Salazopyrin (sulfasalazine) i kombinasjon med gammakniv strålebehandling av glioblastom residiv - en fase 1 studie

Salazopyrin hemmer produksjonen av antioksidanter som normalt beskytter hjernekreft (glioblastom) mot strålebehandling. Formålet med studien er å kartlegge bivirkninger og preliminær effekt av Salazopyrin i kombinasjon med gammaknivsbehandling ved tilbakefall av glioblastom.

Om studien

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Kriterier for å bli inkludert i studien er blant annet at du:
• Er diagnostisert med hjernesvulst av typen glioblastom
• Har mottatt standard behandling med operasjon, stråling og Temodal da sykdommen ble oppdaget første gang
• Nå har fått konstatert tilbakefall av kreftsykdommen på tross av gjennomført standard behandling
• Har en svulst som er mulig å behandle med gammakniv dvs. maksimalt 3 cm i diameter
• Er i relativt god almenntilstand og ikke er avhengig av hjelp fra andre
• Du må være 18 år eller eldre
• Ikke er gravid eller ammende
• Ikke har kjent allergi mot Salazopyrin
• Ikke har deltatt i andre kliniske studier de siste 4 ukene

Pasienter kan melde sin interesse for å delta i studien via behandlende lege, som kan kontakte Dr. Bente Sandvei Skeie ved nevrokirurgisk avdeling Haukeland Universitetssjukehus eller Dr. Per Øyvind Enger ved Nevrokirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus.

Kva inneber studien?

- Vi ønsker å kartlegge sikkerheten ved å kombinere Salazopyrin med gammaknivsbehandling av pasienter med tilbakefall av glioblastom etter gjennomgått operasjon, strålebehandling og cellegift den gangen svulsten ble påvist. Salazopyrin har vært brukt mot leddgikt og kronisk tarmsykdom i snart 50 år og har få og milde bivirkninger for disse pasientgruppene der medikamentet virker ved å dempe en kronisk betennelsestilstand. Vi har vist at Salazopyrin har en tilleggseffekt på hjernekreft. Hjernekreft produserer antioksidanter i store mengder. Disse antioksidantene beskytter kreftsvulsten mot strålebehandling. Salazopyrin hindrer denne produksjonen av antioksidanter og øker dermed effekten av strålebehandlingen på selve svulsten. Siden friskt vev ikke produserer antioksidanter vil Salazopyrin ikke øke stråleskade på omliggende hjerne. Vi vil inkludere 12 – 24 pasienter som får 3 dagers behandling med Salazopyrin og deretter gammaknivsbehandling (fase 1 studie). De første 3-6 pasientene vil få en lav dose Salazopyrin (1.5 gram) som vil økes til 3.0 gram, 4.5 gram og 6.0 gram for de neste 3-6 pasientene. På denne måten vil vi kunne kartlegge eventuelle bivirkninger, preliminær effekt og optimal dose Salazopyrin slik at vi kan gå videre med en større studie (fase 2) for å se på effekt.

- For å være sikker på at du er egnet til å være med i studien vil legen gjennomgå journalen din. Du vil bli inneliggende 5 dager i forbindelse med gammaknivsbehandlingen, mot 3 som er vanlig dersom du ikke deltar i studien. Det vil bli gjort legeundersøkelse og tatt blodprøver/urinprøver daglig under oppholdet for å bekrefte tilfredsstillende nyre-, lever-, og beinmargsfunksjon, og du vil også bli bedt om å fylle ut et spørreskjema om livskvalitet når du legges inn/skrives ut. Du vil bli undersøkt med 3 ekstra MR-undersøkelser i løpet av oppholdet. En, to og fire uker etter utskrivelse blir du oppringt av en studiesykepleier som vil høre hvordan du har det og i samråd med din fastlege sørge for at du får tatt de nødvendige blod- og urinprøvene. I tillegg til standard oppfølging med MR 1, 3, 6, 9 og 12 måneder etter behandlingen vil du bli oppringt av studiesykepleier og få tilsendt et livskvalitets-spørreskjema. 

Tentativt tidsskjema:

 • Dag 0: Du vil bli undersøkt og vurdert for mulig inklusjon i studien.
  Det blir tatt blodprøve og urinprøve.
 • Dag 1: Første dose Salazopyrin (MR, legeundersøkelse, blod-/urinprøve)
 • Dag 2: Andre dose Salazopyrin (legeundersøkelse, blod- og urinprøve)
 • Dag 3: Tredje dose Salazopyrin etterfulgt av utvidet MR-undersøkelse og gammaknivsbehandling. (blod- og urinprøve)
 • Dag 4: Utskrivelse etter legeundersøkelse, blod-/ urinprøve og utvidet MR undersøkelse.
  Oppfølging per telefon (blod-/urinprøve) etter 1, 2 og 4 uker
  Oppfølging per telefon (MR/livskvalitetsskjema) etter 1, 3, 6, 9 og 12 måneder.


- Det gis ikke økonomisk kompensasjon for å delta i studien. Eventuelle ekstra utgifter i forbindelse med flere reiser til og fra sykehuset dekkes etter vanlige retningslinjer for pasientreiser. Pasienter fra Vestlandet vil bli innkalt til en ekstra MR undersøkelse 1 måned etter behandlingen som utføres ved Haukeland universitetssjukehus. Utgifter til reise/opphold i forbindelse med denne 1 måneders kontrollen vil bli dekket i regi av studien.

Følgende sykehus rekrutterer pasienter i studien:
• Haukeland Universitetssjukehus
• Stavanger Universitetssykehus

Haukeland universitetssjukehus har hovedansvar og behandler pasienter i studien.

• Studiedeltagelse vil kunne medføre direkte behandlingsmessige fordeler for dem som deltar, dersom Salazopyrin viser seg selektivt å øke stråleeffekten på svulsten uten samtidig å øke stråleeffekten på omliggende frisk hjerne.

• Studiedeltagelse vil medføre et forlenget innleggelsesopphold. Oppholdet vil bli 5 dager i istedenfor de 3 dagene som er vanlig i forbindelse med gammaknivbehandling.
• Studiedeltagelse vil medføre ekstra undersøkelser. Det vil bli gjort daglige kliniske undersøkelser av deg. Det vil bli tatt daglige blod- og urinprøver under oppholdet. Det vil bli tatt tre ekstra MR-undersøkelser av deg, henholdsvis innleggelsesdagen, i forkant av gammaknivbehandlingen og dagen etter gammaknivbehandlingen. I tillegg vil du dersom du bor på Vestlandet bli innkalt til kontroll ved Haukeland Universitetssjukehus 1 måned etter behandlingen. Kontrollen vil inkludere en ekstra MR undersøkelse av hodet.
• Studiedeltagelse vil medføre ekstra oppfølging. Studiedeltagere må fylle ut et spørreskjema om livskvalitet (Functional Assessment of Cancer Therapy-Brain (FACT-Br)) under innleggelsen og under oppfølgingen. Du vil bli kontaktet om den kliniske situasjonen pr telefon i ett år etter behandlingen, henholdsvis etter en, to og fire uker, deretter hver 3. måned.
• Studiedeltagelse kan medføre ubehag grunnet medisinering med Salazopyrin. Salazopyrin har vært brukt rutinemessig mot inflammatorisk tarmsykdom og reumatoid artritt i en årrekke. Bivirkningene for disse pasientene er derfor velkjente, oftest milde og vanligvis relatert til langtidsbruk. De vanligste bivirkningene, dvs. bivirkninger som oppstår hos mellom 1 av 10 og 1 av 100 pasienter, er magekatarr, kvalme, magesmerte, diare, oppkast, nedsatt appetitt, hudkløe, hoste, leddsmerter, svimmelhet, hodepine, øresus og endret smaksopplevelse, feber, protein i urinen og redusert antall hvite blodlegemer.
• Det kan oppstå nye bivirkninger når Salazopyrin gis til pasienter med glioblastom. I denne studien skal Salazopyrin kun gis i 3 dager. Bivirkningene forventes derfor å være få og milde.
Fastlegeinformasjon:
Fastlegen er en viktig person både for rekrutteringen og oppfølgingen av pasientene som deltar i studien. Fastlegen skal blant annet sørge for at det tas blodprøver og urinprøve av pasientene 1, 2 og 4 uker etter behandlingen og ha pasienten til klinisk kontroll 3, 6, 9 og 12 måneder etter behandlingen. 
Relevant sentral informasjon:
Det gis ikke økonomisk kompensasjon for å delta i studien. Ekstra utgifter i forbindelse med 1 måneds kontrollen for vestlandspasienter (reise til og fra sykehuset og sykehotellopphold) vil imidlertid bli dekket av oss.

Studien har relevans for diagnosen hjernesvulst av typen glioblastom som har kommet tilbake eller begynt å vokse igjen etter gjennomført standard behandling med operasjon, strålebehandling og cellegift (Temodal). Studien er relevant for pasienter med tilbakefall av glioblastom som er egnet for gammaknivsbehandling.  
Hvilken behandlingskategori (HRCS-kategori (se side 4)) hører studien til?:Kontaktinformasjon

Bente Sandvei Skeie, MD, PhD
Telefon 55 97 56 39
bente.sandvei.skeie@helse-bergen.no

Sidsel Marit Bragstad, RN, MSc
Telefon 55 97 56 50
sidsel.marit.bragstad@helse-bergen.no

Per Øyvind Enger, MD, PhD, Professor
Telefon 55 58 63 47
per.enger@sus.no / per.enger@uib.no

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

 • Helse Bergen
 • Helse Stavanger