Behandling av benzodiazepinavhengighet (BMX-studien)

Formålet med prosjektet er å få kunnskap om stabiliserende behandling med benzodiazepiner (oksazepam eller diazepam) hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), som har en omfattende og langvarig avhengighet til beroligende medisiner. I studien vil effekt og trygghet av behandlingen bli undersøkt.

Om studien

Pasienter i LAR som i tillegg er avhengige av benzodiazepiner har ofte flere symptomer på psykisk lidelse, bruker flere stoffer og har en dårligere psykososial fungering, sammenlignet med pasienter uten benzodiazepinavhengighet. 

De reviderte nasjonale retningslinjene for LAR anbefaler hovedsakelig nedtrapping av benzodiazepiner sammen med psykososiale intervensjoner med formål om å avslutte bruken. Videre kommer retningslinjen med en forsiktig anbefaling om at stabiliserende behandling med foreskrevne benzodiazepiner kan vurderes i en undergruppe av pasienter med alvorlig benzodiazepinavhengighet som ikke lykkes med tradisjonelle behandlingsmetoder etter gjentatte forsøk. Anbefalingen er i hovedsak basert på bruker- og kliniske erfaringer. 


Det er imidlertid erkjent at forskningsbasert evidens er mangelfull og det er et åpenbart behov for økt kunnskap om mulige fordeler og ulemper ved stabiliserende behandling med benzodiazepiner for LAR-pasienter. 

Vitskapleg tittel

Benzodiazepin vedlikeholdsbehandling (BMX-BAR)

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 26.09.2022

Kven kan delta?

LAR-pasienter i Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen som har en omfattende og langvarig avhengighet til benzodiazepiner vil bli spurt om deltakelse i prosjektet

Det er behov for å inkludere minst 90 deltakere i studien for å kunne stole på resultatene ved studien. 

Er du interessert i å delta i studien, ta kontakt med behandleren din i LAR.

Kva inneber studien?

Dersom du etter å ha fått nødvendig informasjon om studien velger å delta i studien, må du først gi skriftlig samtykke til denne ved å signere samtykkeskjema. 

Deretter vil du få en time hos LAR-lege til første samtale og vurdering av om du oppfyller studiekriterier og kan bli inkludert i studien eller eventuelt ikke. 

Dersom du blir inkludert i studien vil du trekkes til én av to ulike behandlingsprogram; enten en stabiliserende dose med oksazepam eller diazepam, eller en langsom nedtrapping opptil 20 uker med en av de samme legemidlene. 

Studieperioden vil vare i opptil 26 uker. Du blir intervjuet 2 ganger av LAR-lege i løpet av denne perioden: en gang i starten av studien og en gang 23-24 uker etter at du er inkludert. Et tredje og siste intervju vil bli gjennomført ett år etter at du er inkludert i studien. For å få solide data til studien og klare å konkludere ut fra dette, er det viktig at du deltar i alle 3 intervjuene ila ett år. Dette er også viktig selv om du eventuelt og av ulike årsaker ikke klarer å gjennomføre legemiddelregimet som du får i hht studieprotokollen. 

I tillegg til de nevnte lege-intervjuer og evalueringer, får du fortløpende behandling og oppfølging av dine behandlere i LAR som vanlig. Det er behov for (helst) ukentlige urinprøvetakinger i hht. studieprotokollen. Dette får du gjennomført i samarbeid og kontakt med dine behandlere i LAR og ved samme poliklinikk som du hører til.

Fordeler og ulemper ved å delta i studien

Din deltakelse kan hjelpe oss å kvalitetssikre og bidra til at LAR behandlingen vil bli bedre i framtiden. Bortsett fra at undersøkelsene kan ta et par timers tid og at noen kan oppleve urinprøvetaking som ubehagelig, skal ikke din deltakelse medføre noen ulemper for deg. 

Det er ikke kjent at kontrollert behandling med anbefalte doser av oksazepam eller diazepam gir alvorlige bivirkninger. Det kan imidlertid være økt fare for overdose dersom man bruker andre dempende legemidler eller rusmidler i kombinasjon med benzodiazepiner, under substitusjon med LAR-legemidler. 

Det er derfor viktig å ha kontinuerlig dialog og tett oppfølging med deg under studieperioden. Du kan bli kontaktet for oppfølging eller supplerende opplysninger senere. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til studien, ta kontakt med prosjektleder Kjell Arne Johansson:

Telefon:  55 97 01 00

E-post: bar@helse-bergen.no

Du kan ta kontakt med institusjonens personvernombud dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger i studien. 

Personvernombud ved institusjonen kan kontaktes på epost: 

personvernombudet@helse-bergen.no