasjon til poliklinikk. 

Seksjon Forskning har som mål styrke kunnskapsutviklingen på rusfeltet internasjonalt, noe som gjøres gjennom seksjonens to forskningsgrupper: Bergen Addiction Research (BAR) og Psykososiale intervensjoner ved avhengighet (PIA). Det er to professorer, flere postdoktorer og andre forskere, en rekke stipendiater og støttepersonell tilknyttet forskningsgruppene. Forskningen fremmer bedre helse, redusere sykdom og lidelse, og bedre livsutsiktene hos mennesker med rusavhengighet. BAR har et særlig fokus på opioidavhengighet og injiserende ruslidelser og leder flere store randomiserte intervensjonsstudier med fokus på substitusjonsbehandling, bedring av hjerte- og lungehelse hos rusavhengige, behandling av infeksjoner, og mer. 

Det er tilknyttet overleger til alle seksjoner nevnt over. AFR består også av Klokkarvik og Floen som tilbyr langtidsbehandling i døgn. AFR ser for seg at ved økt antall spesialister at Klokkarvik på sikt vil kunne bli en egnet læringsarena. Søknaden vil da oppdateres. Floen er et medikamentfritt tilbud og anses ikke som en aktuell læringsarena for leger i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.

Frem til nylig, har LIS leger bidratt med hyppig vakttjeneste for Akuttposten som er en somatisk sengepost med 10 senger og de fleste pasienten skrives ut i løpet av 1 døgn. Liggetid er inntil 48 timer. Posten er en del av Mottaksklinikken. Akuttposten tar imot pasienter som er i behov av medisinsk behandling/observasjon pga. rusmiddelinntak, intoksikasjoner grunnet andre legemidler der pasienten ikke må være på organspesifikke avdelinger. Videre kan det dreie seg om overdoseringer som medfører bevissthetstap (ingen nedre grense for Glascow Coma Scale, (GCS)), abstinenssymptomer (abstinensbehandling), symptomer på psykoseutvikling og alder. Mange av pasientene har alvorlig somatisk sykdom på grunn av rusbruk eller ikke tåler rusmiddelinntak som vanlig på grunn av somatisk sykdom. Dette dreier seg både om illegale rusmidler samt alkohol og legemidler. Pasientene blir innlagt direkte med ambulanse, henvist fra legevakt/fastlege eller interne overflytninger.

Nå er vakttjenesten redusert slik at LIS-kandidaten får økt tilstedeværelse på seksjonen de roterer til. På grunn av læringsutbytte både for LIS-kandidaten og for Akuttposten med rusmedisinske perspektiver inn mot behandling av pasienter, vil fortsatt være muligheter for den LIS-kandidaten til å ta vakter etter at de har fullført hospiteringsperioden. Hospitering på Akuttposten vil være i første del av utdanningsløpet når LIS-kandidaten er tilknyttet Seksjon Avrusning. Akuttposten arbeider også etter Helse Bergen sitt overdoseforløp. Det er tett samarbeid mellom Akuttposten og AFR. Akuttposten kan sende pasienter direkte videre til avrusning.

AFR legger opp til at utdanningsløpet skal gjennomføres som beskrevet i tabellen i dokumentet under: 

Oversikt utdanningsløp rusmedisin (PDF)

Læringsmål som vurderes i ved flere læringsarenaer under utdanningsløpet: RUS 001, 002, 003, 004, 009, 010, 011, 012, 013, 016, 018, 056, 057, 059, 073, 075.

FKM-LM 59, 60, 46, 20, 43, 34, 42, 73, 70, 71, 72 og 74.

Under utdanningsløpet vil LIS-kandidaten få en gradvis progresjon og læring, med fokus på basale kunnskaper de første årene og etter hvert mer spesialisert kunnskap. Læringsmål og rotasjon er bl.a. sett i sammenheng med innhold i Grunnkursrekken og andre obligatoriske kurs.

Det vil tilstrebes at LIS legen starter i avrusning. Denne perioden er på 12 måneder og vil inneholde bl.a. akuttposten og Ambulant. Etter avrusning vil det være naturlig med Stabilisering som er satt 6 måneder. Her vil læringsmål som ikke er oppfylt i avrusning kunne fullføres samtidig som det er fokus på nye. Etter stabilisering skal kandidaten 12 måneder i LAR. Under perioden i LAR vil kandidaten også få mulighet til å ta psykoterapiveieledning samt begynner med terapikurs. Etter LAR, roterer LIS-kandidaten videre 12 måneder til Psykisk helsevern (PHV) hvor det fokuseres på læringsmål som skal oppnås der. LIS-kandidaten følger sin kursrekke også i denne perioden. Etter fullført rotasjon i PHV, roterer kandidaten 12 måneder til døgnbehandling for det forventes at kandidaten vil få utvidet kunnskap om avansert behandling samt fullføre de læringsmålene som det er naturlig at vil kunne ha økt fokus på under døgnbehandling. De siste 6 månedene vil kandidaten rotere til generell poliklinikk. Her er det mulighet for mye utredning og flere av læringsmålene som går på tvers av LAR poliklinikk og generell poliklinikk. Under perioden i allmenn poliklinikk, skal kandidaten hospitere til vurderingsenheten for ferdigstille RUS 022.

Ved tilsetting av ny LIS, vil lege få utdelt individuell utdanningsplan og vedlegg med rotasjon og læringsmål tilknyttet den enkelte læringsarenaen. Rotasjonen er lagt opp til at læringsarena, kurs og læringsmål skal samsvare. Ved tilsetting tilstrebes det at LIS-kandidaten begynner i avrusning. Det er fast rotasjon to ganger i året, 1. mars og 1. september. LIS legen vil få opplæring og på den lokale utdanningsarenaen og i tillegg opplæringsvakter ved Akuttposten.

I arbeidsplanen til LIS-kandidaten er det lagt inn 4 timer ukentlig fordypning. Fortrinnsvis er dette onsdager. Ved alle læringsarenaene er det tverrfaglige møter. I tillegg til dette er det legemøter og fagdager for leger i AFR. Enkelte seksjoner har også lege-psykolog-møter der LIS-kandidater deltar. 

Senest innen 4 uker etter tilsetting oppnevnes det en individuell veileder som er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. LIS-kandidaten vil få minimum en avsatt time pr måned med individuell veiledning. I begynnelsen av utdanningsløpet tilstrebes hyppigere regelmessig oppsatt veiledning av spesialist. LIS-kandidaten og konstituerte overleger som er i slutten av sin spesialisering vil kunne være supervisører som kan bistå i å gi råd til LIS kandidaten i konkrete arbeidssituasjoner. Dette gjelder også andre profesjoner som psykologer etter avtale med kandidatens veileder. Supervisører vil kunne delta på Halvårsevalueringer i tillegg til veileder. I sommerferien blir det gjennomført gruppeveiledning dersom det er behov for dette. I ulike seksjoner (LAR) er det regelmessiggruppeveiledning. 

Alle kliniske veiledere er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og har godkjent regionalt kurs i veiledning av lis-leger. Veiledning forstås som refleksjon, råd, oppfølging av faglig progresjon under spesialiseringen og bidrag i vurderingen av leger i spesialisering. Utdannings ansvarlig overlege sender ut løpende kurs for deltagelse for veiledere og LIS-kandidater som er kommet langt ut i forløpet. Kursene inneholder veiledning og kompetanseportalen.

Evalueringskollegiet møtes en gang hvert halvår. I tillegg til andre møtepunkter skal evalueringskollegium kvalitetssikre den enkelte LIS-kandidaten sitt utdanningsløp. Her utføres det en bred evaluering av kandidaten. LIS-kandidaten får tilbakemelding fra veileder etter evalueringskollegium. Det vil minimum være fokus på RUS LM 001 og 002.​

Dokumentasjon av oppnådde læringsaktiviteter skjer ved at LIS-kandidaten etter avtal med supervisør og/eller veileder sender til godkjenning av dette i Kompetanseportalen. Når alle læringsaktivitetene er fullført under det aktuelle læringsmålet, vil dette bli tatt opp i halvårsevaluering for godkjenning av seksjonsleder LIS sammen med utdanningsansvarlig overlege. Dette for å sikre tilstrekkelig faglig kompetanse, at læringsmålene blir signer på likt faglig grunnlag samt at avdelingen utdanner kandidater som er egnet for spesialiteten.

Halvårsevaluering gjennomføres med LIS-kandidaten, klinisk veileder, eventuelt supervisør, leder for aktuell læringsarena, leder for seksjon LIS, psykoterapiveileder for de som har dette på daværende tidspunkt og Utdanningsansvarlig overlege i AFR er tilstede. LIS-kandidater som er tilknyttet en annen avdeling vil ha med seg utdanningsansvarlig overleger fra denne avdelingen. Tidspunkt for halvårsevaluering er midtveis (mai og november) i rotasjonsperioden. Dette for å kunne sikre at planlagte læringsmål vil bli oppnådd som forventet og ved behov ha mulighet for å gjøre tiltak samt lage en konkret plan for neste halvår.

Undervisingen utføres stort sett av overlegar i AFR, leger ved andre avdelinger på Haukeland universitetssjukehus (HUS) og andre fagpersonar med særlig kompetanse innen enkeltfag eller tema. Vi samarbeider med Divisjon psykisk helsevern i ett semester med undervisningstema av felles interesse. Hver LIS-lege skal vere heilt eller delvis ansvarleg for minst eitt framlegg per år. Undervisningen består av 2 sammenhengende undervisingstimer hver uke i tillegg til 2-3 hele fagdagar per år. Tilsammen utgjøre dette ca. 100 timar per år. LIS-kandidaten som har fri før eller etter vakt på dag med undervising, vil likevel i løpet av året nå minst 70 undervisingstimer. Undervisingstema følger en 3-årig roterende plan der hvert semester har et overordna tema, rusmidlar og supplerende undertema, knyttet til læringsmålene i spesialiseringen. Bevissthet rundt kunnskapshenting, forskingsforståing og formidling ligg til grunn for alle semestere.

 1. Rus i samfunnet
  • Sosialmedisinske problemstillinger knyttet til rusmiddelbruk, fårebygging, aktuelt lovverk, ulike befolkningsgrupper, samarbeid med kommunale aktører
  • Opioid: bruksmønstre, fysiske og psykiske effekter, abstinens og intoksikasjon, farmakologi, diagnostikk, LAR og smertebehandling
  • Annen avhengighet: spillavhengighet, gaming
 2. Rus og psykiatri
  • Psykisk komorbiditet (depresjon, angst, psykose, personlighetsforstyrrelse, traumereaksjoner): diagnostikk og behandling (psykofarmaka). ROP og samarbeid med psykisk helsevern.
  • Vanedannende legemiddler (benzodiazepiner, GHB/gamma amino hydroksybutyrat, Lyrica/pregabalin): bruk, virkning og bivirkning, abstinenser og intoksikasjon, farmakologi. Diagnostikk og behandling.
  • Pasientmøtet: kommunikasjon, relasjonsbygging, samtalebasert terapi (motiverende samtale)
 3. Rus og psykologi
  • Levevaner (søvn, aktivitet, kosthold/ernæring): kartlegging og behandling.
  • Nikotin, energidrikker, koffein: bruk, verknad og biverknad, abstinensar og intoksikasjon, farmakologi og behandling.
  • Psykoterapi: psykodynamisk, mentaliseringsbasert trapi (MBT), traumebehandling, kognitiv behandling (CBT), dialektisk atferdsterapi (DBT), gruppeterapi, 12-trinnsbehandling
  • Pasientopplæring: ressurskartlegging, empowerment, teachback, veiledning
 4. Rus og etikk
  • Tvangsbehandling: HOL kap 10
  • Cannabinoid, hallusinogen, syntetiske rusmiddel: bruk, virkning og bivirkning, abstinenser og intoksikasjon, farmakologi. Diagnostikk og behandling.
  • Ruspolitiske diskusjoner: f.eks rusreform, Portugal-modellen, legalisering
 5. Rusavhengighet
  • Avhengighet en nevrobiologisk og psykososial forståelse.
  • Sentralstimulerende, anabole steroid: bruk, verkning og bivirkning, abstinenser og intoksikasjon, farmakologi. Diagnostikk og behandling.
  • ADHD v/samtidig rusmiddelbruk: utredning, diagnostikk, medikamentell og ikke-medikamentell behandling.
  • Legerollen: ansvar og samarbeid i tverrfaglig struktur, ferdigheter og selvivaretaking
 6. Rus i kroppen
  • Somatisk komorbiditet: hjerte/kar, lunge, infeksjon, ernæring, nevrologi, kognitiv svikt – diagnostikk og behandling. Samarbeid med somatiske avdelingar, konsultasjonsteneste.
  • Alkohol: bruk, verkning og biverkning, abstinenser og intoksikasjon, farmakologi. Diagnostikk og behandling.
  • Rusmiddelanalyser

I tillegg til dette vil det være regelmessig internundervisning (1 gang per år) om forsking og grupper- Her vil LIS-kandidaten deltar interaktivt med kunnskap fra internundervisning. 

Presentasjonene fra hver undervising skal være tilgjengelig på Helse Bergen sitt intranett. 

Det skal legges til rette for at LIS-legene skal kunne delta på anbefalte kurs som inngår i kravene for å bli spesialist. Det blir dekket permisjon med lønn og utgifter til kurs i samsvar med tariffavtale. Disse kursene vil omfatte ca. 35 dager over en 5-års periode. Valgfrie kurs kommer utenom dette.

Avdelingen legger opp en anbefalt litteraturliste med lærebøker, viktige artikler og videoforelesninger.

Oversikt
​Tema
​Læringsmål (FKM)
​Læringsarenaer
​Etikk
04
​Regionalt basiskurs
​Forskningsforståelse
13 
​Gruppeveiledning
​Kommunikasjon
19, 21, 22
​Gruppeveiledning
Kommunikasjon
​20
​Veilderkurs
​Kommunikasjon

​23

​Internundervisning

​Kunnskapshåndtering​32-34​Prosjektoppgave, kontrasignering og gjennomgang epikriser / notat
​Kvalitet og pasientsikkerhet

​41, 42, 43


​e-læring, Regionalt basiskurs

​Lovverk

​46, 47

​Regionalt basiskurs

​Pasient- og brukermedvirkning

​51


​e-læringskurs, delta i relevante fora

​Pasient- og brukermedvirkning


​55​Gjennomføre egen pasientopplæring, supervisere andres pasientopplæring
​Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

​70-74​Regionalt basiskurs​​Administrasjon og ledelseskurs
​04, 42, 43, 55, 59, 60, 70-74

Grupper vil blir gjennomført i AFR. Den enkelte gruppen vil ha varighet på 2 undervisningstimer. Selve gruppen vil bli holdt av spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Den faglige kunnskapen som skal danne grunnlagt i gruppen, vil LIS få under internundervisning eller som tilsendt materiale i forkant av gruppen.

Alle LIS med fast stilling vil i løpet av utdanningen gjennomføre et forbedringsprosjekt. Se vedlegg «læringsmål rus-oversikt seksjoner» for når det er forventet at LIS også tar kurs for å oppnå FKM-LM.

Utdanningsansvarlig overlege er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og er nåværende i en 40 % funksjonstilling. Det er tett samarbeid med avdelingsdirektør, leder for seksjon LIS og leger generelt i avdelingen. Utdanningsansvarlig overlege har bl.a. ansvar for å kalle inn og lede AFR sitt utdanningsutvalg som er et rådgivende organ for avdelingen.

Tilgjengelege ressursar

Avdeling for rusmedisin: Universitetsbiblioteket, Forskings- og utviklingsavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus, Kompetansesenter i rus (KORUS), avdeling for kvalitet og utvikling og avdelingens interne PhD.

Avdeling for rusmedisin sine seniorforskere og PhD-stipendiater brukes til å gjennomføre gruppeveiledning for å gjennomgå læringsmål knytt til forsking. Grunnlaget for gruppeveiledning vil være forskingsprosjekt i Avdeling for rusmedisin, slik at en sikrer klinikknær opplæring. Avdelingens årlige forskingsdag vil være en del av denne opplæringa. På denne dagen legg avdelinga sine seniorforskere og stipendiater frem sine aktuelle forskingsprosjekt. Viser til punktet om FKM for utfyllende informasjon om gjennomføring av gruppeveiledning.

Ved tilsetting vil det bli utarbeidet en individuell utdanningsplan for LIS som inneholder roteringsplanen for hele utdanningsløpet for LIS-kandidaten. Vedlegg til planen vil LIS-kandidaten også motta et dokument om anbefalte læringsaktiviteter og læringsmål tilknyttet den aktuelle læringsarenaen.

Den individuelle utdanningsplanen blir utarbeidd av LIS i samarbeid med veileder og ev. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder og revideres hver 6. måned i etterkant av halvårsevaluering.

Ferdighetstrening er viktig for implementering av teoretisk kunnskap og vedlikehold av ferdigheter. Dette kan gjøres på ulike nivå:

 • ​Haukeland universitetssjukehus har et eige ferdighetssenter med mulighet for simulering. AFR kan nytte dette senteret til å lage egne simuleringskurs.
 • AFR har videoutstyr for opptak av samtaler for veiledning.
 • Ferdighetstrening uten teknisk utstyr: «Mester-svenn» veiledning, rollespill i gruppe eller individuelt inngår i den daglige kliniske virksomheten.
 • Det blir og arrangert egne kurs med ferdighetstrening (for eksempel MPS, motiverende intervju (MI))
Eksempel på tema som blir vurdert egnet for ferdighetstrening:
 • ​Kontaktetablering og alliansebygging
 • Grensesetting og etiske dilemma
 • Selvmordsrisikovurdering
 • Voldsrisikovurdering
 • Somatisk undersøkelse
 • Motiverende intervju
 • Intox og abstinensvurdering, herunder GCS, Clinical Institute Withdrawal Assessment Alcohol (CIWA-Ar), Clinical Opioid Withdrawal Symptom Scale (COWS)
 • Hjerte-lungeredning DHLR i AFR og AHLR ved vakter på Akuttposten
 • Kartlegging, utredningsverktøy og diagnostiske intervju, Strukturert Klinisk Intervju for personlighetsforstyrrelser (SCID 5), Alkohol Use Disorders Identification Test (AUDUT) og Drug Use Disorder Identification Test (DUDIT), strukturert diagnostisk intervju for ADHD (DIVA), utvidet semistrukturert diagnostisk intervju for å kartlegge de vanligste psykiske lidelsene (MINI+), traume- og PTSD-screening (TRAPS) og symptomsjekkliste for ADHD (ASRS)

Avdeling for rusmedisin har eigne avdelingstillitsvalgte for YLF. Det blir gjennomført møte mellom tillitsvalgte og ledelsen en gang i året. En gang i kvartalet er arbeids- og utdanningsvilkår for LIS er tema. 

Avdelingsdirektør og leder for LIS har regelmessig (en gang pr måned) seksjonsoverlegemøter.

For spørsmål om spesialistutdanningen, ta kontakt med utdanningsansvarlig overlege i AFR, Pia Kloster, eller seksjonsleder LIS, Therese Marlene Svendsen, på telefon 55 97 01 00.


Sist oppdatert 08.04.2024