Leger i spesialisering - LIS

Samfunnsmedisin

Utdanning i spesialiteten Samfunnsmedisin.

Helse Bergen HF er et universitetssykehus med spesialistavdelinger innen de fleste kliniske fagområder. Stillinger med samfunnsmedisinsk innhold er knyttet bl.a. til Forsknings- og utviklingsavdelingen (FOU), Yrkesmedisinsk avdeling/Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin, Avdeling for internasjonalt samarbeid,  Foretakssekretariatet og Personal- og organisasjonsavdelingen. Disse enhetene omtales som læringsarenaer.

Ansvaret for overordnet struktur og organisering av spesialistutdanning for leger ved Helse Bergen HF ligger i Forsknings- og utviklingsavdelingen. Avdelingen har et overordnet utdanningsutvalg med representasjon av ledere, spesialister og leger i spesialisering som følger opp problemstillinger på tvers av spesialitetene, samt felles kompetansemodul. Overordnet utdanningsutvalg har delegert myndighet fra direktøren til å følge opp og fatte beslutninger angående LIS-utdanningen i Helse Bergen HF. 

Alle spesialiteter har i tillegg et lokalt utdanningsutvalg. Det lokale utdanningsutvalget i samfunnsmedisin utarbeider læringsaktiviteter og reviderer utdanningsplanen og trekker inn ressurser etter behov. Det vil kunne være snakk om jurister, økonomer, farmasøyter, spesialsykepleiere, databehandlere, personvernombud, tillitsvalgte, smittevernpersonell, forbedringskompetanse, kommunikasjonskompetanse, samhandlingskompetanse, samvalgskompetanse, samfunnsmedisinere, epidemiologer, bedriftshelsetjenesten osv.

På de ulike læringsarenaene finnes det ulike supervisører, alt etter hvilket tema det jobbes med. I tillegg skal legene ha regelmessig individuell veiledning av spesialist i samfunnsmedisin i helseforetaket. Nærmeste leder følger opp godkjenning av læringsmål. Leder vil alltid innhente supplerende opplysninger fra supervisører og veileder. 

Det stilles krav om 4 års samfunnsmedisinsk tjeneste, samt 1 års klinisk tjeneste, til sammen minimum 5 år. 

Når det gjelder klinisk tjeneste, kan denne utføres som 1 års tjeneste i allmennmedisin, ved klinisk sykehusavdeling eller poliklinikk. Vi legger til rette for at LIS i samfunnsmedisin får klinisk tjeneste ved en av våre enheter i Helse Bergen etter LIS sitt interesseområde(r).  

Utdanningsløpet planlegges så snart som mulig gjennom foretakets individuelle utdanningsplan, som inkluderer gjennomføringsplan.

Helse Bergen HF sine kandidater i samfunnsmedisin vil gjennomføre felles kompetansemål (FKM) sammen med de andre spesialitetene ved foretaket ved bruk av de samme læringsaktivitetene som de andre spesialitetene bruker. Dette sikrer et tverrfaglig blikk og dialog på tvers av spesialitetene. Samfunnsmedisin er en spesialitet der dette kanskje særlig er nyttig, og viktig, det å ha med seg et overordnet blikk og en evne til å se organisasjon, samfunn og spesialiteter i sammenheng. 

Det er også viktig å merke seg at selv om utdanningsløpet ved Helse Bergen HF er beskrevet med flere ulike læringsarenaer i foretaket, foregår det meste av arbeidet til leger i spesialisering i samfunnsmedisin på tvers av enhetene og i et bredt samarbeid med klinikker, HR-avdeling, personalavdeling, direktørens stab, kommunikasjonsavdelingen m.fl. Helse Bergen HF sine kandidater i samfunnsmedisin vil delta i veiledningsgruppe i regi av Legeforeningen over tre år.  Veiledningsgruppene er basert på erfaringsutveksling og kandidatene gjennomfører 30 timers veiledning per år. 

Lege i spesialisering i samfunnsmedisin i Helse Bergen vil være ansatt i én læringsarena, og ha den samme veilederen gjennom hele forløpet.

Nærmere om de ulike læringsarenaene for Samfunnsmedisin i Helse Bergen:


Forskning- og utviklingsavdelingen

Avdelingen består av flere seksjoner: 

 • Seksjon for e-helse
 • Seksjon for forskning og innovasjon
 • Seksjon for helsetjenesteutvikling
 • Seksjon for kompetanseutvikling
 • Seksjon for pasientsikkerhet 

Seksjon for pasientsikkerhet er også vertskap for 2 sentre med henholdsvis nasjonal og regional funksjon som vil være læringsarena: 

 • Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 
 • Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Vest, med utstrakt grad av samhandling med kommunene

Ved denne læringsarenaen jobber man med læringsmål innenfor temaområdene:

 • saksbehandling (1 - 4) og forvaltning
 • råd og veiledning (5 - 9) (lokalt, regionalt og nasjonalt)
 • kvalitetsarbeid og tilsyn (10 - 14) (enkeltsaker/ eksterne systemtilsyn, revisjon og organisatorisk læring)
 • kartlegging og analyse (15 - 20)
 • ledelse og administrasjon (21 - 25)
 • plan- og prosjektarbeid (26 - 27)
 • internasjonal helse (28 - 31)
 • helseberedskap, smittevern og miljørettet helsevern (32 - 40)
 • akademisk kompetanse (41 - 43)

Supervisjon vil foregå ved:

 • Tilstedeværelse
 • Telefon (inkl skype, bildedeling, etc.)

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Ved denne læringsarenaen jobber man med læringsmål innenfor temaområdene:

 • saksbehandling (1 - 4)
 • råd og veiledning (5 - 9)
 • kvalitetsarbeid og tilsyn (10 - 14)
 • ledelse og administrasjon (21 - 25)
 • plan- og prosjektarbeid (26 - 27)
 • internasjonal helse (28 - 31) 
 • helseberedskap, smittevern og miljørettet helsevern (32 - 40)
 • akademisk kompetanse (41 - 43)

Supervisjon vil foregå ved:

 • Tilstedeværelse
 • Telefon (inkl skype, bildedeling, etc.)

Avdeling for internasjonalt samarbeid

Ved denne læringsarenaen jobber man med læringsmål innenfor temaområdene:

 • råd og veiledning (5 - 9)
 • ledelse og administrasjon (21 - 25)
 • plan- og prosjektarbeid (26 - 27)
 • internasjonal helse (28 - 31) 

Supervisjon vil foregå ved:

 • Tilstedeværelse
 • Telefon (inkl skype, bildedeling, etc.)

Foretakssekretariatet

Ved denne læringsarenaen jobber man med læringsmål innenfor temaområdene:

 • saksbehandling (1 - 4)
 • råd og veiledning (5 - 9)
 • kvalitetsarbeid og tilsyn (10 - 14)
 • ​ledelse og administrasjon (21 - 25)
 • plan- og prosjektarbeid (26 - 27)
 • internasjonal helse (28 - 31) 
 • helseberedskap, smittevern og miljørettet helsevern (32 - 40)
 • akademisk kompetanse (41 - 43)

Supervisjon vil foregå ved:

 • Tilstedeværelse
 • Telefon (inkl skype, bildedeling, etc.)

Kliniske arenaer i helseforetaket - klinikker med tilknyttede spesialiteter

Ved disse læringsarenaene jobber man med læringsmål innenfor temaområdet "læringsmål i klinisk spesialitet", 44 og 45.

Helse Bergen HF er godkjent utdanningsvirksomhet i de fleste kliniske spesialiteter. Det vil kunne legge til rette for at LIS i samfunnsmedisin skal få gjennomført tilfredsstillende klinisk tjeneste for å oppnå læringsmålene i klinisk spesialitet.

Supervisjon vil foregå ved: 

 • Tilstedeværelse
 • Telefon (inkl skype, bildedeling, etc.)

LIS3 introduseres ved oppstart i ny stilling med samtale med nærmeste leder om gjensidige forventninger der det kartlegges LIS3 utdanningsbehov. LIS 3 får en omvisning og presentasjon og innføring i organisasjonsstruktur, kvalitetssystem og prosedyreverk, samt arkivsystem og sakshandsaming knyttet til disse systemene. 

De vil bli tildelt kompetansekrav og e-læringskurs i kompetanseportalen og introdusert for avdelingens intranettside hvor det ligger mye og viktig informasjon om daglig drift. 

LIS3 får tildelt supervisor og veileder ved oppstart på avdelingen. De skal lage en individuell utdanningsplan med veileder og en plan for læringsmål de kommende 6 mndr med supervisor. 

Alle LIS3 tildelt veileder som følger kandidaten hele utdanningsforløpet. De skal ha én veiledersamtale i måneden og skal ha fokus på hva kandidaten trenger for å utvikle seg best mulig til å oppnå læringsmålene for spesialiteten. I tillegg vil nærmeste leder vil ha årlige medarbeidersamtale med kandidaten der progresjon i utdanning og ferdigheter vil være et tema.  

De enkelte læringsaktivitetene og læringsmålene blir fortløpende vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er LIS sin oppgave å registrere alle læringsaktiviteter vedkommende gjør. For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og innfrir kompetansekravene i spesialistutdanningen, vil det bli gjennomført regelmessig kompetansevurdering. Det gjøres enten i dialog med veileder, supervisører eller i et vurderingskollegium. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål blir vurdert og godkjent og at dette blir dokumentert i Kompetanseportalen.

Det legges opp til at supervisor og LIS3 skal ved begynnelsen av hvert halvår gå gjennom læringsmålene som skal oppnås de kommende 6 måneder. I tillegg vil læringsmål (progresjon i utdanning og ferdigheter) være et tema i medarbeidersamtaler med nærmeste leder.  

Nærmeste leder godkjenner læringsmålene etter anbefaling fra supervisor 

Det vil bli tilrettelagt for relevante kurs, arrangert av Norsk samfunnsmedisinsk forening NORSAM. 

 • Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (25 timer)
 • Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid (30 timer)
 • Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (30 timer)
 • Kvalitetsarbeid og tilsyn (30 timer)
 • Helserett og saksbehandling (45 timer)
 • Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere (45 timer)
 • Kommunikasjon og formidling – rådgiving og samhandling (45 timer)
 • Metodekunnskap og kunnskapshandtering (50 timer)
 • Internasjonalt arbeid (30 timer)

I tillegg tar Helse Bergen sikte på å etablere et faglig samfunnsmedisinsk nettverk med øvrige helseforetak med ansatte innen samfunnsmedisin, herunder Universitetssykehuset i Nord Norge og Helse Nord-Trøndelag. Målet er regelmessige møter for faglig utvikling på tvers av helseforetakene.

Felles kompetansemål er en egen gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialiteter. Tema for disse læringsmålene er samhandling med pasienter og kollegaer, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørendeopplæring, pasient- og brukermedvirkning, kvalitet og pasientsikkerhet, forskingsforståelse, kunnskapshandtering og systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse.

FKM vil oppnås gjennom klinisk tjeneste gjennom hele LIS-løpet, regionalt FKM-basiskurs, administrasjons- og ledelseskurs, veiledningskurs og prosjektoppgave i forbedringsarbeid, samt tilpasset undervisning og aktuelle gruppeveiledninger. Kommunikasjonskurs i 4 gode vaner er obligatorisk for LIS 1 og dekker flere læringsmål for LIS2-3 i FKM. Krav om prosjektoppgave søkes tilfredsstilt blant annet gjennom ett eller flere konkrete kvalitetsforbedringsprosjekter, pasientsikkerhetsprosjekter eller relevante doktorgradsarbeid. LIS vil bli invitert til å delta i utvalg/prosjektgrupper og undervisning i og utenfor avdelingen og deltagelse i avdelingens pågående forskningsprosjekter.

Avdelingen har et utdanningsutvalg bestående av en utdanningsansvarlig overlege, tillitsvalgt for LIS3, en LIS3 som er tidlig i utdanningsforløpet, en undervisningsansvarlig (ansvar for å organisere internundervisningen) og avdelingsoverlegen. 

Utdanningsutvalget vil bestå av LIS og spesialister i samfunnsmedisin i helseforetaket samlet i en samfunnsmedisinsk gruppe.

Utdanningsansvarlig overlege har sammen med avdelingsoverlegen ansvar for at utdanning av LIS3 skal bli så effektiv og god som mulig. Utdanningsansvarlig overlege skal bidra med at undervisningen på avdelingen har høy kvalitet, er relevante i forhold til læringsmålene og at veiledere / supervisor fungerer som tiltenkt. Han/hun skal også bidra med at veileder / supervisor er skolert i form av nødvendig kurs på dette området. 

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Det er tillitsvalgte på både sykehus- og foretaksnivå. Samarbeidet mellom de tillitsvalgte er godt, og de blir inkludert i alt som er relevant for LIS-gruppa.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:

Jon Magnus Haga, seksjonsleder
Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
Yrkesmedisinsk avdeling, Helse Bergen HF

Epost: jon.magnus.haga@helse-bergen.no ​

Sist oppdatert 08.04.2024