Forstoppelse: Naloxegol ved opoid-relatert forstoppelse hos barn

Studien vil finne ut om en medisin som heter naloxegol er trygg å bruke for unge mennesker som har slik forstoppelse. Nalxegol har allerede blitt undersøkt hos voksne og er godkjent til dem, men ikke hos barn og ungdom.

Om studien

Pasienter som får behandling med opioider i mer enn en dag er i faresonen for å utvikle opioidindusert forstoppelse (OIC). Dette kan føre til sjeldne, og ofte store, smertefulle avføringer. Naloxegol er en perifert virkende opioid antagonist, for behandling av opioidindusert forstoppelse hos pasienter som får opiodier for smerte.Naloxegol brukes i dag for å motvirke slik forstoppelse hos voksne.

I denne studien vil vi undersøke hvordan dette legemiddelet tas opp og skilles ut fra blodet hos barn, i alderen 6 måneder til og med 17 år. Vi vil også undersøke sikkerheten og se hvor godt Naloxegol tolereres av barn.

Det vil observeres hvor godt små barn liker smaken av miksturen, og hvor lett det er for eldre barn å svelge tablettene. En vil gjøre undersøkelser hos de største barna først og gradvis gå nedover i alder. Der vil også ses på bruk av avføringsmiddel, tid til første avføring etter dosering og avføringsmønster.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er aktiv. Det er ingen bestemde datoar for rekruttering.

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

 1. Skriftlig informert samtykke for studiedeltakelse må innhentes før noen studierelaterte prosedyrer blir utført (lokale forskrifter skal følges for bestemmelse av godkjennelse-/samtykkekrav for barn og forelder[re]/foresatte) og i henhold til internasjonale retningslinjer og/eller gjeldende retningslinjer for det Europeiske Fellesskap.
 2. Pasienter i alderen ≥ 6 måneder og < 18 år.

 3. Pasienter med ondartet eller ikke-ondartet smerte som får (eller skal motta) akutt eller kronisk behandling med opioider.

 4. Pasienter må etter utprøverens skjønn enten være nylig diagnostisert med forstoppelse eller ha hatt en historie med forstoppelse som er behandlet med avføringsmidler, eller vedkommende er forventet å utvikle forstoppelse etter start av opioidbehandling.

 5. Pasienter må kunne være tilstede på klinikken i minst 10 timer etter den første dosen med Naloxegol, for farmakokinetisk prøvetaking og observasjon etter første dosering, og deretter returnere etter 24 timer for ny farmakokinetisk-prøve.

 6. Kvinnelige pasienter i fruktbar alder må ha en negativ urinprøve for graviditet ved screening. Jenter i fruktbar alder må enten ikke være seksuelt aktive eller bruke en tilstrekkelig effektiv prevensjonsmetode gjennom hele studiens varighet.

Eksklusjonskriterier

 1. En forelder/foresatt er involvert i planlegging og/eller utføring av studien (gjelder både AstraZeneca personale og/eller personale ved studiesenteret).
 2. Tidligere deltakelse i den aktuelle studien med inntak av studieproduktet Naloxegol.

 3. Aktuell akutt eller kronisk bruk av metadon. For 6–12 måneder gamle pasienter, historie med betydelig korrigerende eller rekonstruktiv gastrointestinal operasjon (unntatt pylorusstenose) i de siste 6 måneder, eller mulig behov for korrigerende eller rekonstruktiv gastrointestinal kirurgi i den neste måneden, eller historie med post-kirurgisk tarmslyng. For pasienter over 1 år , historie med tidligere gastrointestinal kirurgi i de siste 6 måneder (inkluderer ikke plassering av tarmsonder eller leverbiopsier).

 4. Historie med intra-abdominal eller peritoneal neoplasi eller pågående gastrointestinale problemer (f.eks. inflammatorisk tarmsykdom, bindevevssykdommer slik som Ehler Danlos, dermatomyositt, sklerodermi) som, etter utprøverens skjønn, kan bidra til forstoppelse som et resultat av mekanisk obstruksjon eller kan gi pasienten en økt risiko for tarmperforering ved svekkelse av lokal eller global strukturell integritet i mage-tarm-kanalen.

 5. Tegn eller symptomer på gastrointestinal obstruksjon, inkludert fekal impaksjon som krever medisinsk intervensjon. Historie med obstruksjonstilstander i mage-tarm-kanal (f.eks. Hirschpsrungs sykdom, feilrotering, volvulus, pseudoobstruksjonssyndromer).

 6. Aktuelle aktive medisinske tilstander eller pågående behandlinger (f.eks. irinotekan) som kan resultere i diaré eller intermitterende løs avføring under screening- eller behandlingsperioden.

 7. Behov for mekanisk ventilering, hemodynamisk ustabilitet eller annen betydelig kardiorespiratorisk dysfunksjon.

 8. Tegn på spredte kreftmetastaser i sentralnervesystemet.

 9. Radioterapi mellom diafragma og bekkenet innen 4 uker før screening eller som er planlagt under behandlingsperioden.

 10. En av de følgende funnene og/eller tilstandene:
  (a) For 6–12 måneder gamle pasienter, enhver direkte eller indirekte økning av serumbilirubin og leverfunksjonstester som ikke har gjennomgått medisinsk evaluering. For pasienter over 1 år, serum ALT eller AST (alanintransaminase/ aspartat-transaminase) > 2,5 x øvre normal grense (ULN) og/eller serumbilirubin > 1,2 x ULN (om det ikke er kjent for å være på grunn av Gilberts syndrom eller sigdcellesykdom).
  (b) Glomerulær filtrasjonsrate (GFR) på mindre enn 90 ml/min/1,73 m2 (ved bruk av Schwartz formel).
  (c) Absolutt nøytrofiltelling (ANC) < 1,0 x 10^9/l, hemoglobin < 9 g/dl (eller < 7 g/dlom kjent for å være relatert til sigdcellesykdom), eller blodplatetelling < 50 000/ul på tidspunktet for første dosering med naloxegol.

 11. Historie (innen de siste 3 måneder) med langvarig (> 10 dager) nøytropeni eller trombocytopeni med klinisk følgesykdom.

 12. Behandling med et annet eksperimentelt legemiddel som ikke er en offisielt godkjent behandling (voksen eller pediatrisk), pågående eller innen de siste 30 dager.

 13. Pasienter med kreft som får sin første syklus med kjemoterapi , eller skal motta et kjemoterapeutisk middel for første gang.

 14. Forventet levetid < 3 måneder

 15. Behandling innen 7 dager av naloxegol-dosering med et annet ledsagende legemiddel kjent eller forventet å være betydelig påvirket av naloxegol eller kjent for å betydelig påvirke farmakokinetikken for naloxegol (se avsnitt 5.5 for en liste med ekskluderte ledsagende medisiner).

 16. Pasienter med klinisk betydelige forstyrrelser i hjerne-blod-barrieren (f.eks. aktiv multippel sklerose, nylig hjerneskade).

 17. Pasienter med kjent hypersensitivitet overfor andre opioid-antagonister.

For pasienter med en historie med betydelige gastrointestinale problemer eller med abnormiteter som indikerer underliggende gastrointestinal sykdom, skal en pediatrisk gastrointestinal konsultasjon overveies før registrering etter utprøverens skjønn.

Kva inneber studien?

Studien vil bestå av en screeningperiode som varer opp til 14 dager, en behandlingsperiode på opptil 6 måneder (26 uker) og en oppfølgningsperiode på opp til 7–10 dager. Den maksimale varigheten av studiedeltakelsen (inkludert screening og oppfølging) vil være 206 dager, med minimum varighet rundt en uke. Varigheten av studien avhenger av varigheten av opioid behandlingen og toleransen av Naloxegol.

Omtrent 60 barn er planlagt å delta i studien, hvorav ca 10 norske barn.

I løpet av studien skal du besøke oss minst 4 ganger. Det kan bli inntil 12 besøk. De to første besøkene vil vare i minst 10 timer, og det er mulig du må overnatte på sykehuset. De andre besøkene vil vare et par timer. Du skal ta studiemedisinen én gang per dag, på morgenen og på tom mage, mellom én dag og seks måneder (avhengig av varigheten av opioid behandlingen). Studien skal ikke vare lenger enn omtrent 6 måneder.

Fysiske inngrep

Naloxegol flytende og tabletter, Blodprøver for å sjekke nåværende sykdomstilstand og Blodprøver for farmakokinetikk og sikkerhetsdata.

Blodtrykk, temperatur og puls, Fysisk undersøkelse (inkludert vurdering av høyde og vekt), EKG og Uringraviditetstest. Spørreskjema for å vurdere toleranse, smak, sikkerhet og effekt av studiemedisinen.

Det er forventet at Naloxegol vil kunne hjelpe barnet gjennom å motvirke opoidinusert forstoppelse og gi bedre livskvalitet, men dette kan ikke garanteres. Pasienten vil følges grundig og annen støttende behandling vil gis ved behov. Fremtidig økt kunnskap om produktet vil kunne være en fordel for barnet ved eventuelle senere behov for opioidbehandling. 25 barn er allerede behandlet i denne studien (6 i Norge).

Deltagelse i studien vil medføre noen ekstraundersøkelser med blant annet blodprøver som vil kunne oppleves belastende. Bivirkninger som er ansett å være knyttet til bruk av Naloxegol inkluderer følgende: Magesmerter, diaré, kvalme, hodepine, oppkast, forkjølelse, overdreven svetting og oppblåsthet.

Pasientene / foresatte vil få refundert eventuelle utgifter de skulle ha knyttet til deltagelse i studien.

Sted hvor studien gjennomføres

 • Haukeland universitetssjukehus
 • Oslo universitetssykehus

Kontaktinformasjon

Klinisk forskingspost for barn, Haukeland universitetssjukehus

Telefon 55 97 57 20

Klinisk forskningspost barn, Oslo universitetssykehus

Telefon: 23074605
Overlege Heidi Grosli

Line Samuelsen Raad


Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

 • Helse Bergen
 • Oslo universitetssykehus