Samarbeid med universitet og høgskular

Helse Bergen har eit godt samarbeid med Universitet i Bergen (UiB) og høgskulane i regionen; Høgskulen på Vestlandet (HVL) og VID vitenskapelige høgskule.

Målsetting med samarbeidet er å vidareutvikle gode fag- og forskningsmiljø og bidra til god kvalitet og bredde innan utdanning.

Samarbeidet skal ivareta relevans i utdanningane og tilgang på kompetanse som sjukehuset treng i framtida. Det organisatoriske og faglige samarbeidet skal skape meirverdi og bidra til god nytte av ressursar for involverte partar og til det beste for pasientar og samfunnet.

Referat - Felles utdanningsråd mellom høgskulane og sjukehusa

Felles utdanningsråd har ansvar for å løfte fram og ta opp til diskusjon saker av overordna og prinsipiell karakter med felles interesse innan utdanningsfeltet for HUS, HDS og UIB. Det skal leggast vekt på gjensidig informasjonsutveksling om planar og forhold av betydning for utdanningssamarbeidet, føretrinnsvis før endeleg beslutning treffast i partanes respektive beslutningsorgan.

Meir om samansetnad, forankring , rapportar og referat på nettsidene til UiB​

Samarbeidsforum er eit samarbeidsorgan på direktør/ rektornivå mellom HUS og UiB. Partane møtes to gonger kvart semester.

I Samarbeidsforum skal partane bringe inn saker av felles interesse på eit tidleg tidspunkt og halde kvarandre gjensidig informert om strategiar, planar og tiltak som påverkar partanes plikter, moglegheiter og øvrig samarbeid.

For meir informasjon vedrørande det overordna samarbeidet mellom HUS og UiB visast det til samarbeidsavtalen mellom partane.

Nivå I: Overordna samarbeidsavtale mellom Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, Haukeland universitetsjukehus (HUS)​ (PDF)Samarbeidsforum ​​er eit samarbeidsorgan på direktør/ rektornivå mellom dei to høgskulane i Bergen (HVL og VID) og Haukeland universitetssjukehus (HUS). Det er to seperate samarbeidsmøte der HUS og HVL har møte om lag ein gong kvart halvår, og HUS og VID har møte ein gong i året.

Samarbeidsforum skal bidra til at utdanning og forskings- og utviklingsarbeid skjer i tilstrekkeleg omfang og med høg kvalitet, i samsvar med overordna strategiar og prioriteringar i dei ulike institusjonane.

For meir informasjon vedrørande det overordna samarbeidet mellom høgskulane og føretaket visast det til samarbeidsavtala mellom partane:

Nivå I: Overordna avtale om institusjonelt samarbeid om forsking, innovasjon og utdanning mellom HVL og HUS​ (PDF)

Nivå I: Overordna avtale om institusjonelt samarbeid om forsking, innovasjon og utdanning mellom VID og HUS​ (PDF)​​  

Referat: Samarbeidsforum mellom HVL og HUS


  Referat: Samarbeidsforum mellom VID og HUS


   Utdanningsrådet er eit rådgivande organ for Samarbeidsforum og består av mellomleiarar ved HVL, VID, HUS, HDS og Betanien som møtast 2-4 gonger årleg. Rådet skal ha fokus på utdanning og bidra til kontinuitet og utvikling av kvalitet i utdanningsoppdraget og praksisstudiar i sjukehuset.

   Det er Felles utdanningsråd som er ansvarleg for tildeling av Utviklingsmidlar​.

   For meir informasjon vedrørande samarbeidet om utdanning mellom høgskulane og føretaket visast det til:

   Nivå II: Avtale om institusjonelt samarbeid om utdanning mellom HVL og HUS​ (PDF)

   Nivå II: Avtale om institusjonelt samarbeid om utdanning mellom VID og HUS (PDF)

   Nivå III: Avtale om samarbeid ift praksisgjennomføring ved somatiske sengeposter/dagenheter og poliklinikker ved HUS og HDS for studenter fra HVL og VID (PDF)

   ​Referat - Felles utdanningsråd mellom høgskulane og sjukehusa


    Utviklingsmidlane skal nyttast til samarbeidsprosjekt mellom helseføretaka og høgskulane i Bergensregionen. Midlane skal fremme samarbeidet og bidra til økt kvalitet og klinisk relevans i utdanningane samt styrke sjukehusa som utdanningsarena.

    Midla kan søkjast av tilsette ved Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sjukehus, Høgskulen på Vestlandet (HVL campus Bergen) og VID vitenskapelig høgskole (campus Bergen).

    Samarbeidsmøtet har vedtatt at det for perioden 2022-2024 kan søkjast om utviklingsmidlar til kombinerte stillingar. Søknadsfrist er 1. april 2022.

    Målsetting, kriteria og søknadsskjema finner du her

    Studentprosessen viser oppgåve- og ansvars fordeling mellom høgskole og sykehus for sykepleiestudenter (bachelor) i somatiske praksisstudier ved HUS. Oppsettet er utarbeidet i samarbeid mellom HUS, VID vitenskapelige høgskole og Høgskolen på Vestlandet (HVL).

    Studentprosess for sjukepleiarstudentar (PDF)

    Sist oppdatert 11.07.2023