Stenknusing ved ureteroskopi - Holmium laser vs Thulium laser. En prospektiv randomisert studie.

Per i dag finnes det ingen randomiserte studier som sammenligner ureteroskopisk stenbehandling med Holmium- og Thuliumlaser. Målet med studien er derfor å avklare hvilken laser som er mest effektiv i behandling av ureter- og nyrebekkensten.

Om studien

Målet med studien er å undersøke hvilken laser (Holmium:YAG eller Thulium fiber laser) som er mest effektiv i behandling av sten i øvre urinveier. Pasienter ≥ 18 år som skal til ureteroskopi for behandling av nyrebekkensten eller sten i urinlederen på Dagkirurgisk avdeling vil bli spurt om de ønsker å delta. Dersom du ønsker å delta vil du få gjennomført behandlingen som planlagt, men hvilken laser som benyttes til stenknusing underveis vil avgjøres ved tilfeldig trekning umiddelbart før prosedyren starter. Etter behandlingen kan du vanligvis reise hjem etter noen timers observasjon.
Du vil kalles inn til kontroll med CT undersøkelse etter 3 måneder for å se om du har blitt stenfri. Informasjon om nyrestenen, operasjonsprosedyren og oppfølging registreres i en forskningsdatabase og de som er behandlet med Holmium laser vil bli sammenlignet med de som er behandlet med Thulium laser.
Deltagelse i studien krever ikke at du tar flere blodprøver eller andre undersøkelser enn det som er vanlig ved ureteroskopisk behandling og kontroll av sten i øvre urinveier.

Studien foregår utelukkende på Haukeland universitetssjukehus, og alle pasientene opereres ved Dagkirurgisk avdeling.

Vitskapleg tittel

Stenknusing ved ureteroskopi - Holmium laser vs Thulium laser. En prospektiv randomisert studie.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Pasienter ≥ 18 år som skal til ureteroskopi for behandling av nyrebekkensten eller sten i urinlederen på Dagkirurgisk avdeling vil bli spurt om de ønsker å delta når de kommer til journalopptak på urologisk poliklinikk i forkant av operasjonen. Det er ikke mulig å melde seg på studien selv. Du vil få muntlig og skriftlig informasjon om denne av legen som undersøker deg på urologisk poliklinikk.


Ingen spesiell utover det som fremkommer i vanlig epikrise fra poliklinisk undersøkelse og dagkirurgisk behandling.

Kva inneber studien?

Studien er blant de første i sitt slag som har til hensikt og sammenligne Holmium:YAG laser og Thulium fiber laser ved behandling av sten i øvre urinveier. 

De siste 30 årene har Holmium laseren vært den foretrukne stenknusemetoden ved ureteroskopi, men nå er det utviklet en ny Thulium laser som kan vise seg å være mer effektiv. Studien er derfor viktig å gjennomføre da resultatene kan medføre et skifte i hvilken laser som skal anbefales til bruk ved ureteroskopisk stenknusing i fremtiden.

Aktuelle publikasjoner om ureteroskopisk behandling av sten i øvre urinveier ved Haukeland Universitetssjukehus:

1. Ulvik Ø, Harneshaug JR, Gjengstø P. What do we mean by «stone free», and how accurate are urologists in predicting stone free status following ureteroscopy?, J Endourol. Nov 2020; doi:10.1089/end.2020.0933

2. Ulvik Ø. Ureteroscopy and Thulium Fiber Laser Lithotripsy - Early Clinical Experience, J Endourol: Part B - Videourology. Online ahead of print Oct 21, 2020 http://doi.org/10.1089/vid.2020.0084

Ver merksam

Begge lasermaskinene som benyttes til stenknusing i denne studien brukes normalt ved ureteroskopi. Ettersom det ikke er gjort sammenlignende studier av disse tidligere kan vi ikke si hvilken av de to laserne som er mest effektiv, eller om den ene laseren er mer skånsom enn den andre. Det er derfor ikke mulig å si om deltagelse i studien er en fordel eller ulempe for deg.
Begge lasermaskinene er godkjente for bruk og vi benytter disse nærmest daglig ved ureteroskopisk behandling av sten i øvre urinveier. Uavhengig av hvilken lasermaskin som benyttes ved behandling vil du få samme oppfølging før og etter operasjonen.

Kontaktinformasjon

Overlege, PhD Øyvind Ulvik, 
oyvind.ulvik@helse-bergen.no