Fabry sykdom: Utprøving av nytt legemiddel PRX-102 (Balance)

En randomisert, dobbelt-blindet aktivt kontrollert studie av sikkerhet og effekt av PRX-102 sammenlignet med agalsidase beta på nyrefunksjon hos pasienter med Fabry sykdom som tidligare er behandlet med agalsidase beta.

Om studien

Hensikten med denne legemiddelutprøvingen er å utprøve et nytt legemiddel PRX-102, som er en enzymsubstitusjonsterapi og sammenligne den med agalsidase beta (Fabrazyme) hos pasienter med Fabry sykdom. 

Studien vil kunne vise om PRX-102 kan bremse tapet av nyrefunksjonen som skjer på grunn av Fabry sykdom.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

 1. Voksne pasienter med symptomatisk Fabry sykdom i alderen 18-60 år.
 2. Menn: Plasma og/eller leukocyttenes alfa galaktosidase aktivitet mindre enn 30 % av normalverdier og en eller flere av kjennetegn av Fabry sykdom: neuropatisk smerte, cornea verticillata (keratopati) eller clustered angiokeratom
 3. Kvinner: historie av genetiske tester som viser Fabry mutasjoner, eller ved tilfelle av ny mutasjon har en første linjeslektning med Fabry sykdom og en eller flere kjennetegn av Fabry sykdom som neuropatisk smerte, cornea verticillata (keratopati) eller clustered angiokeratom.
 4. Beregnet nyrefunksjon (eGFR) med CKD-EPI formel 40 til 120 ml/min/1.73 m2 ved screening.
 5. Lineær negativ slope av eGFR 2 ml/min/1,73 m2 basert på minst 3 serum kreatinin verdier over omtrent 1 år (mellom 9- 18 måneder, medregnet verdien fra screeningvisitt)
 6. Behandling med en dose på 1 mg/kg agalsidase beta per infusjon hver annen uke for minst 1 år, og minst 80 % av 13 (dvs. 10,4) mg/kg av totaldosen over de siste 6 månedene
 7. Kvinnelige pasienter, og mannlige pasienter, som har partnere som er i fruktbar alder, må samtykke til medisinsk akseptert høyt effektivt prevensjonsmetode, som oppfyller definisjonen fra Clinical Trials Fascilitation Group.

Eksklusjonskriterier


 1. Sykehistorie med anafylaksi eller type I hypersensitivtetsreaksjon mot agalsidase beta.
 2. Kjent ikke-patogen Fabry mutasjon
 3. Sykehistorie med dialyse eller nyretransplantasjon
 4. Sykehistorie med akutt nyreskade i løpet av siste 12 måneder før screeningen, inkludert spesifikke nyresykdommer (akutt interstitiell nefritt, akutt glomerular og vaskulitisk nyresykdom), ikke-spesifikke tilstander (iskemi, toksisk skade) og ekstranyre patologi (prerenal azotemia, akutt
  postrenal obstruktiv nefropati)
 5. Pasientene med beregnet nyrefunskjon (eGFR) verdi mellom 91- 120 ml/min/1.73 m2 ved screeningen som har hatt eGFR verdier over 120 ml/min/1.73 m2 i løpet av 9 til 18 måneder før 
 6. Oppstart av behandlingen eller endring av dosen innen 4 uker før screeningen med ACE hemmere eller angiotensin- II (ARB) blokkere
 7. Urin protein til kreatinin ratio (UPCR) over 0,5 g/g og ikke behandlet med ACE-hemmere / angiotensin-II blokkere (ARB).
 8. Kardiovaskulær hendelse (infarkt, ustabil angina) i løpet av 6 måneder før randomisering
 9. Kongestiv hjertesvikt NYHA klasse IV 
 10. Cerebrovaskulær hendelse (hjerneslag, transcient iskemiatakk (TIA)) i løpet av siste 6 måneder før randomisering
 11. Kjent historie av hypersensitivitet mot Gadolinium kontrastmiddel
 12. Kvinnelige deltakere som enten er gravide, ønsker å bli gravide i løpet av studien eller ammer.
 13. Medisinske, psykologiske, adferdsmessige- eller emosjonelle tilstander, som i følge studielegens vurdering vil kunne påvirke pasientens evne til å delta og etterleve studiens krav.

Kva inneber studien?

Agalsidase beta (Fabrazyme) har vist begrenset suksess i å bremse progresjon av Fabryrelatert nyresykdom. PRX-102, et nytt enzym som er under utprøvning, er et mer stabil molekyl med lengre enzymaktivitet, sirkulasjonstid og halveringstid, samt forbedret biotilgjengelighet. Basert på sin farmakokinetikk har PRX-102 potensiale for å være minst like bra behandling sammenlignet med Agalsidase beta (Fabrazyme), gitt hver 2 uker.

Sikkerhet og effekt av disse legemidlene vil sammenlignes. Direkte sammenligning av disse to produkter kan vise at PRX-102 hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon behandlet over 2 år har bedre effekt enn agalsidase beta.

Pasienter som er behandlet med agalsidase beta (Fabrazyme) kan vurderes for studien. Noen pasienter vil bli behandlet med PRX-102, og noen vil fortsette å bli behandlet videre med Fabrazyme hver annen uke intravenøst. Dobbelt så mange vil bli behandlet med PRX-102 som med Fabrazyme (i ratio 2:1). Hverken pasienten eller legen vet hva pasienten får i studien.

Deltakelse i studien vil vare omtrent 2 år, og vil omfatte studiebesøk hver annen uke for totalt 53 infusjoner. Pasienten vil motta legemiddelet på studiesenteret, og vil være på studiesenteret ytterligere 2 timer for observasjon. Når det er trygt, kan infusjoner også gis som hjemmeinfusjon, hvis det er praktisk mulig.

I slutten av behandlingsperioden kan egnede pasienter få tilbud om videre deltakelse i en åpen fortsettelsesstudie hvor alle behandles med enzymet PRX-102.

Undersøkelser

Prosedyrene som gjøres i studien er vanlige undersøkelser ved behandling av Fabry sykdom, men kan bli gjennomført noe oftere i denne kliniske studien:

 • Fysisk undersøkelse med måling av puls, blodtrykk, temperatur, pust
 • Blod- og urinprøver
 • EKG
 • Spørreskjemaer
 • Ekkokardiogram
 • MR-undersøkelse av hjerte og hjerne 
 • Belastningstest av hjerte

Mulige fordeler og ulemper

Fabry sykdommen vil kunne bli bedre som et resultat av deltagelse i denne studien. Det finnes imidlertid ingen garanti for dette. Det er mulig at symptomene vil ikke forbedres i løpet av studien, eller de kan til og med forverres.
Mulige bivirkninger
PRX-102 har blitt gitt til 16 personer i over et år, men de spesifikke bivirkningene er ennå ikke godt kjent. Sikkerhetsprofilen til PRX-102 ser ikke annerledes ut enn den for andre enzymer som brukes til å behandle Fabry sykdom. Allergisk reaksjon mot PRX-102 er mulig.

Følgende bivirkninger har forekommet hos personer som har blitt gitt andre enzymer. De vanligste bivirkningene av denne type legemidler er: frysninger, feber, følelse av varme eller kulde, kortpustethet, kvalme, rødme, hodepine, oppkast, nummenhet eller prikking i huden, tretthet, kløe, smerte i ekstremitetene, høyt blodtrykk, brystsmerte, tett hals, magesmerte, svimmelhet, rask puls, tett nese, diaré, hevelse (vanligvis i underekstremitetene), muskelsmerte, ryggsmerte, blekhet, nedsatt puls, elveblest, lavt blodtrykk, hevelse i ansiktet, utslett, og døsighet. Alvorlige allergiske reaksjoner som kan være livstruende kan forekomme. Det kan forekomme bivirkninger, som på nåværende tidspunkt er ukjente.

 

Dekking av utgifter

Studien er finansiert av legemiddelselskapet Protalix Ltd. Pasienten får alle behandlinger og studielegemiddelet knyttet til denne studien uten kostnad.  Utgifter i forbindelse med reise til og fra sykehuset, og overnatting, dersom nødvendig - vil bli refundert.

 

Studien gjennomføres ved Klinisk forskningspost for barn og ungdom, Haukeland universitetssjukehus.

 

Kontaktinformasjon

Studielege

Overlege Camilla Tøndel

Studiesykepleier

Jorunn Syltøy

Telefon

55 97 57 20

E-post

kfpb@helse-bergen.no

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

 • Helse Bergen