Behandling av amfetaminavhengighet

Formålet med prosjektet er å få kunnskap om substitusjonsbehandling med legeforeskrevet dekstroamfetamin hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), som har en omfattende og langvarig avhengighet til amfetaminer. I studien vil effekt og trygghet av behandlingen bli undersøkt.

Om studien

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 19.08.2024

Kven kan delta?

Din deltakelse kan hjelpe oss å kvalitetssikre og bidra til at LAR behandlingen vil bli bedre i framtiden. Bortsett fra at undersøkelsene kan ta et par tre timers tid og at noen kan oppleve prøvetakingene som ubehagelig, skal ikke din deltakelse medføre noen ulemper for deg.

Ved å delta i studien vil deltakarane kunna gi eit viktig bidrag til å forbetra dagens LAR behandling nasjonalt og internasjonalt.  

Du blir spurt om deltakelse i prosjektet fordi du er pasient i LAR og har en omfattende og langvarig avhengighet til amfetaminer. Ta kontakt med behandler i LAR dersom du er interessert å delta i studien.

Din fastlege vil bli informert at du deltar i studien.

Kva inneber studien?

Studien er ein dobbeltblinda, placebokontrollert multisenter klinisk legemiddelstudie. Det betyr at deltakarane i heile Noreg blir randomiserte til ulike studiearmar, der nokon vil få dekstroamfetamin, medan andre vil få placebo (PBO). At studien er dobbeltblinda betyr at verken deltakarane, behandlarar eller studiepersonell veit kven som får kva.

Deltakarane blir randomiserte til éin av fire moglege studiearmar:

  • DXA/DXA – deltakarane får dekstroamfetamin i 2 *x12 veker
  • DXA/PBO – deltakarane får dekstroamfetamin første 12 veker og placebo i dei neste 12 ukene
  • PBO/DXA – deltakarane får placebo første 12 veker og dekstroamfetamin i dei neste 12 vekene
  • PBO/PBO deltakarane får placebo i 2 x12 veker  

Under studien blir deltakarane intervjua 3 gonger av forskingssjukepleiar, ein gong i starten av studien (før oppstart med medisinering), ein gong 12 veker etter oppstart og siste intervju vil bli gjennomførte etter nye 12 veker.

Deltakarane må også ta urinprøver ein gong i månaden under påsyn av helsepersonell. Det vil også bli teke spyttprøver, hårprøve og blodprøver.

Alle deltakarane vil få god oppfølging av studiepersonell, i tillegg til den ordinære behandlinga si i LAR.

Formålet er å undersøkja om substitusjon med dekstroamfetamin kan vera ei trygg og sikker behandling.

Ver merksam

Det er viktig å samarbeide godt med helsepersonell for å få tettere oppfølging og kliniske observasjoner underveis under studieperioden for å unngå uheldige hendelser. Det vil bli brukt doser opptil 120 mg daglig med dekstroamfetamin i studien, noe som er noe høyere enn det som brukes for behandling for ADHD. Samtidig tilsvarer denne dosen omtrent det som brukes illegalt av pasienter med avhengighet til amfetaminer. Noen bruker imidlertid lavere eller høyere doser, og dosen til studiemedisin vil derfor bli vurdert individuelt. 

Hypotesen bak studien er at en kontrollert bruk av legeforeskreven dekstroamfetamin vil redusere mulige risiko relatert til ukontrollert bruk av illegale amfetaminer, som f.eks. risiko for hjerte og for å utvikle psykose. Det kan imidlertid være økt fare for uheldige effekter dersom man bruker illegale amfetaminer eller andre sentralstimulerende midler i tillegg. Det er derfor viktig å ha kontinuerlig dialog og tett oppfølging med deg under studieperioden.

Du kan bli kontaktet for oppfølging eller supplerende opplysninger senere.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til studien, ta kontakt med:

Kjell Arne Johansson
Tlf: 55970100
E-post: bar@helse-bergen.no 

Du kan ta kontakt med institusjonens personvernombud dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger i studien.

Personvernombud i Helse Bergen kan kontaktes på personvernombudet@helse-bergen.no  

Avdeling for rusmedisin ved Haukeland Universitetssykehus er hovedansvarlig senter.

Andre sentre som skal delta fra andre Helseforetak er:

Sykehuset i Vestfold
Kontaktperson: Jon Mordal
Tlf: 33 34 12 00
E-post: jonmor@siv.no

Sykehuset i Stavanger
Kontaktperson: Torgeir G Lid
Tlf: 51 91 70 80
E-post: torgeir.gilje.lid@sus.no

Sykehuset i Finnmark
Kontaktperson: Minna Hansen
Tlf: 476 03 575
E-post: Minna.Annikki.Kuoppamaeki.Hansen@finnmarkssykehuset.no

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

  • Finnmarkssykehuset
  • Helse Stavanger
  • Sykehuset i Vestfold