Sammenlikning av operasjonsmetoder for utposning på pulsåren i knehasen

En del av et kvalitetsforbedringsprosjekt som har til hensikt å undersøke kvaliteten på kirurgisk behandling av utposning på pulsåren i knehasen. Det gjør vi ved å sammenlikne utkomme etter de ulike operasjonsmetodene vi har tilgjengelig for å behandle denne tilstanden.

Om studien


I prosjektet bruker vi avidentifiserte persondata fra NORKAR – det norske hjerte- og karregisteret. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (=kodede opplysninger). 

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er aktiv. Det er ingen bestemde datoar for rekruttering.

Kven kan delta?

Alle pasienter som behandles ved en karkirurgisk avdeling i Norge inkluderes i det norske hjerte- og kar registeret, NORKAR. Registrering av pasientdata i NORKAR er lovpålagt og regulert i Hjerte- og karforskriften. 

Kva inneber studien?

Hva innebærer registrering i norkar for deg? 

I NORKAR registreres følgende opplysninger om deg: 

  • Generelle opplysninger: Navn, fødselsnummer, kjønn, alder
  • Helseopplysninger: Blodtrykk, høyde, vekt, røykestatus, tidligere sykdommer, bruk av legemidler og laboratorieresultater 
  • Operasjonstekniske data: Diagnose, type operasjon, operasjonstid og ev. komplikasjoner. 
Hva skjer med opplysningeneom deg? 

Opplysningene som registreres om deg i NORKAR skal kun brukes iht. formålet med NORKAR. Eventuelle utvidelser i bruk kan kun skje etter godkjenning fra Regional etisk komité (REK)og andre relevante myndigheter. 

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud. 

Dersom opplysninger fra registeret blir brukt til forskning, skjer dette via et uttrekk av avidentifiserte data, det vil si at data ikke er personidentifiserbare. 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller ønsker å trekke dine data fra kvalitetsprosjektet, kan du kontakte:

Iren D. Hjellestad
Overlege og prosjektleder
Telefon:  55 97 50 00
E-post: irdh@helse-bergen.no 

Dersom du har spørsmål om personvern kan du kontakte personvernombudet ved institusjonen: personvernombudet@helse-bergen.no 

Datatilsynets e-postadresse er postkasse@datatilsynet.no