Parkinson sykdom: Behandling med Nikotinamid - NOPARK-studien

NOPARK-studien er en klinisk randomisert studie hvor det skal studeres effekten av Nikotinamide Riboside, et vitamin B3 analog, hos pasienter med Parkinson sykdom og studere hvorvidt det forsinker sykdomsprogresjonen til Parkinson sykdom.

Om studien

Parkinson sykdom er en nevrodegenerativ sykdom, den nest vanligste etter Alzheimers sykdom. I dag har vi bare symptomatisk behandling som kan hjelpe for symptomene, men det finnes i dag ingen medisiner som forsinker eller stopper sykdomsprogresjonen. I denne studien skal studiedeltakere randomiseres til å ta placebo, sukkerpille, eller en høy dose med Nikotinamide Riboside som er en vitamin B3 analog. Hypotesen er at inntak av Nikotinamide Riboside vil kunne forsinke sykdomsprogresjonen i Parkinson Sykdom. Dette vil kunne være den første medisinen som da vil kunne forsinke sykdomsprogresjonen i Parkinson sykdom. I studien vil det i tillegg til klinisk undersøkelse også bli gjort blodprøvetaking og bildeundersøkelser for å studere effekten av Nikotinamide Riboside. NOPARK studien varer 1 år for den enkelte studiedeltaker hvor hver studiedeltaker vil bli fulgt opp hver 13 uke med en klinisk visitt. Totalt 400 pasienter med Parkinson sykdom vil bli inkludert i studien.

Vitskapleg tittel

Nikotinamidbehandling for Parkinson sykdom

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Det er flere inklusjonskriterier, viktigste er at Parkinson diagnosen ble gitt mindre enn 2 år fra tidspunktet man blir inkludert i NOPARK. Hvis man ønsker å delta kan man kontakte koordinerende studiesykepleier for å se om man er aktuell for inklusjon i NOPARK studien. Parkinson pasienter fra hele Norge kan delta og vil kunne følges opp på nærmeste studiesenter.

Kva inneber studien?

Vi undersøker hvorvidt bruk av Nikotinamide Riboside, et Vitamin B3 analog, forsinker sykdomsprogresjonen i Parkinson sykdom.

Kontaktinformasjon

Studien drives av Haukeland universitetssjukehus, ledes av prosjektleder Charalampos Tzoulis.

Studien koordineres av Brage Brakedal, telefon 55 97 50 92, og koordinerende studiesykepleier Erika Sheard, telefon 55 97 50 66.

Henvendelser vedrørende studiedeltakelse bes rettet til studiesykepleier på e-mail parkinson-forskning@helse-bergen.no

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus
  • Oslo universitetssykehus
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Vestre viken
  • Helse Førde
  • Sørlandet sykehus