Fabry sykdom: Utprøving av nytt legemiddel PRX -02 (Bridge)

Studien vil se på sikkerheten av PRX-102, dens effekt på Fabry sykdom, og hvor godt den tolereres av pasienter. Vi vil sammenligne det med legemiddelet Replagal som er allerede på markedet i Norge.

Om studien

PRX-102 en mer stabil PEGylert dimer med enzymaktivitet over lengre tidsperiode, forlenget sirkulasjonstid og forbedret biotilgjengelighet sammenlignet med produktene som er på markedet, Fabrazyme og Replagal, og viser mer kontinuerlig enzymaktivitet over 2 ukers doseringsintervall.


Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er aktiv. Det er ingen bestemde datoar for rekruttering.

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier 

 1. Alder 18-60 år.
 2. Dokumentert diagnose av Fabry sykdom

 3. Menn: plasma og/eller leukocyttenes alfa galatosidase aktivitet er under nedre grense av normalverdier og en eller flere kjennetegn av Fabry sykdom som neuropatisk smerte, cornea verticillata (keratopati) eller clustered angiokeratom.

 4. Kvinner: historie av genetiske tester som viser Fabry mutasjoner, eller ved tilfelle av ny mutasjon har en første linjeslektning med Fabry sykdom og en eller flere kjennetegn av Fabry sykdom som neuropatisk smerte, cornea verticillata (keratopati) eller clustered angiokeratom.

 5. Behandling med agalsidase alfa for minst 2 år med stabil dose for minst 6 måneder (dvs. > 80 % av foreskrevet dose/kg)

 6. Beregnet nyrefunksjon (eGFR) med CKD-EPI formel ≥ 40 ml/min/1.73 m2 ved screening

 7. Minst 2 målte verdier av serum kreatinin etter start med agalsidase alfa som ikke er mer enn 2 år gamle

 8. Kvinnelige pasienter, og mannlige pasienter, som har partnere som er i fruktbar alder, må samtykke til medisinsk akseptert høyt effektiv prevensjonsmetode som oppfyller definisjonen fra Clinical Trials Fascilitation Group.

Eksklusjonskriterier

 1. Sykehistorie av anafylaksi eller type I hypersensitivtetsreaksjon mot agalsidase alfa

 2. Sykehistorie av dialyse eller nyretransplantasjon

 3. Sykehistorie av akutt nyreskade i løpet av siste 12 måneder før screeningen, inkludert spesifikke nyresykdommer (akutt interstitiell nefritt, akutt glomerular og vaskulitisk nyresykdom), ikke-spesifikke tilstander (iskemi, toksisk skade) og ekstranyre patologi (prerenal azotemia, akutt postrenal obstruktiv nefropati)

 4. Oppstart av behandlingen eller endring av dosen innen 4 uker før screeningen med ACE hemmere eller angiotensin- II (ARB) blokkere

 5. Urin protein til kreatinin ratio (UPCR) over 0,5 g/g og ikke behandlet med ACE-hemmere/ angiotensin-II blokkere (ARB).

 6. Kardiovaskulær hendelse (infarkt, ustabil angina) i løpet av 6 måneder før randomisering 

 7. Kongestiv hjertesvikt NYHA klasse IV 

 8. Cerebrovaskulær hendelse (hjerneslag, transcient iskemiatakk (TIA)) i løpet av siste 6 måneder før randomisering 

 9. Kjent historie av hypersensitivitet mot Gadolinium kontrastmiddel

 10. Kvinnelige deltakere som enten er gravide, ønsker å bli gravide i løpet av studien eller ammer. 

 11. Medisinske, psykologiske, adferdsmessige- eller emosjonelle tilstander, som i følge studielegens vurdering vil kunne påvirke pasientens evne til å delta og etterleve studiens krav.

Kva inneber studien?

Pasienter med Fabry sykdom som er behandlet med agalsidase alfa (Replagal) i minst 2 år, og hatt stabil dose 6 måneder, kan bli screenet og evaluert i 3 måneder mens de fortsetter med sin agalsidase alfa behandling. Etter screeningsperioden vil pasientene kunne bytte behandlingen fra agalsidase alfa til studielegemiddel PRX-102 1 mg/kg gitt som intravenøs infusjon hver annen uke i 12 måneder. Premedisineringen som brukes ved agalsidase alfa infusjoner vil fortsette ved første infusjon med PRX-102, men nedtrappes i løpet av de første 2 måneder.

Den første infusjonen med PRX-102 gis over 3 timer med påfølgende observasjon i ytterligere to timer. Pasienten vil motta legemiddelet og være på studiesenteret ytterligere 2 timer for observasjon. Etterhvert kan tiden reduseres og infusjonen kan gis også i en annen infusjonsfasilitet eller som hjemmeinfusjon, hvis det er praktisk mulig.

Deltakelse i studien vil vare i ca. 15 måneder - totalt 34 infusjoner. I slutten av behandlingsperioden kan egnede pasienter få tilbud om videre deltakelse i en åpen fortsettelsesstudie hvor alle behandles med enzymet PRX-102.

Undersøkelser

Prosedyrene som gjøres i studien er vanlige undersøkelser ved behandling av Fabry sykdom, men kan bli gjennomført noe oftere i denne kliniske studien: 

 • Fysisk undersøkelse med måling av puls, blodtrykk, temperatur, pust
 • Blod- og urinprøver
 • EKG
 • Spørreskjemaer
 • Ekkokardiogram
 • MR-undersøkelse av hjerte og hjerne 
 • Belastningstest av hjerte

Mulige fordeler og ulemper

Fabry sykdommen vil kunne bli bedre som et resultat av deltagelse i denne studien. Det finnes imidlertid ingen garanti for dette. Det er mulig at symptomene vil ikke forbedres i løpet av studien, eller de kan til og med forverres.

Dekking av utgifter

Studien er finansiert av legemiddelselskapet Protalix Ltd. Pasienten får alle behandlinger og studielegemiddelet knyttet til denne studien uten kostnad. Utgifter i forbindelse med reise til og fra sykehuset, og overnatting, dersom nødvendig - vil bli refundert.

Studien gjennomføres ved Klinisk forskningspost for barn og ungdom, Haukeland universitetssjukehus.
 

 

Ver merksam

PRX-102 har blitt gitt til 16 personer i over et år, men de spesifikke bivirkningene er ennå ikke godt kjent. Sikkerhetsprofilen til PRX-102 ser ikke annerledes ut enn den for andre enzymer som brukes til å behandle Fabry sykdom. Allergisk reaksjon mot PRX-102 er mulig.

Følgende bivirkninger har forekommet hos personer som har blitt gitt andre enzymer. De vanligste bivirkningene av denne type legemidler er: frysninger, feber, følelse av varme eller kulde, kortpustethet, kvalme, rødme, hodepine, oppkast, nummenhet eller prikking i huden, tretthet, kløe, smerte i ekstremitetene, høyt blodtrykk, brystsmerte, tett hals, magesmerte, svimmelhet, rask puls, tett nese, diaré, hevelse (vanligvis i underekstremitetene), muskelsmerte, ryggsmerte, blekhet, nedsatt puls, elveblest, lavt blodtrykk, hevelse i ansiktet, utslett, og døsighet. Alvorlige allergiske reaksjoner som kan være livstruende kan forekomme.
Det kan forekomme bivirkninger, som på nåværende tidspunkt er ukjente.

Kontaktinformasjon

Studielege

Overlege Camilla Tøndel

Studiesykepleier

Anita Hofstad

Telefon

55 97 57 20

E-post

kfpb@helse-bergen.no

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

 • Helse Bergen