Blodproppløsende behandling ved akutt hjerneinfarkt

Studien (NOR-TEST 2) skal avklare hva som er den tryggeste og mest effektive blodproppløsende (trombolytiske) behandlingen ved akutt hjerneinfarkt.

Om studien

Ved hjerneslag er årsaken vanligvis en blodpropp i en av hjernens blodårer (hjerneinfarkt) og denne proppen må fjernes for å hindre skade på hjernevevet. Effektiv behandling er å gi medisin som løser opp blodproppen (trombolyse) intravenøst, dvs. i en blodåre i armen. For at behandlingen skal ha effekt må den gis raskest mulig etter at symptomene startet.

ALTEPLASE er det medikamentet vi gir i dag, men dette er ikke alltid effektivt. Vi klarer bare å løse opp 30-40 % av de store blodproppene og det er disse som gir de store hjerneslagene. Samtidig har alteplase en del uheldige virkninger på blodåreveggen og på hjernecellene og noen pasienter får blødninger. Mange pasienter kan derfor få betydelig hjerneskade til tross for god akuttbehandling.

TENECTEPLASE er at annet trombolytisk medikament, som er godt utprøvd i hjerte­medisinen. Vitenskapelige undersøkelser tyder på at tenecteplase løser opp blodpropper raskere og mer fullstendig, at det har mindre uheldige bivirkninger og at blødningsrisikoen er lavere enn for alteplase.

En tidligere norsk studie (NOR-TEST 1) med 1100 pasienter viste i 2017 at tenecteplase har liknende effekt og risiko som alteplase, men studien var for liten til å gi svar på hva som er det beste medikamentet. Vi gjennomfører derfor en ny studie (NOR-TEST 2) med 1036 pasienter, hvor vi fortsetter sammenlikningen av de to medikamentene.

All utredning (røntgenundersøkelser, ultralydundersøkelser, blodprøver osv.) og behandling følger vanlige retningslinjer for pasienter med akutt hjerneinfarkt. Det eneste som er annerledes er at valg av trombolytisk medikament foregår ved loddtrekning («randomisering») i akuttmottaket på sykehuset. Sykehusoppholdet varer i noen dager, studieperioden varer 3 måneder.
Pasienter som deltar i studien mottar ingen økonomisk kompensasjon.

13 norske sykehus - Haukeland universitetssykehus i Bergen, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, St. Olavs Hospital i Trondheim, Universitetssykehuset i Tromsø, Skien, Drammen, Tønsberg, Bodø, Molde, Haugesund og Lillehammer - deltar i studien. Haukeland universitetssykehus i Bergen leder studien.

Vitskapleg tittel

Blodproppløsende medisin ved akutt hjerneinfarkt

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er avslutta

Kven kan delta?

De som deltok, var personer som ble innlagt i sykehus med akutt hjerneslag (infarkt) og som på medisinsk grunnlag kunne få trombolyse. Deltakerne ble tilfeldig utvalgt (randomisert) til enten tenecteplase eller alteplase. 

All øvrig utredning og behandling fulgte de vanlige rutinene for akutt hjerneinfarkt.

Kva inneber studien?

Hvis du ble trukket ut til å få den medisinen som senere viser seg å være mest effektiv, vil det være en fordel. Hvis den nye medisinen viser seg å være dårligere enn dagens behandling, vil det være en ulempe. Det vi med sikkerhet vet, er at begge medisiner løser opp blodpropper. Studien medfører ingen ekstra undersøkelser og ikke noe økt ubehag i forhold til dét enhver slagpasient går gjennom. 

Fastlegen informeres på vanlig måte med en sluttrapport («epikrise») etter oppholdet i sykehusavdelingen.

Studien tilhører KJEMISK INTRAVENØS TROMBOLYSE ved akutt hjerneinfarkt. Det finnes ingen annen/konkurrerende medikamentell behandling. Trombolyse gis eventuelt sammen med MEKANISK INTRA-ARTERIELL TROMBEKTOMI ved akutt hjerneinfarkt.

Resultat

Studien viste at den dosen vi valgte for tenecteplase ga en økt blødningstendens. Pasienter som ble behandlet med tenecteplase fikk derfor som gruppe et dårligere klinisk resultat etter 3 måneder enn de som ble behandlet med alteplase. Studien ble derfor avsluttet etter at 204 pasienter var inkludert.

NOR-TEST 2 sluttrapport Helse Bergen 2023

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for studien er Professor em. Lars Thomassen, Nevroklinikken, Haukeland universitetssykehus. e-post: lathom2@online.no

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus
  • Akershus universitetssykehus
  • Helse Stavanger
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Vestre viken