Hepatitt C virus (HCV): Integrert HCV-behandling hos pasienter med injiserende rusavhengighet

Studien ønsker å teste ut om integrert HCV-behandling er mer effektivt enn dagens modell gjennom et klinisk forsøk ved LAR-poliklinikkene i Bergen og Stavanger.

Om studien

De som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har ofte dårligere tilgang til helsehjelp enn befolkningen for øvrig. Kun om lag 14 % av de med hepatitt C har fått behandling for dette. Det er derfor behov for mer kunnskap om hvordan en kan bedre pasientforløpene, LAR-helsetjenester og bidra til at flere av de som har behov for HCV behandling får tilgang til dette. Vi ønsker å teste ut om integrert behandling er mer effektivt enn dagens modell.

Bakgrunn og hensikt

Mange av de som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har sykdom og plager som påvirker livskvalitet og livslengde i betydelig grad.  Anslagsvis 20 000 i Norge er kronisk infiserte med hepatitt C virus (HCV) og de fleste av disse er infisert gjennom injiserende rusbruk. HCV over tid gir en kraftig økning i risiko for skrumplever og død.

De som får oppfølging i LAR opplever ofte tilgang til en del former for helsehjelp vanskeligere enn befolkningen for øvrig. Kun 14 % av de med HCV har forsøkt HCV behandling. Det er av rusfagfeltets største utfordringer.

Det er derfor behov for mer kunnskap om hvordan en kan bedre pasientforløpene, LAR-helsetjenester og bidra til at flere av de som har behov for HCV behandling får tilgang til dette. Vi ønsker å teste ut om integrert HCV behandling er mer effektivt enn dagens modell gjennom et klinisk forsøk ved LAR-poliklinikkene i Bergen og Stavanger.

Les mer på hjemmesiden til Bergen Addiction Research Group

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

Vi vil invitere alle ved LAR poliklinikkene i Bergen, Stavanger samt MO-sentre i Bergen og Sandnes til å delta i studien.

Eksklusjonskriteier

De som er HIV-positive, har ende-stadium nyresykdom eller skrumplever, har alvorlig hepatitt C relaterte komplikasjoner eller allerede mottar behandling for hepatitt C, vil ikke kunne være med i den delen av studien der det gjennomføres et oppfølgingstiltak (intervensjonsstudien), men vil kunne få oppfølging og behandling i tråd med vanlige praksis.

Kva inneber studien?

Deltagelse i studien vil innebære undersøkelser som:

 • måling av høyde og vekt
 • måling av blodtrykk og puls
 • ultralydundersøkelse av lever (elastografi)
 • blodprøver

I tillegg vil det gjennomføres intervju basert på spørreskjema.

 • De som deltar og får påvist hepatitt C, vil kunne få tilbud om moderne og effektiv behandling som vi tror vil være lettere tilgjengelig enn slik det har vært fram til i dag.
 • De som ikke deltar i studien vil også få tilbud om behandling av hepatitt C der dette er anbefalt og vil henvises på vanlig måte.
 • De som får påvist andre sykdommer kan få tilbud om behandling av disse eller bli anbefalt hvordan dette best kan håndteres videre.

Mulige fordeler og ulemper ved studien

Bortsett fra at undersøkelsen kan ta noe tid og at noen kan oppleve undersøkelser som blodprøvetaking som ubehagelig, skal ikke deltakelse medføre noen ulemper.

Selv om de nye medikamentene mot hepatitt C generelt er forbundet med lite mindre bivirkninger som sjelden er alvorlige, kan noen av de som behandles med medikamentene oppleve bivirkninger. De som opplever bivirkninger og som trenger oppfølging som for eksempel allergiske reaksjoner, vil få oppfølging fra dette av lege.

Tidsbruken ved å delta vil være om lag en til to timer per år. Deltakere i studien får 200,- som kompensasjon for tiden som blir brukt.                       

Sted hvor studien gjennomføres

 • Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF
 • Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF
 • LAR Stavanger, Stavanger universitetssykehus, Helse Stavanger HF
 • Medisinsk avdeling, Stavanger universitetssykehus, Helse Stavanger
 • MO-sentre i Bergen kommune, Etat for helsetjenester, Bergen kommune

 

Kontaktinformasjon

E-post

bar@helse-bergen.no

Postadresse

Merk konvolutten med "INTRO-HCV" - og send til:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin
LAR Bergen
Postboks 1400
5021 Bergen

Telefon - 55 97 01 00


Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

 • Helse Stavanger
 • Helse Bergen